Abibula Aygun, despre Astronomia Observațională și Astrofotografie, la Cercul de Științe Aplicate din comuna 23 August [Foto/VIDEO]

0
909

Abi­bu­la Aygun: ”Din per­spec­ti­va unui astro­nom ama­tor, exis­tă două lucruri dis­tinc­te — Obser­va­rea vizu­a­lă a cor­pu­ri­lor cerești si Astro­fo­to­gra­fia. De ce Astro­fo­to­gra­fia? Ati vazut vreo­da­ta cerul ast­fel?

In pri­mul rand, nu ar fi inte­re­sant ca ceea ce observi ocu­lar sa imor­ta­li­zezi intr-un fisi­er video sau o foto­gra­fie? Sa urma­res­ti in decur­sul a cate­va ore de urma­ri­re a unor cor­puri ceres­ti care au sate­li­ti, mis­ca­rea aces­tor sate­li­ti intr-un anu­me inter­val de timp dat? Deo­a­re­ce in aceas­ta peri­oa­da este in voga obser­va­rea lui Jupi­ter, nu ar fi superb sa vezi tranzi­tia lui Io sau Euro­pa in jurul lui Jupi­ter, sau sa fil­mezi mis­ca­rea cor­pu­ri­lor ceres­ti ?

De ce sa ramai doar cu amin­ti­rea unei obser­va­tii, cand poti avea mereu pe cal­cu­la­tor sau scoa­să pe har­tie foto­gra­fi­ca o sesiu­ne de lucru?

Sunt mai mul­te teh­nici. Avem colegi astro­nomi ama­tori care, pen­tru a obti­ne o ima­gi­ne buna a unei pla­ne­te, folo­sesc pro­gra­me spe­ci­a­le numi­te sta­c­ke­re. Aces­te pro­gra­me pre­iau deta­li­i­le mai mul­tor ima­gini, com­bi­nan­du-le intr‑o ima­gi­ne cu o cla­ri­ta­te buna spre foar­te buna.

Insa, se pot face foto­gra­fii decen­te si fara echi­pa­men­te super pro­fe­si­o­nis­te. Un apa­rat foto bun, un tele­o­biec­tiv  sau tele­s­cop cu adap­to­rul nece­sar apa­ra­tu­lui foto. Urma­toa­re­le foto­gra­fii si fil­mari sunt ale sub­sem­na­tu­lui. Une­le sunt fil­ma­te prin tele­s­cop iar alte­le sunt efec­tu­a­te cu apa­ra­tul foto:

Fil­mari Saturn

Fil­mari Jupi­ter si patru din cei sap­te­zeci si noua de sate­li­ti natu­rali. Cei patru Gali­le­eni!

Prin fil­tru spe­cial pus pe opti­ca, o pata sola­ra ce a apa­rut prin 23 Apri­lie 2019. Men­tio­nez ca la data redac­ta­rii arti­co­lu­lui nu exis­ta nici o acti­vi­ta­te anor­ma­la pe Soa­re:

Pata 2736 este de fapt un grup de pete numa­rand 28 de pete. Avem erup­tii sola­re. Dimen­siu­ne 638.2 mii­oa­ne kilo­me­tri patrati, Mag­ne­tism Bipo­lar, asi­me­tric, dis­tri­bu­tie a petei sola­re com­pac­te. Video aici:

Ide­ea este ca Astro­no­mia Obser­va­tio­na­la se rezu­ma la Pla­ne­te, la Luna, un numar limi­tat de roiuri (cel mai obser­vat este roi­ul Ple­ia­de­lor sau denu­mi­rea popu­la­ra Clos­ca cu pui), Orion ca nebu­loa­sa si cam atat. Foar­te rar se poa­te obser­va gala­xia Andro­me­da.

Chiar si asa, pen­tru a sur­prin­de deta­lii ale cor­pu­ri­lor ceres­ti e nevo­ie de ceva mun­ca de pos­tpro­ce­sa­re pen­tru a obti­ne ima­gini pre­cum cele obti­nu­te de cole­gii astro­nomi.

Spre exem­plu, pe un tele­s­cop 203/1200 (adi­ca cu dia­me­trul oglin­zii de 203 cen­ti­me­tri si dis­tan­ta foca­la de 1,2 metri pina la oglin­da secun­da­ra). Des­tul de rar reu­ses­ti sa observi roiuri cum ar fi Ple­ia­de­le (fiind vizi­bi­le cu pre­ca­de­re pe peri­oa­da ier­nii si face par­te doin Con­sta­la­tia Tau­ru­lui). In cazul Ple­ia­de­lor, nu putem obser­va decat ste­le­le ce o com­pun dar nu prea resim sa obser­vam vizu­al norii de praf ste­lar. Deta­li­i­le se obser­va cu fil­tre dedi­ca­te, fil­tre cu pola­ri­za­re regla­bi­la sau ADC-uri. Atmos­phe­ric Dis­per­sion Cor­rec­tor (ADC-ul se folo­seste pen­tru a fil­tra tur­bu­len­te­le atmosfe­rei teres­tre) monta­te ala­turi de o came­ra ZWO ASI sau alte­le din ace­ea­si gama.

