AM PĂȚIT‑O ȘI EU! Litoralul, inundat de speculă și mizerie — Dana Fodor Mateescu

0
4708

Căpi­ta­nu‘ Bur­tă-Mare vă invi­tă la plim­ba­re!”

Nu dați banii pe pros­tii și plimbați‑i pe copii!”

Nu mai stați pe gân­duri și intrați în rân­duri!”

Ia porumbu‘-porumbelu‘ că-ntă­reș­te coco­șe­lu‘!”

Avem ste­lu­țe de mare, nămol și pufu­leți!”

”Doriți să vă aduc ceva de la bar?!

Vese­lie mare! Cam asta e poe­zia care se aude pe pla­ja de la Mama­ia, înce­pând de dimi­nea­ță. Deși este ocu­pa­tă în pro­por­ție de 30%, în plin sezon, ofer­tan­ții de chi­li­pi­ruri nu știu ce să facă mai mult pen­tru a‑și atra­ge muș­te­ri­ii. Dar se stră­du­iesc.

Un șez­long pen­tru o sin­gu­ră per­soa­nă cos­tă 30 de lei pe zi, dar ziua de pla­jă nu are mai mult de două-trei cea­suri. În dorin­ța de a câști­ga cât mai mult, cei care le închi­ri­a­ză, le-au lipit, prac­tic, une­le de alte­le. Mai aveau puțin și le puneau supra­pu­se. Să fie mai intim! Așa o poți unge mai ușor pe veci­na de… șez­long, dacă nu poa­te sin­gu­ră. E un mod de soci­a­li­za­re mai puter­nic decât pe Face­bo­ok. Și mai inte­re­sant.

Între șez­lon­guri nisi­pul este satu­rat de cio­buri de sco­ici, chiș­toa­ce de țiga­ră și…diverse res­turi: capa­ce de coca-cola, amba­la­je, o buca­tă din gogoa­șa lui Tili­că, fur­culi­țe din plas­tic, rup­te. Asta e! Tre­bu­ie să te obiș­nu­iești cu ele. Prin­tre șez­lon­guri, uti­la­je­le nu pot inter­ve­ni, ca să afâ­ne­ze nisi­pul și să‑l cure­țe.

Sal­te­le­le au dâre de transpi­ra­ție, suc, cafea și ulei de la gene­ra­ți­i­le ante­ri­oa­re de turiști care și-au odih­nit spi­nă­ri­le sau bur­ți­le pe ele. Aca­rie­nii și bac­te­ri­i­le joa­că geam­pa­ra­ua. Abia așteap­tă să te ata­ce. Te mai sal­vea­ză pro­pri­i­le pro­soa­pe, dar și alea, cât să fie de puter­ni­ce?

În vârf de sezon esti­val, comer­ci­an­ții de toa­te felu­ri­le, de la cei ambu­lanți și până la cei care dețin spa­ții extin­se dau, în aces­te zile, pro­ba lăco­mi­ei. Pro­du­se­le au pre­țuri și de zece ori mai mari decât în mod obiș­nu­it. Nici nu știi ce să alegi, ca turist. Să-ți iei în avans car­te­le de masă, să te des­curci pe cont pro­priu sau te apro­vi­zio­nezi de la super­mar­ke­tu­ri­le din Mama­ia? Tot aco­lo ieși.

O piz­za mare și trei sti­cle de Cola la 500 ml, la un local situ­at la înce­pu­tul pie­to­na­lei din Mama­ia, cos­tă 82 de lei. O Cola la 500 ml. – 8 lei. O sti­clă de Coca-Cola la 2 litri- 10 lei. La o tera­să, alt­fel fru­mos aran­ja­tă, trei cior­be, o por­ție de piept de pui (cât pal­ma unui copil de 12 ani) cu car­tofi pră­jiți, una de ham­sie și trei limona­de (apă chi­oa­ră și o lacri­mă de lămâie – te cos­tă 150 de lei. E mult? E puțin? Depin­de de om. Ne-am dus și la „împin­ge-tava”, tre­bu­ia să expe­ri­men­tăm tot. Am dat 170 de lei pen­tru trei cior­be, o por­ție de sar­ma­le, doi păs­tră­vi, o ciu­la­ma de ciu­perci și trei Coca-Cola la 500 de ml. Con­di­ții ca‑n anii 80, în pli­nă sără­cie comu­nis­tă: muș­te agi­ta­te, mese lipi­cioa­se, hăr­mă­la­ie. Mănânci în stres și tre­bu­ie să te miști încon­ti­nuu ca să alungi îna­ri­pa­te­le împu­ți­te,

În timp ce la maga­zi­ne­le din oraș pier­si­ci­le se vând la 2,79 lei, în Mama­ia, aces­tea ajung la 10 lei/kg. Ace­leași dimen­siuni! Ace­eași culoa­re. Pre­țul dife­ră doar. Și aerul. Porum­bul fiert cos­tă 5 lei, pru­ne­le 8 lei kg., iar pen­tru înghe­ța­tă ni s‑a cerut, la două cor­ne­te, 32 de lei. (unde­va lân­gă cazi­no­ul din Mama­ia).

