Spitalul Regional de Urgență Constanța va avea caracter… MILITAR, după cum afirmă un reprezentant al Ministerului Sănătății

0
628

Depu­ta­tul Bogdan Huțu­că, pre­șe­din­te al PNL Con­stan­ța, a depus o inter­pe­la­re către minis­trul Sănă­tă­ții, pri­vind pro­iec­tul Spi­ta­lu­lui Regio­nal de Urgen­ță Con­stan­ța.

În răs­pun­sul pri­mit, sem­nat de secre­ta­rul de stat Dan Dumi­tres­cu, se pre­ci­zea­ză încă din capul locu­lui că spi­ta­lul va avea carac­ter mili­tar (Spi­ta­lul Regio­nal de Urgen­ță Mili­tar Con­stan­ța), iar lucră­ri­le sunt esti­ma­te a înce­pe la înce­pu­tul anu­lui vii­tor.

De ase­me­nea, Minis­te­rul Sănă­tă­ții infor­mea­ză că inves­ti­ția NU se va rea­li­za cu fon­duri euro­pe­ne, ci va fi o „inves­ti­ție  guvern la guvern între Româ­nia și Repu­bli­ca Tur­că, inves­ti­ție ce se va deru­la de la buge­tul de stat prin buge­tul MAPN”.

Foar­te impor­tant, deși în răs­pun­sul inter­pe­lă­rii se men­țio­nea­ză că la înce­pu­tul anu­lui vii­tor cel mai târ­zu vor înce­pe lucră­ri­le, ulte­ri­or se pre­ci­zea­ză că noul stu­diu de feza­bi­li­ta­te nu a fost ela­bo­rat, iar docu­men­ta­ția nece­sa­ră rea­li­ză­rii inves­ti­ți­ei nu a fost fina­li­za­tă. De ase­me­nea, noul spi­tal nu va avea sec­ții, ci orga­ni­za­rea ser­vi­ci­i­lor se va face pe Cen­tre: Cen­tru cap-gât, Cen­tru tora­cic, Cen­tru abdo­mi­nal, Cen­tru de arti­cu­la­ții, Cen­tru de medi­ci­nă inter­nă, Cen­tru mama și copil, Cen­tru onco­lo­gic etc. Foar­te impor­tant, în cadrul Cen­tru­lui de trau­mă vor fi înfi­in­ța­te și 12 paturi pen­tru arși.

Tot în cadrul inter­pe­lă­rii, am adre­sat o între­ba­re pri­vind ce se va întâm­pla cu actu­a­lul spi­tal jude­țean Con­stan­ța ulte­ri­or con­stru­i­rii Spi­ta­lu­lui Regio­nal. Potri­vit Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ții, con­form expe­ri­ze­lor rea­li­za­te, actu­a­la clă­di­re a spi­ta­lu­lui jude­țean de urgen­ță are un risc foar­te ridi­cat seis­mic, iar în peri­oa­da urmă­toa­re Pri­mă­ria Con­stan­ța a rămas să fur­ni­ze­ze măsu­ri­le pe care le va lua în ceea ce pri­veș­te clă­di­rea în care func­țio­nea­ză spi­ta­lu­lui jude­țean. Din­co­lo de nece­si­ta­tea rea­li­ză­rii aces­tei inves­ti­ții, rămân ace­leași pro­mi­siuni pe care Guver­nul PSD le tot ros­to­go­leș­te de ani buni, fără nicio măsu­ră con­cre­tă. Sin­gu­rul lucru con­cret în toa­tă aceas­tă poves­te este că Guver­nul Dăn­ci­lă refu­ză în con­ti­nu­a­re să acce­se­ze fon­duri euro­pe­ne pen­tru rea­li­za­rea inves­ti­ți­ei, deși insti­tu­ți­i­le euro­pe­ne ne-au pus toa­te sume­le nece­sa­re la dis­po­zi­ție”, a decla­rat depu­ta­tul Bogdan Huțu­că.

Docu­men­tul, în ORDINEA.RO.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.