RUSALII 2019: De ce nu e bine să te cerţi şi cum protejezi casa şi grădina de grindină şi fulgere. Tradiţii şi obiceiuri

0
1008

RUSALII 2019Rusa­li­i­le sunt prăz­nu­i­te în fie­ca­re an la 50 de zile de la săr­bă­toa­rea Sfin­te­lor Paşti. Rusa­li­i­le vor fi săr­bă­to­ri­te de cre­ş­ti­nii orto­do­cși, dumi­ni­că şi luni. Săr­bă­toa­rea de Rusa­lii este cunos­cu­tă şi sub denu­mi­rea de Pogorârea Sfân­tu­lui Duh şi repre­zin­tă o săr­bă­toa­re extrem de impor­tan­tă pen­tru toţi cre­ş­ti­nii.

RUSALII 2019, săr­bă­toa­re mare pen­tru cre­ş­tini

Dumi­ni­ca Rusa­li­i­lor, când este prăz­nu­i­tă Pogorârea Duhu­lui Sfânt, se face pri­lej pen­tru adu­ce­rea amin­te de “lim­bi­le ca de foc” care s‑au pogorât pes­te Apos­toli. Aces­te “lim­bi” sunt închi­pu­i­te astăzi de frun­ze­le de nuc sau de tei, care sunt adu­se de cre­din­cioşi la bise­ri­că, spre a fi sfinţi­te. După slu­j­bă, frun­ze­le se iau aca­să şi se aşea­ză la icoa­ne şi la uşi.

În popor se cre­de că frun­ze­le şi ramu­ri­le de tei feresc gos­po­dă­ri­i­le de ful­ge­re, de grin­di­nă şi de duhu­ri­le cele rele. Aceas­tă cre­dinţă popu­la­ră poa­te fi înte­me­ia­tă pe săr­bă­toa­rea Pogorârii Duhu­lui Sfânt, dacă se are în vede­re sfinţi­rea frun­ze­lor cu aghia­zmă, ele deve­nind ast­fel pur­tă­toa­re de har.

RUSALII 2019. Sfinţi­rea semă­nă­tu­ri­lor

Înda­tă după slu­j­bă, în Dumi­ni­ca Pogorârii Duhu­lui Sfânt, pre­o­tul şi cre­din­cioşii merg pe câmp şi săvârşesc Sfeș­ta­nia, adi­că sfinţi­rea mică a apei. Cu aghia­zma ace­ea se stro­pesc semă­nă­tu­ri­le câm­pu­lui, atât de pre­ot, cât şi de fie­ca­re cre­din­cios în par­te.

Rusa­li­i­le, în mito­lo­gia popu­la­ră

RUSALII 2019. În mito­lo­gia popu­la­ră, “Rusa­li­i­le” sunt niş­te spi­ri­te rele (iele, zâne). Se mai spu­ne des­pre Rusa­lii că sunt fii­ce­le lui “Rusa­lim împă­rat”, aces­ta din urmă fii­ind o per­so­ni­fi­ca­re a cetă­ţii Ieru­sa­lim. Ele stau pe pământ vre­me de o lună. Nu pot fi văzu­te de oameni. Pe unde trec ele, apar tot felul de boli şi neca­zuri. Ele umblă îmbră­ca­te în alb, dansea­ză în văz­duh şi cau­tă locuri neum­bla­te. Locu­ri­le unde joa­că rămân arse şi nero­di­toa­re. Pen­tru a fi feri­ţi de ele, oame­nii pun în casă pelin şi ustu­roi. În aces­te zile, frun­ze de pelin se pun în toa­te bău­tu­ri­le, cu exce­pţia apei.

RUSALII 2019. Cine sunt, de fapt, Rusal­ce­le, făp­tu­ri­le fan­tas­ti­ce?

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.