Afaceri de la zero. De la pasiune la antreprenoriat: Ana Bănică transformă pereţii încăperilor în mici galerii de artă. „Am crescut prin recomandările clienţilor” [VIDEO]

0
447

Afa­ceri de la zero. Auto­co­lan­te­le mici por­nesc de la preţul de 20–30 de lei şi ajung până la 200–300 de lei, pen­tru auto­co­lan­te mari.

Ana Băni­că, o tână­ră din Bu­cureşti, şi‑a dorit încă de la gră­di­ni­ţă se devi­nă pic­tor, iar pasiu­nea sa pen­tru artă s‑a inten­si­fi­cat pe măsu­ră ce a cres­cut, ast­fel că în urmă cu zece ani, dintr‑o „joa­că“, a schi­ţat pri­me­le dese­ne ce s‑au trans­for­mat curând într‑o afa­ce­re cu auto­colante pen­tru pereţi. Ana Băni­că a por­nit în aven­tu­ra „Cai verzi pe pereţi“ (nu­me­le ate­li­e­ru­lui — n. red.) ală­tu­ri de pri­e­te­na sa Bian­ca Băr­bie­ru, care s‑a retras ulte­ri­or din acţio­na­ri­at.

Cai verzi pe pereţi este un ate­li­er de auto­colante de pere­te, care a por­nit de la o dis­cu­ţie, la o cafea, dintr‑o glu­mă. Am por­nit în 2009. Eram proas­păt absol­ven­tă şi lucram într‑o com­pa­nie de design inte­ri­or. Împre­u­nă cu o cole­gă de facul­ta­te am înce­put încet, încet, în para­lel cu ser­vi­ci­ul, să dese­năm auto­co­lan­te în tim­pul liber, por­nind de la nevo­ia noas­tră de la job şi de la ofer­ta limi­ta­tă de pe pia­ţă“, poves­teşte Ana Băni­că.

Ea a urmat un liceu de artă, iar apoi a con­tinuat cu Faculta­tea de arhi­tec­tu­ră. Deci­zia de a‑şi face pro­pri­ul busi­ne­ss a venit în con­tex­tul în care pri­mul job în dome­ni­ul ales nu s‑a ridi­cat la nive­lul aştep­tă­ri­lor cre­a­ti­ve.

Ana Băni­că recu­noa­ş­te că a fost un par­curs difi­cil la înce­put pen­tru că nu avea cunoş­tinţe lega­te de afa­ceri. Tână­ra îşi amin­teşte că a por­nit cu puţi­ne fon­duri pro­prii, iar un pri­e­ten i‑a dăru­it un cuter-plot­ter mic, cu care să poa­tă decu­pa pri­me­le auto­co­lante. „Pri­ma coman­dă a fost un auto­colant cu tyran­no­sa­u­rus rex şi un lil­i­ac.“

În 2018 cifra de afa­ceri a ate­li­e­ru­lui Cai verzi pe pereţi a fost de 10.000 de euro.

În pre­zent, ilus­tra­ţi­i­le făcu­te de Ana Băni­că pot trans­for­ma pe­re­ţii albi, banali, ai unei case, ai unei cafe­ne­le sau ai unui bi­rou în cel mai inte­re­sant spa­ţiu dintr‑o încă­pe­re. Ele sur­prind prin doza de umor pe care o aduc într‑o încă­pe­re, ast­fel că bran­dul în sine a dezvol­tat pe dura­ta celor zece ani de via­ţă o iden­ti­ta­te uşor de recu­nos­cut.

Afa­ce­rea s‑a dezvol­tat orga­nic. Era o ide­e nouă — auto­co­lan­te de pere­te -, iar oa­me­nii când au văzut că dezvol­tăm sti­lul au în­ce­put să ne cau­te în număr cât mai mare. Ne ba­zăm şi am cres­cut prin reco­man­dă­ri­le cli­en­ţilor. Pri­me­le comenzi au venit de la an­ga­jaţii, pri­e­te­nii şi fami­lie“, mai spu­ne Ana Băni­că.

Auto­co­lan­te­le sunt uni­ce, cre­a­te şi pro­du­se în Româ­nia, după cum scrie chiar pe cutia în care vin. Fie­ca­re model îşi are înce­putul într-un caiet de schi­ţe. Inspi­ra­ţia vine de pes­te tot: din natu­ră, de la pisi­ci­le casei, pri­e­te­ni, întâm­plări, une­ori de la cli­enţi.

