Un timişorean a realizat un motor care anulează greutatea obiectelor. Inventatorul Puiu Câneparu a fost deja contactat de NASA

0
1208

Anti­gra­vi­ta­ţia este soco­ti­tă, de cea mai mare par­te a medi­i­lor şti­inţi­fi­ce, drept pură ficţiu­ne, fără şanse de apli­ca­re în prac­ti­că. Un timi­şo­rean a avut, însă, cute­zanţa de a sfi­da aceas­tă opi­nie cva­si­ge­ne­ra­lă şi a inven­tat un motor anti­gra­vi­ta­ţio­nal! Este vor­ba des­pre ingi­ne­rul Puiu Câne­pa­ru, care a con­ce­put şi a adus în sta­di­ul de model expe­ri­men­tal dis­po­zi­ti­vul capa­bil să anu­le­ze forţa gra­vi­ta­ţi­ei.

Par­tea extrem de stra­nie a aces­tei des­co­pe­riri este că inven­ta­to­rul bănă­ţean nu s‑a inspi­rat din lucrări şti­inţi­fi­ce moder­ne, ci din rela­tări stră­vechi, din India anti­că, des­pre o forţă cen­tri­fu­gă capa­bi­lă să neu­tra­li­ze­ze forţa gra­vi­ta­ţio­na­lă!

Sche­ma de prin­ci­piu este un dis­po­zi­tiv care, prin roti­rea unor mase, la un anu­mit unghi şi o anu­mi­tă tura­ţie, anu­lea­ză sută la sută din gre­u­ta­tea mase­lor. Am apli­cat aceas­tă meto­dă la pro­iec­ta­rea, expe­ri­men­ta­rea şi rea­li­za­rea moto­ru­lui anti­gra­vi­ta­ţio­nal cen­tri­fu­gal. Aces­ta folo­seş­te un motor elec­tric cla­sic şi un sis­tem de antre­na­re pen­tru a roti gre­u­tă­ţi­le dis­po­zi­ti­vu­lui, gene­rân­du-se o forţă cen­tri­fu­gă puter­ni­că. Ast­fel, gre­u­tă­ţi­le tind să plu­teas­că, anulân­du-se aproa­pe total forţa gra­vi­ta­ţio­na­lă a mase­lor roti­te”, îşi des­crie Puiu Câne­pa­ru invenţia.

După cum ne măr­tu­ri­seş­te, a fost deja con­tac­tat de NASA în legă­tu­ră cu des­co­pe­ri­rea sa.

Citi­ti con­ti­nu­a­rea AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.