Regata Seanergya, prima competiție în sistem ORC de bărci mari din acest an, găzduită de Marina Limanu Life Harbour

0
902

Pasio­na­ții de yach­ting s‑au reu­nit in wee­kend-ul care a tre­cut (30 mai ‑2 iunie a.c.) la Mari­na Lima­nu pen­tru a par­ti­ci­pa la pri­ma com­pe­ti­ție în sis­tem ORC de bărci mari din acest an: Rega­ta Sea­ner­gya. După luni bune de frig în care au ieșit pe apă des­tul de rar și au ier­nat cu dorul com­pe­ti­ți­i­lor de pro­fil, patru­zeci de ambar­ca­țiuni cu vele s‑au ali­ni­at sâm­bă­ta și dumi­ni­că la star­tul celor 6 cur­se care s‑au aler­gat în cadrul com­pe­ti­ți­ei.

Com­pe­ti­to­rii au ajuns la Lima­nu încă de vineri, pen­tru pre­gă­ti­rea băr­ci­lor, fiind pri­ma com­pe­ti­ție de anver­gu­ră din acest  sezon. Ploa­ia a fost ingă­du­i­toa­re și nu s‑a ară­tat pe apă, dar vân­tul le‑a dat ceva bătăi de cap, nu pen­tru că ar fi fost prea tare, ci dim­po­tri­vă, des­tul de slab, cel puțin în pri­ma zi. Cu toa­te aces­tea, adre­na­li­na nu a lip­sit, câte­va star­turi fiind extrem de com­pe­ti­ti­ve. În plus, con­cu­ren­ții au avut par­te de o mare excep­țio­na­lă, fără valuri, fapt ce i‑a avan­ta­jat pe toti deo­po­tri­vă.

Rega­ta Sea­ner­gya a avut par­te și de par­ti­ci­pa­re inter­națio­na­lă, la con­curs înscri­in­du-se și trei echi­pa­je din Bul­ga­ria: Parea, LZ Yach­ting 1991 și Odes­sos. De alt­fel, veliș­tii bul­gari vin con­stant la com­pe­ti­ți­i­le româ­nești de yach­ting și la fel, din ce în ce mai mul­te echi­pa­je româ­nești se înscriu la rega­te­le din Bul­ga­ria.

La sfâr­și­tul celor 6 cur­se aler­ga­te s‑a sta­bi­lit cla­sa­men­tul final.  Au fost con­sti­tu­i­te trei cla­se de con­curs: cea a bar­ci­lor rapi­de (ORC 1), cea a celor mai puțin rapi­de (ORC2) și o cla­să Open.

Podi­u­mul la cla­sa ORC 1 a fost ocu­pat de Hope (locul I,  Româ­nia, ski­pper Mihai Făgă­ră­șan), Que­bra­mar (locul al II-lea, Româ­nia, ski­pper Iulia Fuli­cea) și LZ Yach­ting 1991 (locul al III-lea, Bul­ga­ria, ski­pper Lache­zar Bra­to­ev).

La cla­sa băr­ci­lor mai puțin rapi­de, cla­sa­men­tul pri­me­lor trei pozi­ții a fost: Odes­sos 25 (locul I, Bul­ga­ria, ski­pper Kalin Geor­gi­ev), Jac­k­pot (locul al II-lea, Româ­nia, ski­pper Bogdan Voi­ne­scu) și Sapa­jou (locul al III-lea, Româ­nia, ski­pper Bogdan Gri­go­res­cu)

Cla­sa Open a avut trei echi­pa­je româ­nești pe podi­um: Aria (locul I, Româ­nia, ski­pper Ionuț Ili­es­cu), Thea (locul al II-lea, Româ­nia, ski­pper Sofian Lupaș­cu) și Arc­ti­ca (locul al III-lea, Româ­nia, ski­pper Liviu Chi­ric).

La fina­lul com­pe­ti­ți­ei, con­cu­ren­ții au fost incân­tați de cele două zile de con­curs spu­nând că vre­mea a fost exce­len­tă, tra­se­ul bine pozi­țio­nat și cur­se­le echi­li­brat con­stru­i­te. Orga­ni­za­to­rii con­cur­su­lui, Yacht Club Spor­tiv Sea­ner­gya și Club Spor­tiv Sail La Vie s‑au ară­tat la ran­dul lor bucu­roși de numă­rul mare de bărci înscri­se în con­curs.

Rega­ta Sea­ner­gya a avut și o com­po­nen­tă ver­de, eco­lo­gi­că, pen­tru că, așa cum au decla­rat orga­ni­za­to­rii: ”Blue is the new gre­en”: a fost o com­pe­ti­ție în care nu s‑a folo­sit hâr­tia. De regu­lă, în con­cur­su­ri­le de yach­ting, băr­ci­le poar­tă nume­re afi­șa­te pe bor­duri cu auto­co­lant, se folo­sesc for­mu­la­re de înscri­e­re din hâr­tie, rezul­ta­te­le sunt tipă­ri­te și afi­șa­te la un panou ofi­ci­al, se ofe­ră câști­gă­to­ri­lor diplo­me de par­ti­ci­pa­re. De aceas­tă dată, prin­tul a fost eli­mi­nat total: înscri­e­ri­le s‑au făcut onli­ne, iar rezul­ta­te­le, pre­cum și alte infor­ma­ții impor­tan­te și nece­sa­re bunei des­fă­șu­rări a com­pe­ti­ți­ei, au fost publi­ca­te pe site-ul ofi­ci­al al rega­tei (regatta.seanergya.ro).

Rega­ta Sea­ner­gya a dat star­tul sezo­nu­lui com­pe­ti­țio­nal 2019 la bărci mari care se con­ti­nuă cu 5 con­cur­suri în Cupa Roma­niei și 2 în Cam­pi­o­na­tul Națio­nal Offsho­re și se înche­ie în toam­na, în luna octom­brie.


Man­ga­lia News, 08.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.