Mai depar­te, spu­ne Ana Băni­că, mode­lul se va decu­pa la cut­ter-plot­ter-ul din ate­li­er, un fel de impri­man­tă zgo­mo­toa­să care taie mate­ri­a­lul după con­tu­rul vec­tor. Urmea­ză par­tea manu­a­lă de pro­du­cţie, scoa­te­rea sur­plu­su­lui de mate­ri­al şi cola­jul de culori, apoi apli­ca­rea pe folia de trans­fer.

Mate­ri­a­lul este făcut spe­cial pen­tru pereţii vop­si­ţi cu lava­bi­lă, este elas­tic, se va mula pe aspe­ri­tă­ţi­le pereţi­lor şi are un ade­ziv mai slab ca să nu smul­gă vop­sea­ua în even­tua­litatea înde­păr­tă­rii aces­tu­ia de pe pere­te. Rezis­tă bine în timp şi la o revop­si­re se poa­te şter­ge cu o câr­pă usca­tă de sur­plu­sul de lava­bi­lă. Auto­co­lan­te­le nu sunt exce­siv de colo­rate, accen­tul fiind pus pe for­mă şi tema­ti­că.

Auto­co­lan­te­le mici por­nesc de la preţul de 20–30 de lei şi ajung până la 200–300 de lei pen­tru auto­co­lan­te mari. Rea­li­za­rea efec­ti­vă a unui pro­dus poa­te dura câte­va zile, de­oare­ce nu toa­te schi­ţe­le ajung auto­co­lan­te. Iar după ale­ge­rea schi­ţei potri­vi­te, fina­li­zarea pro­du­su­lui durea­ză încă o zi sau două.

În 2016, Ana Băni­că a dezvol­tat şi o altă la­tură a busi­ne­s­su­lui, anu­me ilus­tra­ţii pe hâr­tie, pen­tru care are comenzi, în mare par­te, de la cli­enţi indi­vi­du­ali.

Anul aces­ta, antre­pre­noa­rea va lan­sa o cole­cţie nouă de auto­co­lan­te sub bran­dul Cai verzi pe pereţi, la un dece­niu de exis­tenţă. În vii­tor, ea îşi doreş­te să dezvol­te busi­ne­s­sul şi se gân­deş­te să atra­gă un par­te­ner în acţio­na­ri­a­tul com­pa­niei.

Sfa­tul meu pen­tru un antre­pre­nor la înce­put de drum este să nu se des­cu­ra­je­ze de la pri­me­le eşe­curi, să fie entu­zi­ast, să îşi pre­zin­te mun­ca aşa cum tre­bu­ie, fără modes­tie, iar re­zultatele pozi­ti­ve vor veni. Şi nici­o­da­tă să nu-şi cal­ce în picioa­re ide­a­lu­ri­le“, a con­chis Ana Băni­că.

VIDEO, aici: zf.ro//afaceri-de-la-zero


 

 

Intra­ţi pe plat­for­ma  www.zf.ro/afaceri-de-la-zero şi des­co­pe­ri­ţi uni­ver­sul de com­pa­nii cre­a­te de micii antre­pre­nori.

ZF şi Ban­ca Transil­va­nia au lan­sat pro­iec­tul Afa­ceri de la zero, o plat­for­mă dedi­ca­tă mici­lor antre­pre­nori, fir­me­lor care au cre­at pes­te 1,7 mili­oa­ne de locuri de mun­că. 

♦ Fie­ca­re afa­ce­re de la zero este o poves­te des­pre ambi­ţie, curaj şi deter­mi­na­re. Poveş­ti­le mici­lor antre­pre­nori vor fi publi­ca­te în ZF şi pe plat­for­ma zf.ro/afaceri-de-la-zero.

♦ În Româ­nia sunt pes­te 500.000 de microîn­tre­prin­deri şi fir­me mici, unde lucrea­ză 1,7 mili­oa­ne de sala­ri­a­ţi, com­pa­nii cu afa­ceri anu­a­le de 70–80 mld. euro.


Man­ga­lia News, 24.07.2019. (sur­sa: ziarulfinanciar.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply