ANAF: Poprirea electronicã va sprijini contribuabilii aflați în dificultate 

0
506
Booking.com

Minis­te­rul Finan­țe­lor Publi­ce și ANAF pro­pun un nou meca­nism pen­tru auto­ma­ti­za­rea înfi­in­țãrii și ridi­cãrii popri­ri­lor ban­ca­re de cãtre orga­ne­le fis­ca­le, în limi­ta sume­lor înscri­se în acte­le de exe­cu­ta­re sili­tã. 

Ast­fel, dis­po­ni­bi­li­tã­ți­le banești exis­ten­te în con­tu­ri­le con­tri­bu­a­bi­li­lor nu vor fi afec­ta­te pes­te limi­ta sume­lor înscri­se în adre­sa de înfi­in­ța­re a popri­rii ban­ca­re și, ast­fel, nu se vor pro­du­ce sin­co­pe în acti­vi­ta­tea desfã­șu­ra­tã de aceștia. 

Ridi­ca­rea mãsu­ri­lor de exe­cu­ta­re sili­tã prin popri­re ban­ca­rã va fi rea­li­za­tã cu ope­ra­ti­vi­ta­te, în timp real, având în vede­re cã înce­ta­rea mãsu­rii de înfi­in­ța­re a popri­rii ban­ca­re se va efec­tua de la nive­lul cen­tral al A.N.A.F, pe baza schim­bu­lui rapid de infor­ma­ții cu insti­tu­ți­i­le de cre­dit. 

Un avan­taj con­si­de­ra­bil pen­tru con­tri­bu­a­bili îl repre­zin­tã și fap­tul cã nu mai este nece­sa­rã depla­sa­rea­a­ces­to­ra la sedi­ul orga­ne­lor fis­ca­le, în vede­rea ridi­cãrii popri­ri­lor ban­ca­re.         

ANAF și‑a pro­pus, de ase­me­nea, scur­ta­rea dura­tei de comu­ni­ca­re a acte­lor de exe­cu­ta­re, inclu­siv a celo­re­mi­se ca urma­re a înce­tãrii mãsu­ri­lor de exe­cu­ta­re sili­tã, con­co­mi­tent cu redu­ce­rea cos­tu­ri­lor de comunicare/operare a acte­lor de exe­cu­ta­re sili­tã.

Minis­te­rul Finan­țe­lor Publi­ce și ANAF au ca pri­o­ri­ta­te, în rela­ția cu con­tri­bu­a­bi­lii, un amplu pro­iect care pri­veș­te sim­pli­fi­ca­rea, debi­ro­cra­ti­za­rea și trans­pa­ren­ti­za­rea acti­vi­tã­ți­lor de înca­sa­re a debi­te­lor aces­to­ra. Imple­men­ta­rea sis­te­mu­lui elec­tro­nic de popri­re a con­tu­ri­lor ban­ca­re, prin auto­ma­ti­za­rea înfi­inþãrii și ridi­cãrii popri­ri­lor ban­ca­re, este una din­tre mãsu­ri­le adop­ta­te în cadrul aces­tui pro­iect. 


Man­ga­lia News, 11.07.2019.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele