Vard Brăila, unul dintre cele mai dinamice și inovative șantiere navale din România și un exemplu de succes pentru economia românească [VIDEO]

0
3737
Booking.com

Vard Brăi­la este unul din­tre cele mai dina­mi­ce și ino­va­ti­ve șan­ti­e­re nava­le din Româ­nia și un exem­plu de suc­ces pen­tru eco­no­mia româ­neas­că. Con­struc­ția de nave uni­cat, con­struc­ția de nave elec­tri­ce sau impli­ca­rea în con­struc­ția podu­lui sus­pen­dat Brăi­la – Tul­cea repre­zin­tă doar câte­va din direc­ți­i­le ino­va­ti­ve în care se impli­că aceas­tă com­pa­nie.

Mul­țu­mim anga­ja­ți­lor care au con­tri­bu­it și con­tri­bu­ie în fie­ca­re zi la aceas­tă poves­te de suc­ces, fără ei aceas­tă com­pa­nie nu ar fi fost exem­plul pozi­tiv de astăzi.

Marin Flo­ri­an, 17.06.2019.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.