Afacerea “corvete militare”. Cine a câştigat licitaţia şi când va fi livrată prima navă

0
2065

Fran­ce­zii de la Naval Gro­up au câști­gat lici­ta­ția pen­tru a livra Româ­ni­ei cor­ve­te mili­ta­re, infor­mea­ză realitatea.net. Ast­fel, țara noas­tră va bene­fi­cia de ace­leași nave mili­ta­re de ulti­ma gene­ra­ție și dotări per­for­man­țe de care se bucu­ră în cli­pă de față Mari­na Fran­ce­ză, una din cele mai puter­ni­ce for­țe nava­le din lume și cea mai mare din UE, după Marea Bri­ta­nie, care va pără­si în curând uniu­nea. 

Este vor­ba des­pre cor­ve­te­le Gowind 2500, pro­du­se de Naval Gro­up (fost DCNS), con­struc­to­rul fran­cez care a lan­sat la apa și a îna­r­mat por­ta­vio­nul Char­les de Gaul­le, sub­ma­ri­ne­le nuclea­re, fre­ga­te­le și toa­te cele aproa­pe 200 de nave care alcă­tu­iesc flo­tă mili­ta­ră a Fran­ței.

Fran­ce­zii de la Naval Gro­up s‑au înscris în cur­să pen­tru dota­rea For­țe­lor Năva­le Româ­ne cu patru cor­ve­te mul­ti­func­țio­na­le, în cadrul unui pro­gram de înzes­tra­re în valoa­re de 1,6 mili­ar­de de euro. 

Naval Gro­up (Franţa), Damen (Olan­da) şi Fin­can­ti­eri (Ita­lia) au fost com­pe­ti­to­rii în lici­ta­ţia orga­ni­za­tă de sta­tul român. Potri­vit infor­ma­ţi­i­lor apă­ru­te în pre­sa fran­ce­ză și con­fir­ma­te par­ți­al de minis­trul Gabriel Leș, Naval Gro­up ar fi depus o ofer­tă de 1,2 mili­ar­de de euro, cele­lal­te ofer­te fiind de 1,25 mili­ar­de de euro (Damen) şi 1,34 mili­ar­de de euro (Fin­can­ti­eri).

Con­form Digi24, pri­ma navă ar urma să fie livra­tă în anul 2022. (sur­sa: cugetliber.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply