Uzina Mecanică Plopeni și Berretta Holding au semnat memorandumul de înțelegere care pune bazele asocierii pentru producția în România a armei de asalt ARX 160

0
239
Booking.com

Memo­ran­du­mul de înțe­le­ge­re care per­mi­te aso­ci­e­rea din­tre Hol­din­gul Beret­ta și Uzi­na Meca­ni­că Plo­peni, fili­a­lă a CN Romarm SA, a fost sem­nat astăzi, la sedi­ul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, de către Pre­șe­din­te­le Fran­co Gus­sa­lli Beret­ta, și Direc­to­rul Gene­ral al Uzi­nei Meca­ni­ce Plo­peni — Tibe­riu Ale­xan­dru Pîr­vu.

Cere­mo­n­ia de sem­na­re a avut loc în pre­zen­ța Minis­tru­lui Eco­no­mi­ei ‑Nicu­lae Bădă­lău, a Minis­tru­lui Apă­ră­rii Națio­na­le — Gabriel Leș, a Secre­ta­ru­lui Gene­ral al Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne – Ches­tor Prin­ci­pal de poli­ție Bogdan Ivă­ne­scu, a Amba­sa­do­ru­lui Repu­bli­cii Ita­li­ene în Româ­nia — ES Mar­co Giungi, pre­cum și a repre­zen­tan­ți­lor For­țe­lor Sis­te­mu­lui Națio­nal de Apă­ra­re.

Este un moment impor­tant, un pro­iect stra­te­gic, acest pro­to­col între Beret­ta şi uzi­na Plo­peni. Vom putea pro­du­ce la Plo­peni o armă moder­nă, de ulti­mă gene­ra­ţie. Vom fabri­ca un pro­dus româ­nesc, chiar dacă este sub nume­le Beret­ta. Urmea­ză ca în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re să fie înfi­inţa­tă com­pa­nia mix­tă, iar, cel târ­ziu pes­te şase luni, să încea­pă pro­du­cţia”, a decla­rat Minis­trul Eco­no­mi­ei Nicu­lae Bădă­lău.

Minis­trul Eco­no­mi­ei a mai afir­mat că acor­dul sem­nat repre­zin­tă și o renaș­te­re sim­bo­li­că a indus­tri­ei națio­na­le de apă­ra­re: “Reu­șim să găsim par­te­neri impor­tanți, stra­te­gici, de renu­me, ală­tu­ri de care să rea­li­zăm pro­du­se moder­ne, de ulti­mă gene­ra­ție, pe care să le putem oferi fie for­țe­lor națio­na­le, fie altor sta­te inte­re­sa­te. Aceas­ta cred că este calea de urmat pen­tru foar­te mulți ope­ra­tori eco­no­mici din indus­tria națio­na­lă de apă­ra­re”.

Refe­rin­du-se la struc­tu­ra noii soci­e­tăți mix­te, Minis­trul Eco­no­mi­ei a expli­cat:  „Struc­tu­ra soci­e­tă­ții mix­te este: 80% Plo­peni și 20% Beret­ta. În acest mod vom împăr­ți și pro­fi­tu­ri­le soci­e­tă­ții mix­te. Beret­ta ne ofe­ră rețea­ua lor de repre­zen­ta­re și dis­tri­bu­ție: 52 de agen­ții în 52 de țări. La Plo­peni va avea loc un trans­fer teh­no­lo­gic în valoa­re de 6,5 mili­oa­ne de euro. Vom crea pes­te 150 de locuri de mun­că doar în Plo­peni, pen­tru înce­put se vor face 50 de noi anga­jări. Pe ori­zon­ta­la indus­tri­ei vom impli­ca mai mul­te com­pa­nii româ­nești și mă refer aici și la Soci­e­ta­tea IOR SA, afla­tă tot în por­to­fo­li­ul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei. Pe fie­ca­re armă pro­du­să în par­te­ne­ri­at cu Beret­ta la Plo­peni putem să montăm o lune­tă sau un dis­po­zi­tiv de ochi­re pro­dus la IOR, ceea ce înseam­nă mai mul­tă valoa­re adă­u­ga­tă și un impact eco­no­mic sem­ni­fi­ca­tiv. În ter­meni de pro­duc­ție, ne aștep­tăm la 20.000 de bucăți pe an pen­tru arma de asalt de cali­bru 5,56 NATO”.

Nicu­lae Bădă­lău a mai ară­tat că arma ARX 160 a par­ti­ci­pat la toa­te pro­ce­du­ri­le de ach­zi­ții sau tes­ta­re din foar­te mul­te țări, pre­cum Ita­lia, SUA, Fran­ța, Polo­nia, Alba­nia, Noua Zee­lan­dă, Argen­ti­na, Fin­lan­da, India, Pakis­tan, Egipt, Chi­le, Mexic, Qatar, Bahre­in, Kuwe­it. “În majo­ri­ta­tea țări­lor în care a fost tes­ta­tă, arma s‑a cla­sat pe podi­um, iar for­țe de ordi­ne și arma­te impor­tan­te au decis să o achi­zi­țio­ne­ze și să-și dote­ze lup­tă­to­rii cu ea. Este o armă bună, în care noi avem foar­te mul­tă încre­de­re. Este și un pro­dus eco­no­mic foar­te bun, des­pre care avem încre­de­re că se va vin­de, pen­tru că știm că este cău­tat”, a con­chis Minis­trul Eco­no­mi­ei.

La rân­dul său, Fran­co Gus­sa­lli Beret­ta a decla­rat: „Înce­pe­rea lucră­ri­lor va fi gra­du­a­lă, iar Beret­ta va aju­ta Romarm să fabri­ce com­po­nen­te­le. Între timp, îi va aju­ta să fina­li­ze­ze arme­le. Pen­tru noi este impor­tant ca pro­iect pe ter­men mediu şi lung, aşa că e impor­tant să sta­bi­lim un pro­iect cu o ţară cum este Româ­nia (…) Noi avem nevo­ie de cli­enţi şi Romarm are nevo­ie de un par­te­ner”.

GALERIE FOTO:


Man­ga­lia News, 10.06.2019.


piese-auto-mangalia.ro