Trenurile directe București — Sofia — Istanbul — Salonic au reintrat în circulaţie

0
729

Tre­nu­ri­le direc­te care vor lega Capi­ta­la de Istan­bul şi Salo­nic vor rein­tra în cir­cu­la­ţie, înce­pând de vineri, 7 iunie.

”Este vor­ba de o ofer­tă esti­va­lă de călă­to­rie a CFR Călă­tori, care se va desfă­şu­ra în peri­oa­da 7 iunie – 7 octom­brie. Prac­tic, tre­nu­ri­le vor lega Bucu­reş­ti­ul de trei mari des­ti­na­ţii turis­ti­ce. Vor­bim, în ordi­ne, de Sofia, de Istan­bul şi de Salo­nic. Tre­nu­ri­le de Salo­nic vor cir­cu­la o dată pe săp­tămâ­nă, cu ple­ca­re din Capi­ta­lă în cur­sul zilei de vineri, la ora 12:40, şi sosi­re la Salo­nic sâm­bă­ta, la ora 6:59, ple­ca­rea din Salo­nic făcân­du-se dumi­ni­ca, la ora 23:19, cu sosi­re în Bucu­reşti luni la ora 18:55. Aces­ta este un ser­vi­ciu săp­tămâ­nal, deo­a­re­ce s‑a con­sta­tat că nive­lul de inte­res este în spe­cial în aceas­tă peri­oa­dă de sfârşit de săp­tămâ­nă”, a decla­rat, pen­tru AGERPRES, direc­to­rul de comu­ni­ca­re al com­pa­niei, Adri­an Vlai­cu.

Potri­vit aces­tu­ia, tre­nul spre Sofia va cir­cu­la zil­nic, cu ple­ca­re din Bucu­reşti Nord la ora 12:40 şi sosi­re la ora 22:20. Din Sofia, ple­ca­rea este pro­gra­ma­tă la ora 8:55, iar sosi­rea în capi­ta­la Româ­ni­ei este la ora 18:55.

Tre­nul de Tur­cia va cir­cu­la zil­nic şi va ple­ca din Bucu­reşti la ora 12:40, cu sosi­re în sta­ţia Hal­kali la ora 7:40. Retu­rul se va face la ora 21:40 din Hal­kali, cu sosi­re în Gara de Nord a doua zi, la ora 18:55.

”Între Hal­kali şi fos­ta gară Sir­keci din cen­trul ora­şu­lui Istan­bul, trans­fe­rul se face cu un auto­buz pus la dis­po­zi­ţie de Calea fera­tă tur­că, fără pla­ta unei taxe supli­men­ta­re, în baza bile­tu­lui de tren, după un orar sta­bi­lit în fun­cţie de sosi­rea tre­nu­lui de la Bucu­reşti şi ple­ca­rea aces­tu­ia. Ast­fel, ple­ca­rea din Hal­kali este pre­vă­zu­tă la ora 8:00 dimi­nea­ţa, sosi­re în Istan­bul la ora 9:00, în gara Sir­keci, şi ple­ca­rea din Istan­bul spre gara Sir­keci la ora 20:00 şi sosi­rea la Hal­kali la ora 21:00, după care urmea­ză îmbar­ca­rea în tren şi ple­ca­rea către Bucu­reşti”, a expli­cat Adri­an Vlai­cu.

În rela­ţia Salo­nic, tre­nul va avea în com­pu­ne­re un vagon cla­sa a doua şi un vagon cuşe­tă cu patru şi, res­pec­tiv, 6 locuri. În rela­ţia Tur­cia, va fi un vagon cuşe­tă cu patru locuri în cabi­nă.

”Dacă dis­cu­tăm des­pre Sofia – după cum s‑a obser­vat toa­te tre­nu­ri­le trec prin Sofia, se des­com­pun şi se împart în cele două rela­ţii, Salo­nic şi, res­pec­tiv, Istan­bul. Prac­tic, rela­ţia Sofia este asi­gu­ra­tă în acest caz în cur­sul săp­tămâ­nii de un vagon cla­sa a 2‑a şi un vagon cuşe­tă, iar în wee­kend apa­re şi al doi­lea vagon cuşe­tă”, a mai menţio­nat el. În ceea ce pri­veş­te dura­ta de călă­to­rie, până la Salo­nic dru­mul dus va dura cir­ca 18 ore, iar la întors 19 ore, spre Sofia în jur de 9 ore şi 50 de minu­te, iar spre Istan­bul ceva mai mult, cir­ca 19–21 de ore.

”Pe rela­ţia cu Sofia, tre­nu­ri­le cir­cu­lă pe rută abă­tu­tă în Româ­nia, prin Vide­le-Giur­giu, ceea ce pre­lun­geş­te dura­ta de par­curs cu aproa­pe două ore. În plus, pe calea fera­tă bul­ga­ră sunt res­tri­cţii de vite­ză gene­ra­te de reli­e­ful mun­tos pe care aceas­tă cale fera­tă îl stră­ba­te şi par­te­ne­rii noş­tri din Bul­ga­ria lucrea­ză pe aceas­tă zonă să ridi­ce cât se poa­te de mult vite­za, deci să eli­mi­ne din limi­tă­ri­le impu­se. Dar, evi­dent, în acest an, se va cir­cu­la în acest mod. De ase­me­nea, fiind vor­ba de niş­te ramuri la niş­te tre­nuri care cir­cu­lă cu orar nor­mal în Bul­ga­ria, în Sofia tre­bu­ie rea­li­za­tă mane­vra nece­sa­ră recom­pu­ne­rii cu vagoa­ne­le româ­neşti ale tre­nu­ri­lor în cir­cu­la­ţie şi atunci este nece­sar şi un timp de mane­vră de cir­ca 1–2 ore, în fun­cţie de nece­si­tă­ţi, pe gar­ni­tu­ri­le res­pec­ti­ve”, a expli­cat Vlai­cu dura­ta pe care o par­curg tre­nu­ri­le până la des­ti­na­ţi­i­le exter­ne.

Pro­gra­mul de cir­cu­la­ţie al aces­tor tre­nuri este până la data de 7 octom­brie.

Un bilet de călă­to­rie dus, Bucu­reşti – Salo­nic, cos­tă apro­xi­ma­tiv 44 euro, la vagon cla­sa a 2‑a, 55 euro la vagon cuşe­tă de 6 locuri şi 61 euro, la vagon cuşe­tă de 4 locuri. O călă­to­rie dus către Halkali/Istanbul, cos­tă apro­xi­ma­tiv 53 euro, la vagon cuşe­tă cu 4 locuri. Preţu­ri­le pot varia în fun­cţie de cur­sul valu­tar. (sur­sa: ordinea.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.