Turele telecomandate pentru vehicule blindate, realizate în parteneriat la Uzina Automecanica Moreni

0
439

Par­te­ne­ri­at între Pro Opti­ca, CN ROMARM SA și IOR, pen­tru rea­li­za­rea la Uzi­na Auto­me­ca­ni­ca Moreni a ture­le­lor tele­co­man­da­te de cali­bru 7,62 și 12,7 mm.

Minis­trul Eco­no­mi­ei: Este un bun exem­plu de cola­bo­ra­re one­stă între ope­ra­tori de stat și pri­vați din indus­tria de apă­ra­re. Par­te­ne­ri­a­tul este de bun augur pen­tru UA Moreni.

Având în vede­re inte­re­sul esen­ți­al de secu­ri­ta­te a Româ­ni­ei, de a avea pe teri­to­ri­ul națio­nal capa­bi­li­tăți de pro­duc­ție și men­te­nan­ță vita­le pen­tru dezvol­ta­rea, pro­duc­ția și men­ți­ne­rea stă­rii de ope­ra­ti­vi­ta­te a sis­te­me­lor de apă­ra­re pe ciclul de via­ță și în situ­a­ții cri­ti­ce, Com­pa­nia Națio­na­lă Romarm SA, Soci­e­ta­tea Pro Opti­ca SA și Soci­e­ta­tea Între­prin­de­rea Opti­că Româ­nă (IOR) SA au sem­nat un acord de cola­bo­ra­re pri­vind ture­le­le tele­co­man­da­te de cali­bru 7,62 și 12,7 mm.

Pro­du­se­le, de suc­ces mai ales la export până acum, dezvol­ta­te, omo­lo­ga­te cu MApN și fabri­ca­te de către Pro Opti­ca, soci­e­ta­te inte­re­sa­tă acum de exter­na­li­za­rea fabri­ca­ți­ei, urmea­ză să fie rea­li­za­te la Uzi­na Auto­me­ca­ni­că Moreni, ope­ra­tor eco­no­mic din indus­tria națio­na­lă de apă­ra­re, care deți­ne resur­se­le nece­sa­re pen­tru rea­li­za­rea pro­du­su­lui și pen­tru  creș­te­rea valo­rii adă­u­ga­te în pro­iec­te­le și pro­gra­me­le de vehi­cu­le blin­da­te. Ture­le­le tele­co­man­da­te vor intra în por­to­fo­li­ul de fabri­ca­ție al Uzi­nei Auto­me­ca­ni­ce Moreni. 

Tot în baza aces­tui acord, IOR va fabri­ca o serie  de com­po­nen­te, suban­sam­ble și ansam­ble de meca­ni­că fină și opti­că din sis­te­mul de con­du­ce­re a focu­lui, din blo­cul  de sen­zori optro­nici și de la sta­ția de lucru a ope­ra­to­ru­lui.

Rezul­ta­tul aces­tei cola­bo­rări, adi­că pro­du­sul cu fabri­ca­ția omo­lo­ga­tă la Moreni, va servi oport­u­ni­ță­ți­le deja exis­ten­te pe pia­ța exter­nă, dar și pia­ța inter­nă, pen­tru care va fi asi­gu­ra­tă men­te­nan­ța pe ciclul de via­ță în Româ­nia.

Minis­trul Eco­no­mi­ei, Nicu­lae Bădă­lău a decla­rat: “Salut acest acord de cola­bo­ra­re, care este de bun augur pen­tru Uzi­na Auto­me­ca­ni­ca Moreni și pen­tru întrea­ga indus­trie națio­na­lă de apă­ra­re. Este un bun exem­plu de cola­bo­ra­re one­stă și de bună-cre­din­ță între ope­ra­tori eco­no­mici de stat și pri­vați, care înțe­leg că exis­tă mai mul­te bene­fi­cii eco­no­mi­ce în cola­bo­ra­rea strân­să, decât în con­cu­ren­ța dură, ast­fel încât, per total, va câști­ga eco­no­mia româ­neas­că și secu­ri­ta­tea Româ­ni­ei. Știu că atât Uzi­na de la Moreni, cât și IOR au capa­ci­tă­ți­le să ducă la bun sfâr­șit acest pro­iect, ceea ce ne va per­mi­te să diver­si­fi­căm por­to­fo­li­ul de pro­du­se pe care îl pot oferi com­pa­ni­i­le de stat din indus­tria națio­na­lă de apă­ra­re”.


Man­ga­lia News, 25.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply