SIMPOZIONUL 140 DE ANI DE PRESĂ ROMÂNEASCĂ ÎN DOBROGEA. TRECUT, PREZENT ȘI PERSPECTIVEPROGRAM

0
400

SIMPOZIONUL 140  DE ANI DE PRESĂ ROMÂNEASCĂ ÎN DOBROGEA. TRECUT, PREZENT ȘI PERSPECTIVEPROGRAM.

VINERI, 21 iunie 2019:

MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA

SÂMBĂTĂ, 22 iunie 2019:

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „PANAIT CERNATULCEA.

PROGRAM 140  DE ANI DE PRESĂ ROMÂNEASCĂ ÎN DOBROGEA. TRECUT, PREZENT ȘI PERSPECTIVE

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI

VINERI, 21 IUNIE 2019:

09.30 — 10.00 — Pri­mi­rea par­ti­ci­pan­ți­lor

10.00 — Des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a Sim­po­zio­nu­lui 140 de Ani de Pre­să Româ­neas­că în Dobro­gea. Tre­cut, Pre­zent și Per­spec­ti­ve

Alo­cu­țiuni:

· Cer­cet. șt. dr. Sorin Mar­cel COLESNIUC, Direc­tor Gene­ral al Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța,

· Dl. Mari­us Horia ȚUȚUIANU,  Pre­șe­din­te al Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța,

· Conf.univ.dr. Cătă­lin NEGOIȚĂ, Pre­șe­din­te al Aso­ci­a­ți­ei Româ­ne de Isto­rie  a Pre­sei,

· Conf.univ.dr. Aure­lia LĂPUȘAN, Pre­șe­din­te­le Fili­a­lei Dobro­gea A.R.I.P.,

· Dr. Nico­le­ta PARASCHIV,  Șeful Ser­vi­ci­u­lui Jude­țean Con­stan­ța al Arhi­ve­lor Națio­na­le,

· Dr. Cori­na-Miha­e­la APOSTOLEANU, Direc­tor al Bibli­o­te­cii Jude­țea­ne „I.N. Roman” Con­stan­ța,

· Dr. Ligia DIMA, mana­ger al Bibli­o­te­cii Jude­țe­ne „Panait Cer­na” Tul­cea.

11.30 — Pau­ză de cafea
12.00–14.00 — Lucră­ri­le Sim­po­zio­nu­lui 140 de Ani de Pre­să Româ­neas­că în Dobro­gea. Tre­cut, Pre­zent și Per­spec­ti­ve  (2 sec­țiuni).
14.00–15.00 — Bufet sue­dez.

15.00–18.00 — Lucră­ri­le Sim­po­zio­nu­lui 140 de Ani de Pre­să Româ­neas­că în Dobro­gea. Tre­cut, Pre­zent și Per­spec­ti­ve (2 sec­țiuni).
18.00–18.30 — Dis­cu­ții libere/Concluzii.

•  22 IUNIE 2019:

09.00 — Ple­ca­rea par­ti­ci­pan­ți­lor la Tul­cea

11.00 — Sosi­rea par­ti­ci­pan­ți­lor la Bibli­o­te­ca Jude­țea­nă „Panait Cer­na”  Tul­cea

11.00–11.30 — Alo­cu­țiuni în des­chi­de­rea celei de‑a doua zile a Sim­po­zio­nu­lui 140   de Ani de Pre­să Româ­neas­că în Dobro­gea. Tre­cut, Pre­zent și Per­spec­ti­ve.

Dr. Ligia DIMA, mana­ger al Bibli­o­te­cii Jude­țe­ne „Panait Cer­na” Tul­cea.

Dl. Horia TEODORESCU,  Pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Tul­cea.

Dl. Mari­an DRUNCEA, șef Birou Comu­ni­ca­rea Colec­ți­i­lor. Ani­ma­ția Cul­tu­ra­lă, Bibli­o­te­ca Jude­țea­nă „Panait Cer­na” Tul­cea
12.00–12.30
Pre­zen­ta­re „Stea­ua Dobro­gei – pri­mul ziar româ­nesc din spa­ți­ul danubi­a­no-pon­tic”, dr. Ligia DIMA, mana­ger al Bibli­o­te­cii Jude­țe­ne „Panait Cer­na” Tul­cea
12.30–13.00
Tur de pre­zen­ta­re a fon­du­lui bibli­o­gra­fic al Bibli­o­te­cii Jude­țe­ne „Panait Cer­na” Tul­cea
13.00–14.00.

14.00 ‑16.00
Dis­cu­ții libere/Concluzii

Retur Con­stan­ța.


Vineri, 21 iunie 2019

Aula „Adri­an Rădu­les­cu”,

Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța

10.00–11.30

●Des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a Sim­po­zio­nu­lui 140 de Ani de Pre­să Româ­neas­că în Dobro­gea. Tre­cut, Pre­zent și Per­spec­ti­ve

Alo­cu­țiuni: dr. Sorin Mar­cel COLESNIUC, dr. Cătă­lin NEGOIȚĂ, dr. Aure­lia LĂPUȘAN, dr. Nico­le­ta PARASCHIV, dr. Cori­na-Miha­lea APOSTOLEANU, dr. Ligia DIMA și ofi­ci­a­li­tăți.

Pau­ză de cafea

11.30–12.00

Vineri, 21 iunie 2019

12.00–14.00

Sala I —  Aula „Adri­an Rădu­les­cu”,  MINA Con­stan­ța

Mode­ra­tor: dr. Cătă­lin NEGOIȚĂ.

● Conf.univ.dr. Cătă­lin NEGOIȚĂ, Uni­ver­si­ta­tea „Dună­rea de Jos” Galați:

Cer­ce­ta­rea pre­sei, com­po­nen­tă impor­tan­tă a cunoaș­te­rii isto­ri­ei loca­le.

● Conf.univ.dr. Aure­lia LĂPUȘAN, Cen­trul Cul­tu­ral „Teo­dor Bura­da”, ARIP — fili­a­la Dobro­gea:

Publi­cisti­ca de pro­vin­cie și spa­ți­ul euro­pean.

● Dr. Nico­le­ta PARASCHIV, Ser­vi­ci­ul Jude­țean Con­stan­ța al Arhi­ve­lor Sta­tu­lui:

Pre­sa con­stăn­țea­nă în docu­men­te arhi­vis­ti­ce

● Dr. Cori­na-Miha­e­la APOSTOLEANU, dr. Lumi­ni­ța STELIAN, dr. Ange­la- Anca DOBRE, Bibli­o­te­ca Jude­țea­nă  „I.N. Roman”: Con­stan­ța — Povești jur­na­lis­ti­ce dobro­ge­ne inter­be­li­ce

●Dr. Ligia DIMA, Bibli­o­te­ca Jude­țea­nă „Panait Cer­na” Tul­cea:

Con­tri­bu­ții pri­vind cunoaș­te­rea pre­sei nord-dobro­ge­ne, cu pri­vi­re spe­cia­lă asu­pra publi­ca­ți­i­lor tul­ce­ne

●Ing. Robert VAN DEN BOS, Tul­cea:

Ima­gi­nea Dobro­gei în pre­sa Țări­lor de Jos  în peri­oa­da moder­nă


Vineri, 21 iunie 2019

12.00–14.00

Sala II – „Mir­cea cel Bătrân”,  MINA Con­stan­ța

Mode­ra­tor: dr. Sil­via GROSSU

● Conf.univ.dr. Ralu­ca PETRE, Uni­ver­si­ta­tea „Ovi­di­us” Con­stan­ța :

Rolul pre­sei  în con­struc­ția insti­tu­țio­na­lă

●Conf.univ.dr. Sil­via GROSSU, Uni­ver­si­ta­tea de Stat Chi­și­nău,  ARIP Fili­a­la Basa­ra­bia:

Dobro­gea­nul Con­stan­tin Tomes­cu, în pre­sa basa­ra­bea­nă.

● Iulia PANĂ, Cen­trul cul­tu­ral „Teo­dor Bura­da”:

Foto­gra­ful Ana­tol Magrin în pre­sa dobro­gea­nă.

● Prof.univ.dr. Tra­ian BRĂTIANU, Uni­ver­si­ta­tea „Andrei Șagu­na” Con­stan­ța:

Înce­pu­tu­ri­le pre­sei poli­ti­ce dobro­ge­ne şi pro­ble­ma­ti­ca abor­da­tă.

●Dr. Ste­li­a­na BAJDECHI, Radio Con­stan­ța:

Evo­lu­ția emi­siu­ni­lor cul­tu­ra­le difu­za­te de „Radio Con­stan­ța”.

● Dr. Cris­ti­na IVĂȘCAN, Aso­ci­a­ția Româ­nă de Isto­rie a Pre­sei — fili­a­la Dobro­gea

Publi­cisti­ca de înce­put a lui I.N. Roman.

●Mădă­li­na NICOLAE, Uni­ver­si­ta­tea „Ovi­di­us” Con­stan­ța:

Stea­ua Dobro­gei, cap de serie în publi­cisti­ca loca­lă.

14.00–15.00 — Bufet sue­dez.

Vineri, 21 Iunie 2019

15.00–18.00

Sala I – Aula  „Adri­an Rădu­les­cu”, MINA Con­stan­ța

Mode­ra­tor: dr. Lavi­nia Dacia DUMITRAȘCU.

● Lect.univ. Ena­che TUȘA, Uni­ver­si­ta­tea „Ovi­di­us” Con­stan­ța:

Cer­ce­tă­ri­le sate­lor dobro­ge­ne în publi­ca­ți­i­le Șco­lii Socio­lo­gi­ce de la Bucu­rești.

●  Lect. Mari­a­na TOCIA, Uni­ver­si­ta­tea „Ovi­di­us” Con­stan­ța :

Obiec­ti­ve cul­tu­ra­le, ico­ni­ci­ta­te mul­ti­cul­tu­ra­lă sau diver­si­ta­te etni­că în pre­sa scri­să din Dobro­gea.

●Dr. Lavi­nia Dacia DUMITRAȘCU, Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța:

Ion Mușat și publi­ca­ția „Danu­biu” din Cer­na­vo­da.

● Dr. Maria PARIZA, Aso­ci­a­ția Româ­nă de Isto­rie a Pre­sei :

Zia­rul „Româ­nul” — cea mai lon­ge­vi­vă publi­ca­ție româ­neas­că a Dobro­gei de Sud

● Coman­dor ® Ioan DAMASCHIN, Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia ‑fili­a­la Con­stan­ța:

112 ani de pre­să de infor­ma­re și cul­tu­ră mari­nă­reas­că

●Dr. Cos­tin SCURTU,  Muze­ul Națio­nal Mili­tar „Rege­le Fer­di­nand I”- Fili­a­la Con­stan­ța:

Pre­sa mili­ta­ră din Dobro­gea.


Vineri, 21 iunie 2019

15.00–18.00

Sala II – „Mir­cea cel Bătrân”,  MINA Con­stan­ța

Mode­ra­tor: dr. Delia Roxa­na CORNEA.

●Dr. Mihai PETRE, Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța:

Emi­ne­scu și Dobro­gea.

● Dr. Delia Roxa­na CORNEA, Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța:

Marea Nea­gră” – unul din­tre cele mai lon­ge­vi­ve peri­o­di­ce con­stăn­țe­ne din peri­oa­da inter­be­li­că.

● Dr. Con­stan­tin NICOLAE, Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța:

Pro­ble­me ale Româ­ni­ei inter­be­li­ce în zia­rul „Dacia”.

● Dr. Sorin Mar­cel COLESNIUC, Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța:

Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța în pre­sa vre­mii

● Ade­li­na-Ale­xia TOCITU, Radio Con­stan­ța:

Radio Con­stan­ța — Radio Vacan­ța, un radio turis­tic.

· Sîn­zia­na Ione­scu, publi­ca­ția ”Ade­vă­rul”:

Zia­rist vechi în pre­să nouă

● Drd. Cris­ti­an CEALERA,  Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța:

Infrac­țio­na­li­ta­tea în Dobro­gea reflec­ta­tă în pre­sa inter­be­li­că.

Dis­cu­ții libe­re / Con­clu­zii – 18.00 – 19.00.


Sâm­bă­tă, 22 iunie 2019

Bibli­o­te­ca Jude­țea­nă „Panait Cer­na” Tul­cea

Ora 09.00:

Ple­ca­rea par­ti­ci­pan­ți­lor către Tul­cea.

Ora 11.00:

Sosi­rea par­ti­ci­pan­ți­lor la Bibli­o­te­ca Jude­țea­nă „Panait Cer­na” Tul­cea.

11.00–11.30:

Alo­cu­țiuni:

Dr. Ligia DIMA,  mana­ger al Bibli­o­te­cii Jude­țe­ne „Panait Cer­na” Tul­cea,

Dl. Horia TEODORESCU, Pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Tul­cea,

Dl. Mari­an DRUNCEA, șef Birou Comu­ni­ca­rea colec­ți­i­lor. Ani­ma­ție Cul­tu­ra­lă, Bibli­o­te­ca  Jude­țea­nă „Panait Cer­na” Tul­cea.

12.00–12.30:

Pre­zen­ta­rea zia­ru­lui  „Stea­ua Dobro­gei – pri­mul ziar româ­nesc din spa­ți­ul danubi­a­no-pon­tic”, dr. Ligia DIMA, mana­ger al Bibli­o­te­cii Jude­țe­ne „Panait Cer­na” Tul­cea.

12.30–13.00:

Tur de pre­zen­ta­re a fon­du­lui bibli­o­gra­fic al Bibli­o­te­cii Jude­țe­ne „Panait Cer­na” Tul­cea.

13.00 ‑14.00:

Dis­cu­ții libe­re / Con­clu­zii.

14.00–16.00

Depla­sa­rea către Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 19 iunie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.