Valentin Andrei Dumitru, elev al Liceului ”Ion Bănescu” din Mangalia, câștigător pentru a doua oară al Concursului interjudețean ”Ștefan Procopiu”

1
1948

Valen­tin Andrei Dumi­tru, elev în cla­sa a XI‑a al Lice­u­lui Teh­no­lo­gic ”Ion Băne­scu” din Man­ga­lia este pen­tru a doua oară unul din­tre câști­gă­to­rii Con­cur­su­lui de Cre­a­ti­vi­ta­te în Fizi­că și Teh­no­lo­gii ”Ște­fan Pro­co­piu”, faza inte­r­ju­de­țea­nă, Iași.

Sub îndru­ma­rea doam­nei prof. Peti­sleam Tur­chian, Valen­tin Dumi­tru a par­ti­ci­pat în peri­oa­da 8–9 iunie 2019 la sec­țiu­nea ”Com­po­zi­ții pe teme ști­in­ți­fi­ce – arte vizu­a­le’’, obținând Locul I și Diplo­ma Pro­co­piu.

Con­cur­sul de Fizi­ca Cre­a­ti­va “Ste­fan Pro­co­piu” se adre­sea­ză ele­vi­lor care stu­di­a­ză fizi­ca în învă­ţămân­tul pre­u­ni­ver­si­tar. Con­cur­sul are ca scop sti­mu­la­rea învă­tă­rii fizi­cii, încu­ra­jând cre­a­ti­vi­ta­tea şti­inţi­fi­că a ele­vi­lor într-un cadru inter­dis­ci­pli­nar.

A trans­mis prof. Șem­șe­din Danie­la.


Man­ga­lia News, Marți, 11 iunie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Comments are closed.