Pen­tru trei per­soa­ne, doi adulți și-un copil, o zi de pla­jă în con­di­ții de pla­jă decen­te, (micul dejun și masa de prânz) ajun­ge la 300 de lei. O vari­an­tă de luat în cal­cul este tra­di­țio­na­la por­ție de ham­sie, la 6–8 lei suta de gra­me, depin­de de loc. Un pahar de bere de 400 ml cos­tă 5 lei. O bere Efes la draft, 8 lei.

Sin­gu­rul preț sub 5 lei este taxa de intra­re la WC: 2 lei.

În maga­zi­ne­le de suve­ni­ruri nu găsești abso­lut niciun pro­dus tra­di­țio­nal româ­nesc. Chi­ne­ză­rii și kit­sch-uri adu­se majo­ri­ta­tea din angro-ul Euro­pa, șlapi, cos­tu­me de baie, obiec­te gon­fla­bi­le pen­tru pla­jă, sal­te­le, mingi, care se vin­deau și acum 50–60 de ani, dar care rezis­tau mai mult.

La tera­se­le din apro­pi­e­rea pla­je­lor, mane­le­le și „pom­pe­le” fac legea muzi­ca­lă.

Mama­ia ofe­ră puți­ne oport­u­ni­tăți de petre­ce­re­ea tim­pu­lui după ce te pâr­leș­te soa­re­le. Gon­do­la (20 de lei),  Aqua Magic (50 de lei) și par­cul de dis­trac­ții sunt cam sin­gu­re­le.

Tea­trul de vară zace în para­gi­nă de ani de zile. În piațe­ta din fața lui, câți­va peru­ani des­tind atmosfe­ra și cân­tă din tot sufle­tul muzi­că tra­di­țio­na­lă, pro­mo­vân­du-și țara ținând piept mane­le­lor care urâ­țesc totul în jur. Dacă ar avea 1% din patri­o­tis­mul aces­to­ra, auto­ri­tă­ți­le din Con­stan­ța și repre­zen­ta­ții cul­tu­rii ar fi dat, de mult, în folo­sin­ță tea­trul de vară. Nu auzi nică­ieri muzi­că româ­neas­că. Nici măcar popu­la­ră, dobro­gea­nă, ceva. Nimic! Pes­te tot numai tur­ceas­că și mane­le. Miro­suri ames­te­ca­te de ulei de pla­jă, gogoși,  de șlapi și…usturoi ținut prea mult la soa­re.

Pe tim­pul nop­ții, turiș­tii, fie că sunt cazați la 2 sau 5 ste­le, sunt deran­jați de unii moto­ci­cliști care își turea­ză motoa­re­le la maxi­mum. Pre­zen­ța poli­ți­ei este mai mult decât timi­dă.

Par­că­ri­le sunt scum­pe, de la 20 de lei/zi. Din acest motiv sau al supra­a­glo­me­ră­rii, majo­ri­ta­tea spa­ți­i­lor verzi din­tre hote­luri, păr­cu­le­țe și căi de acces sunt ocu­pa­te de auto­tu­ris­me. Nu vrem să ne gân­dim ce s‑ar întâm­pla în cazul unui incen­diu. Nesim­ți­rea celor care admi­nis­trea­ză aceas­tă zonă este uri­a­șă.

Des­pre Mama­ia se zice că repre­zin­tă (sau, mă rog, repre­zen­ta!) eli­ta sta­țiu­ni­lor româ­nești de la malul Mării Negre. Aces­ta a fost moti­vul pen­tru care ne-am încă­pă­țâ­nat să cre­dem că aca­să, în Româ­nia, e mai bine ca la bul­gari sau la greci. Am vrut să vedem dacă ceea ce se tot spu­ne prin pre­să că „e mai bine”, că „au fost schim­bări” este și real. Am văzut sufi­cient. Pri­e­te­nii noș­tri care ne sfă­tu­iau să mer­gem în Ita­lia, la Can­nes sau la bul­gari, au avut drep­ta­te. Data vii­toa­re!

După cinci zile petre­cu­te la Mama­ia, am rămas cu un gust amar. Pre­țuri mari, mize­rie, cer­șe­tori ca‑n anii 90, sără­cie la preț de 5 ste­le. Nu știm să ne valo­ri­fi­căm lito­ra­lul, nu știm să pro­fi­tăm de fru­mu­se­țea locu­ri­lor, de par­că am fi duș­ma­nii Româ­ni­ei, nu copi­ii ei. Oare ne vom ridi­ca vreo­da­tă de jos?

Dana și Răzvan Mate­es­cu, iulie 2019.


Man­ga­lia News, 14.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele