Răspuns halucinant de la Ministerul Sănătăţii în privinţa secţiilor retrocedate din Spitalul Municipal Mangalia!

0
702

Ziua de Con­stan­ta: Sena­toa­rea Ramo­na Dinu con­ti­nuă demer­su­ri­le, iar Pri­mă­ria Man­ga­lia vrea să ofe­re la schimb un teren în Venus (docu­ment). În luna apri­lie a.c., sena­toa­rea Ramo­na Dinu (USR) redac­ta o inter­pe­la­re către minis­trul Sănă­tă­ţii pri­vind Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia, uni­ta­te medi­ca­lă care ofe­ră ser­vi­cii de spe­cia­li­ta­te pen­tru pes­te 60.000 de locu­i­tori din zonă şi turi­şti, fiind una din­tre cele mai impor­tan­te uni­tă­ţi medi­ca­le din judeţ. 

O par­te din secţi­i­le aces­tui spi­tal vor tre­bui relo­ca­te, deo­a­re­ce pavi­li­o­nul în care fun­cţio­nea­ză va intra în pose­sia Cru­cii Roşii Româ­nia, ca urma­re a pro­ce­su­lui de res­ti­tu­i­re a imo­bi­le­lor naţio­na­li­za­te de regi­mul comu­nist, susţi­nea sena­toa­rea în inter­pe­la­rea adre­sa­tă minis­tru­lui Sănă­tă­ţii, Sori­na Pin­tea.

Auto­ri­tă­ţi­le tre­bu­ie să se asi­gu­re însă că res­ti­tu­i­rea imo­bi­lu­lui nu va afec­ta în niciun fel buna fun­cţio­na­re a struc­tu­ri­lor spi­ta­lu­lui. În acest sens, am îna­in­tat o inter­pe­la­re către minis­trul Sănă­tă­ţii, pen­tru a afla dacă se iau măsuri spe­ci­a­le pen­tru a asi­gu­ra fun­cţio­na­rea opti­mă a tutu­ror secţi­i­lor Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia şi care sunt aces­tea. 

De ase­me­nea, am cerut să aflu dacă Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia, extrem de impor­tant pen­tru judeţul Con­stanţa, este luat în cal­cul pen­tru finanţa­rea unor chel­tu­ieli de inves­ti­ţii care să asi­gu­re buna fun­cţio­na­re a tutu­ror secţi­i­lor uni­tă­ţii sani­ta­re. Le trans­mit un mesaj ferm auto­ri­tă­ţi­lor: să ia din timp toa­te măsu­ri­le nece­sa­re asi­gu­ră­rii unei tranzi­ţii line, ast­fel încât pro­ce­sul de tra­ta­re a pacienţi­lor să nu aibă de sufe­rit sub nicio for­mă”, susţi­nea la acel moment sena­toa­rea USR Ramo­na Dinu.
 
Zile­le tre­cu­te, a fost comu­ni­cat răs­pun­sul Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ţii la inter­pe­la­rea sena­toa­rei pri­vind Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia.

„În cadrul inter­pe­lă­rii am indi­cat teme­iul legal avut în vede­re pen­tru adre­sa­rea între­bă­ri­lor for­mu­la­te în cuprin­sul aces­te­ia. Răs­pun­sul pri­mit este dez­a­mă­gi­tor. Secre­ta­rul de stat sem­na­tar mi‑a deta­li­at arti­co­le­le din L95/2006. Atât, nimic mai mult! Voi for­mu­la o nouă inter­pe­la­re prin care să soli­cit să fie pre­zen­ta­te con­cret demer­su­ri­le pe care le-au între­prins în sen­sul art. 198, lit.d din L95/2006. Având în vede­re că hotă­rârea jude­că­to­reas­că pri­vind retro­ce­da­rea pavi­li­o­nu­lui mater­ni­tă­ţii din aceas­ta uni­ta­te spi­ta­li­ceas­că a rămas ire­vo­ca­bi­lă în anul 2017 şi că aceas­ta pre­ve­de menţi­ne­rea afec­ta­ţiu­nii de inte­res public a res­pec­ti­vu­lui imo­bil timp de 10 ani, au mai rămas apro­xi­ma­tiv 8 ani în care auto­ri­tă­ţi­le publi­ce pot coo­pe­ra pen­tru a rea­li­za inves­ti­ţii ast­fel încât uni­ta­tea spi­ta­li­ceas­că să aibă con­ti­nu­i­ta­te în ofe­ri­rea tutu­ror ser­vi­ci­i­lor medi­ca­le”, a decla­rat pen­tru ZIUA de Con­stanţa, sena­toa­rea USR Ramo­na Dinu.
 
Răs­pun­sul inte­gral al Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ţii la inter­pe­la­rea sena­toa­rei USR poar­te fi lec­tu­rat în secţiu­nea „Docu­men­te”.

Con­du­ce­rea Spi­ta­lu­lui Man­ga­lia a soli­ci­tat spri­ji­nul Amba­sa­dei SUA   

Vă rea­min­tim că, în luna mar­tie a aces­tui an, con­du­ce­rea Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia a soli­ci­tat spri­ji­nul Amba­sa­dei SUA pen­tru con­stru­i­rea unui nou corp de clă­di­re, în con­di­ţi­i­le în care uni­ta­tea medi­ca­lă ris­că să rămâ­nă fără unul din­tre pavi­li­oa­ne, aces­ta urmând să fie retro­ce­dat către pro­pri­e­ta­rul de drept — Soci­e­ta­tea Naţio­na­lă de Cru­ce Roşie.

Printr‑o scri­soa­re adre­sa­tă Amba­sa­dei Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii, con­du­ce­rea spi­ta­lu­lui a expus situ­a­ţia cu care se con­frun­tă la nive­lul uni­tă­ţii spi­ta­li­ceşti din Man­ga­lia, ca urma­re a retro­ce­dă­rii imi­nen­te a clă­di­rii Pavi­li­o­nu­lui A, către pro­pri­e­ta­rul de drept — Cru­cea Roşie din Româ­nia. Deşi imo­bi­lul a fost dat în admi­nis­tra­re în urma unui pro­to­col din anul 2003 înche­iat cu Pri­mă­ria Man­ga­lia, res­pec­ti­vul corp de clă­di­re a făcut obiec­tul unui pro­ces de retro­ce­da­re inten­tat muni­ci­pa­li­tă­ţii de către res­pec­ti­va insti­tu­ţie.

În urma sen­tinţei defi­ni­ti­ve şi ire­vo­ca­bi­le, potri­vit solu­ţi­ei date de instanţă, Pavi­li­o­nul A al clă­di­rii spi­ta­lu­lui tre­bu­ie „res­ti­tu­it în natu­ră“ către Soci­e­ta­tea Naţio­na­lă de Cru­ce Roşie din Româ­nia. Repre­zen­tanţii spi­ta­lu­lui au menţio­nat că este vor­ba des­pre secţi­i­le Neo­na­to­lo­gie, Pedia­trie şi Mater­ni­ta­te-Gine­co­lo­gie, plus blo­cul ope­ra­tor al aces­to­ra, care ar tre­bui să fun­cţio­ne­ze într‑o altă clă­di­re.

Pri­mă­ria Man­ga­lia vrea să ofe­re la schimb un teren în Venus

Con­tac­tat în legă­tu­ră cu situ­a­ţia de la Spi­ta­lul Muni­ci­pal, pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, spu­ne că face demer­suri pen­tru a ieşi din aceas­tă situ­a­ţie, care deo­cam­da­tă nu pune pre­siu­ne, dar care tre­bu­ie rezol­va­tă. „Pur­tăm o cores­pon­denţă cu cei de la Cru­cea Roşie, am iden­ti­fi­cat un teren în sta­ţiu­nea Venus, în apro­pi­e­rea Her­ghe­li­ei, pe care sun­tem dis­pu­şi să îl ofe­rim la schimb, în con­tul clă­di­ri­lor reven­di­ca­te. În prin­ci­piu, am obţi­nut acor­dul celor de la Cru­cea Roşie, urmea­ză să se pro­nu­nţe şi Con­si­li­ul Local Man­ga­lia pe acest subiect. Este ade­vă­rat că mai avem la dis­po­zi­ţie câţi­va ani să rezol­văm aceas­tă ches­tiu­ne, dar nu vreau s‑o las să tre­ne­ze”, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, pen­tru ZIUA de Con­stanţa.

În pri­vinţa răs­pun­su­lui hao­tic venit de la Minis­te­rul Sănă­tă­ţii, urma­re a inter­pe­lă­rii sena­toa­rei USR, Cris­ti­an Radu spu­ne că punc­tul de vede­re al minis­te­ru­lui nu‑l sur­prin­de. „Nu sunt în sta­re de nimic, nu să con­stru­ias­că un spi­tal, să rea­bi­li­te­ze măcar o secţie cu câte­va paturi”.

Mai mult, in ziuaconstanta.ro

Citeş­te şi:

Cine cere spri­ji­nul Amba­sa­dei SUA! Ramo­na Dinu (USR), inter­pe­la­re către minis­trul Sănă­tă­ţii pri­vind Spi­ta­lul Muni­ci­pal din Man­ga­lia


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.