Transfăgărășanul se deschide circulației pentru toate categoriile de autovehicule

0
1148
Transfăgărășanul, noaptea.

Trans­fă­gă­ră­șa­nul se des­chi­de cir­cu­la­ți­ei Sâm­bă­tă, 29 iunie, ora 08:00.

Mâi­ne, 29 iunie 2019, înce­pând cu ora 08:00, cir­cu­la­ția ruti­e­ră pe Trans­fă­gă­ră­șan, între Pis­cul Negru și Bâlea Cas­ca­dă (km 104+000 – km 130+800), se va des­chi­de pen­tru toa­te cate­go­ri­i­le de auto­ve­hi­cu­le.

Facem apel la con­du­că­to­rii auto să cir­cu­le pru­dent, să adap­te­ze vite­za la con­di­ți­i­le de tra­fic, mai ales având în vede­re insta­bi­li­ta­tea atmosfe­ri­că ce duce la apa­ri­ția de feno­me­ne mete­o­ro­lo­gi­ce spon­ta­ne care afec­tea­ză vizi­bi­li­ta­tea.

De ase­me­nea, aten­țio­năm pe cei ce tranzi­tea­ză acest sec­tor de drum că în ulti­ma peri­oa­dă este sem­na­la­tă pre­zen­ța urși­lor în apro­pi­e­rea păr­ții caro­sa­bi­le și îi sfă­tu­im să nu se apro­pie de ani­ma­le, să nu le hră­neas­că și să infor­meze ime­di­at auto­ri­tă­ți­le de pre­zen­ța aces­to­ra.

Trans­fă­gă­ră­șa­nul, noap­tea. Foto: Mir­cea Bezer­ghea­nu.

Man­ga­lia News, 28.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply