Acord de colaborare între MRP și Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS)

1
301

Una din­tre cele mai acti­ve și impli­ca­te orga­ni­za­ții stu­den­țești a deve­nit par­te­ner al Minis­te­ru­lui pen­tru Româ­nii de Pre­tu­tin­deni. Minis­trul Nata­lia-Ele­na Into­te­ro a sem­nat marți un acord de cola­bo­ra­re cu Liga Stu­den­ți­lor Români din Stră­i­nă­ta­te (LSRS), repre­zen­ta­tă de pre­șe­din­te­le Robert Stre­die. LSRS are fili­a­le în 10 țări cu impor­tan­te comu­ni­tăți de tineri români, între care Marea Bri­ta­nie, Olan­da, Ger­ma­nia, Ita­lia, Fran­ța.

Prin acest par­te­ne­ri­at va fi posi­bi­lă men­ți­ne­rea unei legă­turi cât mai strân­se cu stu­den­ții români de pes­te hota­re, pre­cum și pro­mo­va­rea măsu­ri­lor prin care Guver­nul Româ­ni­ei îi încu­ra­jea­ză pe tineri să revi­nă în țară la înche­ie­rea stu­di­i­lor.

MRP și LSRS își pro­pun să deru­le­ze pro­iec­te și acțiuni comu­ne atât pen­tru păs­tra­rea iden­ti­tă­ții româ­nești, cât și pen­tru pro­mo­va­rea ima­gi­nii Româ­ni­ei în stră­i­nă­ta­te.

De ase­me­nea, acor­dul va fi un instru­ment impor­tant pen­tru dise­mi­na­rea în comu­ni­tă­ți­le stu­den­ți­lor români de pes­te hota­re, a cam­pa­ni­i­lor de infor­ma­re ini­ția­te de MRP. Prin cam­pa­nii pre­cum “Infor­ma­re aca­să! Sigu­ran­ță în lume!”, tine­rii pot afla infor­ma­ții des­pre drep­tu­ri­le și obli­ga­ți­i­le pe care le au în țări­le gaz­dă, des­pre ris­cu­ri­le la care se expun oda­tă cu deci­zia de a stu­dia în afa­ra Româ­ni­ei, dar și des­pre insti­tu­ți­i­le căro­ra li se pot adre­sa în caz de nevo­ie.

Minis­trul Nata­lia-Ele­na Into­te­ro a sub­li­ni­at că prin docu­men­tul sem­nat astăzi se doreș­te și încu­ra­ja­rea a cât mai mul­tor tineri care își doresc să revi­nă aca­să, prin iden­ti­fi­ca­rea unor oport­u­ni­tăți de carie­ră și de intern­ship în cadrul admi­nis­tra­ți­ei publi­ce, inclu­siv în MRP. Româ­nia are nevo­ie de expe­rien­ța și de valoa­rea tutu­ror tine­ri­lor săi, indi­fe­rent de locul unde au ales să își fina­li­ze­ze stu­di­i­le.


Man­ga­lia News, 24.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele