SÂNZIENELE (Drăgaica) – Noaptea Magică a ielelor. Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. Obiceiuri și superstiţii

0
1990

Des­pre Sân­zie­ne se știe că sunt zece tine­re zei­ţe, ce for­mea­ză ala­i­ul nupţi­al al zei­ţei Sân­zia­na (după nume­le din Transil­va­nia, Banat, Olte­nia, Mara­mu­reş sau Buco­vi­na) sau Dră­gai­ca (aşa cum e cunos­cu­tă în Mun­te­nia, Dobro­gea, sudul şi cen­trul Mol­do­vei). Dan­sul lor ritu­a­lic e legat de sim­bo­lis­mul Soa­re­lui şi mar­chea­ză carac­te­rul spe­cial al zilei celei mai lungi din an, invi­ta­ţie la bucu­rie. Neres­pec­tân­du-i-se ziua, Sân­zia­na (iden­ti­fi­ca­tă cu Juno­na sau Dia­na, la romani, ori cu Hera sau Arte­mis, la greci), pro­tec­toa­re a fecun­di­tă­ţii şi pre­zenţă bine­fă­că­toa­re alt­min­teri, se răz­bu­nă, prin vâr­te­juri, grin­di­nă, vije­lie, flori vădu­vi­te de miros, plan­te fără leac – aflăm din „Comoa­ra sate­lor” de Ion Ghi­no­iu.

După unii spe­cia­li­şti, săr­bă­toa­rea îşi are ori­gi­nea într-un cult geto-dacic stră­vechi al Soa­re­lui, sân­zie­ne­le fiind ade­sea repre­zen­ta­te de traci înlă­nţu­i­te într‑o horă.

Săr­bă­toa­rea Sân­zie­ne­lor este con­si­de­ra­tă a fi şi momen­tul cel mai bun, la mij­lo­cul verii, pen­tru cule­ge­rea plan­te­lor de leac, dar şi de des­cân­tec. Ast­fel, în Noap­tea de Sân­zie­ne, feme­i­le merg să culea­gă flori şi ier­buri, care vor fi folo­si­te con­tra boli­lor şi altor rele.

SÂNZIENELE sunt, con­form legen­dei, niş­te fete foar­te fru­moa­se, care tră­iesc prin păduri sau pe câm­pii, se prind în horă şi dau puteri magi­ce plan­te­lor. Aces­te zâne bune, dacă sunt săr­bă­to­ri­te cum se cuvi­ne, fac cul­tu­ri­le să rodeas­că, dau prunci sănă­toşi feme­i­lor căsă­to­ri­te, înmulţesc păsă­ri­le şi ani­ma­le­le şi tămă­du­iesc bol­na­vii.

În schimb, dacă oame­nii nu le săr­bă­to­resc cum se cuvi­ne, ele se supă­ră şi devin ase­me­nea zâne­lor rele cunos­cu­te în popor drept iele sau rusa­lii.

Apa­rent para­do­xal, deşi fiinţe diur­ne, Sân­zie­ne­le îşi încing hora-ritu­al noap­tea, îna­in­tea zilei de 24 iunie. E Noap­tea de Sân­zie­ne, noap­tea când, tot con­form cre­dinţei popu­la­re, „se des­chid Ceru­ri­le” (temă exploa­ta­tă în lite­ra­tu­ra fan­tas­ti­că de la noi de Mir­cea Eli­a­de).

Noap­tea de Sân­zie­ne este una încăr­ca­tă de sem­ni­fi­ca­ții și are cono­ta­ții magi­ce. Săr­bă­toa­rea de Sân­zie­ne 2016 are loc, ca în fie­ca­re an, pe data de 24 iunie. De ase­me­nea, la mie­zul nop­ții de Sân­zie­ne, în cre­din­ța popu­la­ră se spu­ne că se des­chid Ceru­ri­le.

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply