Admitere Liceu 2019 | Rezultatele repartizării computerizate

0
826

Admi­te­re Liceu 2019. Rezul­ta­te­le la admi­te­rea com­pu­te­ri­za­tă în licee, în func­ție de opțiu­ni­le ele­vi­lor și de media de admi­te­re, au fost publi­ca­te pe site-ul admitere.edu.ro

Con­form Calen­da­ru­lui admi­te­rii în învă­ţămân­tul liceal de stat pen­tru anul şco­lar 2019 ‑2020, repar­ti­za­rea com­pu­te­ri­za­tă a absol­venţi­lor cla­sei a VIII‑a în învă­ţămân­tul liceal de stat se face într‑o sin­gu­ră eta­pă.

Can­di­da­ţii care au par­ti­ci­pat la repar­ti­za­rea com­pu­te­ri­za­tă şi care, din dife­ri­te moti­ve nu au fost repar­ti­zați com­pu­te­ri­zat, pot fi repar­ti­zați de către comi­si­i­le de admi­te­re jude­țe­ne pe locu­ri­le răma­se libe­re, în peri­oa­da de rezol­va­re a situ­a­ți­i­lor spe­ci­a­le, res­pec­tân­du-se, în toa­te cazu­ri­le, cri­te­ri­ul refe­ri­tor la media de admi­te­re, fără a depăși numă­rul maxim de 30 de elevi la cla­să. 

La înscri­e­rea în uni­tă­ţi de învă­ţământ liceal a can­di­da­ţi­lor decla­ra­ţi admi­şi în urma repar­ti­ză­rii com­pu­te­ri­za­te, car­tea de iden­ti­ta­te și cer­ti­fi­ca­tul de naș­te­re se depun în copie cer­ti­fi­ca­tă în con­for­mi­ta­te cu ori­gi­na­lul de către anga­ja­tul uni­tă­ții de învă­țământ înves­tit cu ast­fel de com­pe­ten­țe.

MANGALIA


Man­ga­lia News, Luni, 15 iulie 2019. (sur­sa: radioconstanta.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele