Un nou stagiu internațional de pregătire, organizat de polițiștii harghiteni, la Miercurea Ciuc

0
345

Agen­da pro­fe­si­o­niș­ti­lor struc­tu­ri­lor poli­ție­nești pen­tru acțiuni spe­ci­a­le cuprin­de exer­ci­ții și tra­geri spe­ci­a­le, dar și ele­men­te pri­vind pro­tec­ția per­soa­ne­lor, inter­ven­ții asu­pra auto­ve­hi­cu­le­lor, meto­de folo­si­te pen­tru eli­be­ra­rea osta­ti­ci­lor și reți­ne­rea infrac­to­ri­lor și mul­ti­ple tac­tici de depla­sa­re, cău­ta­re și lup­tă.

În peri­oa­da 23 – 29 iunie 2019, Inspec­to­ra­tul de Poli­ție Jude­țean Har­ghi­ta orga­ni­zea­ză la Mier­cu­rea-Ciuc, muni­ci­pi­ul reșe­din­ță de județ, un sta­giu de pre­gă­ti­re în dome­ni­ul tac­ti­ci­lor de inter­ven­ție și al arme­lor de foc.

La aces­te acti­vi­tăți au fost invi­tați să par­ti­ci­pe pro­fe­si­o­niști din struc­turi poli­ție­nești pre­gă­ti­te pen­tru acțiuni spe­ci­a­le, din Slo­va­cia și Repu­bli­ca Mol­do­va, din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ți­ei Româ­ne – S.I.I.A.S., Ofi­ci­ul Națio­nal de Pro­tec­ție a Mar­to­ri­lor, dar și echi­pe ale Ser­vi­ci­i­lor pen­tru Acțiuni Spe­ci­a­le din cadrul a 9 Inspec­to­ra­te de Poli­ție Jude­țe­ne din Româ­nia.

Diver­si­ta­tea ele­men­te­lor de pre­gă­ti­re și a par­ti­ci­pan­ți­lor asi­gu­ră un efi­cient schimb de expe­rien­ță în dome­niu și o armo­ni­za­re pro­fe­si­o­nis­tă a tac­ti­ci­lor de inter­ven­ție ale struc­tu­ri­lor de acțiuni spe­ci­a­le ale Poli­ți­ei Româ­ne, cu cele ale altor sta­te euro­pe­ne.

Înce­pând cu anul 2010, pe par­cur­sul mai mul­tor edi­ții, sta­gi­ul poli­țiș­ti­lor de inter­ven­ție a deve­nit o tra­di­ție în jude­țul Har­ghi­ta, unde gaz­de­le, ală­tu­ri de lup­tă­to­rii Poli­ți­ei Româ­ne, au împăr­tă­șit din expe­rien­ța pro­prie cu agenți fede­rali din Depar­ta­men­tul de Sat al Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii, dar și cu poli­țiști din alte țări de pe bătrâ­nul con­ti­nent, cum ar fi Ger­ma­nia, Slo­ve­nia, Polo­nia, Slo­va­cia și Unga­ria.


Man­ga­lia News, 26.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele