Succes pentru companiile româneşti participante la Summit-ul de investiții SelectUSA

0
250
Booking.com

Com­pa­ni­i­le româ­neşti afla­te în misiu­ne eco­no­mi­că de pro­mo­va­re a dome­ni­u­lui IT&C la Sum­mit-ul pen­tru Inves­ti­ţii Selec­tU­SA din Washin­gton au înre­gis­trat, pen­tru al doi­lea an con­se­cu­tiv, cea mai impor­tan­tă pre­zenţă euro­pea­nă și a şasea din lume, ca dimen­siu­ne, la acest eve­ni­ment impor­tant pen­tru Româ­nia în deru­la­rea Par­te­ne­ri­a­tu­lui Stra­te­gic cu SUA.

Am încre­de­re că şi anul aces­ta vom putea sta­bili par­te­ne­ri­a­te de lun­gă dura­tă, care se vor dezvol­ta şi vor deve­ni o pis­tă de lan­sa­re pen­tru vii­toa­re­le ope­ra­ţiuni în Sta­te­le Uni­te. Dome­ni­ul IT&C rămâ­ne unul din­tre cele mai com­pe­ti­ti­ve dome­nii ale eco­no­mi­ei româ­neşti, fiind tot­o­da­tă unul foar­te soli­ci­tat de medi­ul de afa­ceri”, a decla­rat Secre­ta­rul de Stat Pau­la Pîr­vă­ne­scu, șeful misiu­nii eco­no­mi­ce româ­ne în Sta­te­le Uni­te. Agen­da misiu­nii a cuprins o serie de întâl­niri și work-shop-uri cu repre­zen­tanți ai guver­nu­lui ame­ri­can și ai mediu­lui de afa­ceri inter­națio­nal, pre­zent la sum­mit.

În cadrul întâl­ni­rii orga­ni­za­te de Biro­ul de Pro­mo­va­re Comer­ci­al-Eco­no­mi­că de la Washin­gton cu repre­zen­tanți ai pes­te 50 de com­pa­nii ame­ri­ca­ne, secre­ta­rul de stat Pîr­vă­ne­scu a pre­zen­tat pro­iec­te­le româ­nești de inves­ti­ții stra­te­gi­ce în par­te­ne­ri­at public-pri­vat selec­ta­te de guver­nul român.

Pau­la Pîr­vă­ne­scu a avut, de ase­me­nea, o între­ve­de­re cu Vik­tor Par­ker, repre­zen­tant al U.S. Sma­ll Busi­ne­ss Admi­nis­tra­tion (SBA) în cadrul căre­ia a deta­li­at pro­gra­me­le deru­la­te de minis­ter pen­tru spri­ji­ni­rea mediu­lui de afa­ceri şi încu­ra­ja­rea inves­ti­ți­i­lor. Din­tre aces­tea, Start-Up Nation şi Feme­ia Antre­pre­nor s‑au bucu­rat de inte­re­sul par­te­ne­ri­lor ame­ri­cani, care şi-au decla­rat intenţia de a pre­lua aces­te mode­le şi a le transpu­ne în medi­ul antre­pre­no­ri­al ame­ri­can.

În acest con­text, pre­zen­tă­ri­le start-up-uri­lor româ­neşti au atras apre­ci­e­rea inter­lo­c­u­to­ri­lor, care și-au mani­fes­tat dorin­ța de a con­ti­nua dia­lo­gul  printr‑o serie de acțiuni comu­ne în dome­ni­ul indus­tri­ei teh­no­lo­gi­i­lor ino­va­ti­ve, cum ar fi: con­fe­rin­țe, misiuni eco­no­mi­ce şi întâl­niri B2B.

În mar­ja Selec­tU­SA, com­pa­ni­i­le româ­neşti au sem­nat, la Washin­gton, împre­u­nă cu alte 66 de com­pa­nii din 12 ţări, anga­ja­men­tul „Ple­d­ge to America’s Wor­kers”, prin care îşi anu­nţă pla­nu­ri­le pri­vind cre­a­rea unui număr de aproa­pe un mili­on de oport­u­ni­tă­ţi pe pia­ţă pen­tru mun­ci­to­rii ame­ri­cani. Prin­tre aces­tea, s‑a aflat şi uni­cor­nul româ­nesc UiPa­th, care s‑a anga­jat să inclu­dă în pro­gra­mul său de pre­gă­ti­re şi for­ma­re pri­vind  RPA (Robo­ti­za­rea auto­ma­ti­ză­rii pro­ce­se­lor) un număr de 750.000 de ame­ri­cani, în urmă­to­rii cinci ani. De ase­me­nea, repre­zen­tan­ții UiPa­th au vor­bit des­pre poves­tea de suc­ces a com­pa­niei și ele­men­te­le impor­tan­te ale dezvol­tă­rii unui start-up.

Anga­ja­men­tul „Ple­d­ge to America’s Wor­kers” a fost sem­nat, pen­tru Sta­te­le Uni­te, de Ivan­ka Trump, con­si­li­e­rul per­so­nal al preşe­din­te­lui SUA, și de Wil­bur Ross, secre­ta­rul pen­tru come­rţ al SUA, care a apre­ciat, în con­text, par­ti­ci­pa­rea nume­roa­să a Româ­ni­ei la acest sum­mit.

”A fost o onoa­re pen­tru mine să fiu ală­tu­ri de antre­pre­no­rii români pre­zenți la Sum­mi­tul Select SUA. Opt com­pa­nii cu capi­tal româ­nesc vor crea pes­te 1.000 locuri de mun­că în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii. Aces­te com­pa­nii sunt: Kine­to Tech Rehab, Nex­tGen Softwa­re, Ove­it, Soft Gala­xy, Tre­mend, UiPa­th, Zitec”, a men­țio­nat Pau­la Pîr­vă­ne­scu.

Tur­ne­ul com­pa­ni­i­lor româ­neşti în Sta­te­le Uni­te a con­ti­nu­at la San Franci­sco, unde, cu pri­le­jul Selec­tU­SA Spin-off, start-up-uri­le româ­neşti au iden­ti­fi­cat noi oport­u­ni­tăți de afa­ceri în cadrul întâl­ni­ri­lor pe care le-au avut pen­tru pro­mo­va­rea pro­du­se­lor româ­nești pe pia­ţa ame­ri­ca­nă.

Secre­ta­rul de stat Pau­la Pîr­vă­ne­scu a apre­ciat impor­tanţa misiu­nii în con­tex­tul Par­te­ne­ri­a­tu­lui Stra­te­gic din­tre Româ­nia și Sta­te­le Uni­te: „Dezvol­ta­rea dimen­siu­nii eco­no­mi­ce a Par­te­ne­ri­a­tu­lui este unul din­tre obiec­ti­ve­le ambe­lor țări, exis­tând poten­ți­al de creș­te­re în acest dome­niu. Selec­tU­SA repre­zin­tă un eve­ni­ment extrem de atrac­tiv şi ofer­tant prin fap­tul că reu­neş­te medi­ul eco­no­mic puter­nic în Româ­nia şi com­pa­ni­i­le ame­ri­ca­ne de suc­ces, care îşi cau­tă par­te­neri.”

 

Selec­tU­SA este cel eve­ni­men­tul de cel mai îna­lt nivel dedi­cat pro­mo­vă­rii inves­ti­ți­i­lor stră­i­ne direc­te în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii şi ofe­ră oport­u­ni­tă­ţi de networ­king pen­tru com­pa­ni­i­le din Româ­nia, care pot găsi aici finanţa­rea nece­sa­ră pen­tru a‑şi dezvol­ta pro­iec­te­le şi a se extin­de pe o pia­ţă atrac­ti­vă şi dina­mi­că.

Com­pa­ni­i­le par­ti­ci­pan­te la misiu­nea eco­no­mi­că în Sta­te­le Uni­te sunt: Mahal Tra­de SRL, Web Win Gro­up Net SRL, Codu­ck Bro­thers SA, Gemini Solu­tions SRL, Kine­to Tech Rehab SRL, CBN IT Softwa­re Solu­tions SRL, Con­nec­tions Con­sult SRL, Aggran­da Solu­tions SRL, Roma­nian Secu­ri­ty Sys­tems SRL, Holis­tion Softwa­re Con­sul­ting SRL, Zitec Com SRL, Tre­mend Softwa­re Con­sul­ting SRL, The­con SRL, Spe­cial Tra­vel Expe­rien­ces SRL, Dani­rom Com­pany SRL, CMD Softwa­re Espres­so SRL‑D, Soft­sy­ner­gy SRL, Cir­cle Tech­no­lo­gies SRL, Fina­con Inter­na­tio­nal Con­sul­ting SRL, Lin­ni­fy SRL.

Misiu­nea eco­no­mi­că s‑a desfă­şu­rat în peri­oa­da 8–16 iunie, în cadrul Pro­gra­mu­lui de susţi­ne­re şi pro­mo­va­re a expor­tu­lui cu finanţa­re parţi­a­lă de la buge­tul de stat și a fost orga­ni­za­tă de Minis­te­rul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Come­rţ şi Antre­pre­no­ri­at, în par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ţia Patro­na­lă a Indus­tri­ei de Softwa­re și Ser­vi­cii – ANIS. Misiu­nea eco­no­mi­că a bene­fi­ci­at de o finan­ța­re de la buge­tul de stat de 505.595 lei cu TVA.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.