Pri­me­le trei foto­gra­fii sunt ale unui coleg astro­nom ama­tor care mi‑a per­mis sa uti­li­zez foto­gra­fi­i­le obti­nu­te de el pe Jupi­ter si Saturn. Mul­tu­mi­ri, dom­nu­lui Balint-For­ro Eugen.

Balint-For­ro Eugen este un impa­ti­mit de Astro­no­mie si Astro­fo­to­gra­fie, insa pen­tru a obti­ne ceea ce vedeti aici, a folo­sit zeci de mii de foto­gra­fii din care pro­gra­me­le de pre­lu­cra­re au extras infor­ma­tia si iata ima­gini ine­di­te cu Saturn si Jupi­ter:

Pen­tru a foto­gra­fia Soa­re­le in splen­doa­rea lui, rege­le Ra in anti­chi­ta­te, Lucruri pe care nu le poti obser­va cu tele­s­co­pul si un fil­tru Solar. E nevo­ie de o Came­ra de inal­ta rezo­lu­tie si mare vite­za. Mul­tu­mi­ri lui Mar­ce­lo Moji­ca Gun­d­la­ch.

Gala­xi­i­le si Roiu­ri­le ste­la­re sunt impo­si­bil de obser­vat cu ochiul liber, fara apa­ra­tu­ra foto/video. Gala­xi­i­le, in modul obser­va­tio­nal se vad ca nis­te nori­sori de praf cos­mic gri. Deta­li­i­le se obtin tot cu apa­ra­tu­ra foto/video.

Toa­te deta­li­i­le, pra­ful ce incon­joa­ra ste­le­le din Roi (cazul Ple­ia­de­lor), gala­xi­i­le din con­ste­la­tia Leu si alte­le nu le poti vedea in deta­liu fara apa­ra­tu­ra foto/video.

Sa vor­bim de Nebu­loa­se. Una din puti­ne­le nebu­loa­se vizi­bi­le iar­na si in care se poa­te obser­va pra­ful ste­lar este Orion. Mul­tu­mi­ri lui Adri­an Zota si lui A7 Pho­to­gra­phy pen­tru minu­na­te­le cadre sur­prin­se. Insa, sa nu cre­deti ca asa sunt vizi­bi­le cu ochiul ci in jurul ste­lei o zona de praf cos­mic de culoa­re gri. Ade­va­ra­te­le culori ies in evi­den­ta tot cu apa­ra­ta­u­ra dedi­ca­ta.

Per­so­nal am mai foto­gra­fi­at, asa, prin diver­se locuri — Soa­re­le , Luna si ceva come­te. Daca Come­ta Wir­ta­nen a fost des­tul de usor de sur­prins, pen­tru come­ta Iwa­mo­to, am astep­tat o luna si am tras cate­va zeci de cadre pe care le-am supra­pus deo­a­re­ce come­ta era aproa­pe invi­zi­bi­la fiind in con­ste­la­tia Auri­ga. Era iar­na si era un ger napra­s­nic dar Pasiu­nea e Pasiu­ne.

In con­clu­zie, Astro­no­mia Obser­va­tio­na­la este Limi­ta­ta la Ochiul Uman, Zona de polu­a­re Lumi­noa­sa, Dis­to­r­sio­na­rea Atmosfe­ri­ca si Tele­s­cop. In Astro­fo­to­gra­fie, avand un sen­zor mult mai bun decat ochiul uman, care sur­prin­de deta­lii ce ochiul uman nu le sur­prin­de, avem ima­gini efec­tiv Fan­tas­ti­ce care sunt chiar in fata noas­tra.

Cer­cul de Ști­in­țe Apli­ca­te (Teh­ni­co — Apli­ca­ti­ve) prin­tre care si Astro­no­mie si Astro­fo­to­gra­fie, din cadrul Sco­lii Gim­na­zi­a­le Geor­ge Cos­buc 23 August, func­tio­nea­za dato­ri­ta Pri­ma­ri­ei si Con­si­li­u­lui Local 23 August, iar pe aceas­ta cale le mul­tu­mim pen­tru suport!”

Pre­o­cu­pați să ne uităm în jos, am uitat să pri­vim spre ste­le!
Din Praf de ste­le sun­tem făcuți și Praf de Ste­le vom deve­ni!

Prof. Abi­bu­la Aygun, ini­ția­tor și coor­do­na­tor al Cer­cu­lui de Ști­in­țe Apli­ca­te (Teh­ni­co — Apli­ca­ti­ve), din cadrul Șco­lii Gim­na­zi­a­le ”Geor­ge Coș­buc”, comu­na 23 August.


M.N: Vă invi­tăm să vizio­nați și arti­co­lul: ASTRONOMIE: Ima­gini sen­zațio­na­le! ZILNIC! (Pen­tru cei pasio­nați!)Man­ga­lia News, Joi, 4 iulie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele