Primul tren privat ajunge până la Mangalia, începând cu data de 15 iunie 

0
2648
Booking.com

Con­cu­ren­ță pen­tru CFR Călă­tori. Din aceas­tă vară, va cir­cu­la pri­mul tren pri­vat la Man­ga­lia.

Din aceas­tă vară, apa­re pri­mul tren pri­vat la Man­ga­lia. Astra Trans Car­pa­tic (ATC) este pri­mul ope­ra­tor, în afa­ră de CFR Călă­tori, care va ope­ra pe sec­ția din sudul lito­ra­lu­lui, scrie clubferoviar.ro.

Tre­nu­ri­le ope­ra­te de Astra Trans Car­pa­tic, com­pa­nie con­tro­la­tă de omul de afa­ceri ară­dean Valer Bli­dar, pro­pri­e­ta­rul Astra Vagoa­ne Călă­tori, cir­cu­lă pe ruta Bucu­rești – Con­stan­ța din luna apri­lie.

Înce­pând cu data de 15 iunie, când înce­pe cu ade­vă­rat sezo­nul esti­val, va ajun­ge pri­mul tren pri­vat la Man­ga­lia.

Este vor­ba de ace­eași gar­ni­tu­ră care va înce­pe să cir­cu­le de joi spre Con­stan­ța, al cărei tra­seu va fi pre­lun­git până la Man­ga­lia, cu opri­re în toa­te sta­țiu­ni­le de pe tra­seu.

”Spe­răm să avem suc­ces, pen­tru că sunt călă­tori care vor să ajun­gă direct de la Bucu­rești la Nept­un sau Vama Veche”, spu­ne Liviu Pes­că­ra­șu. El a pre­ci­zat că dacă se va con­sta­ta o cere­re cres­cu­tă soci­e­ta­tea pe care o con­du­ce va încer­ca să dub­le­ze capa­ci­ta­tea de trans­port, prin ope­ra­rea a două rame lega­te.

Tre­nul va ple­ca din Bucu­rești tot la 7.45, va sosi la Con­stan­ța la 10.26, unde va sta­țio­na 26 de minu­te, îna­in­te de a‑și con­ti­nua tra­se­ul. Ruta Bucu­rești – Man­ga­lia va fi ope­ra­tă cu ace­leași auto­mo­toa­re Die­sel, ceea ce nu ar jus­ti­fi­ca o sta­țio­na­re atât de lun­gă la Con­stan­ța.

”Mie nu-mi tre­bu­ia decât cinci minu­te sta­țio­na­re, că nu am ce loco­mo­ti­vă să schimb. Dar de la com­pa­nia de infras­truc­tu­ră (CFR SA – n.red.) mi s‑a spus că nu se poa­te alt­fel, că e foar­te aglo­me­ra­tă sec­ția. Păcat, pen­tru că se plic­ti­seș­te lumea în tren atâ­ta timp cât sta­țio­nea­ză la Con­stan­ța, dar alt­fel nu s‑a putut”, a expli­cat direc­to­rul gene­ral al ATC.

La întoar­ce­re, tre­nul plea­că din Man­ga­lia la 13.15 și ajun­ge în Gara Con­stan­ța la 15.20, unde iar sta­țio­nea­ză 25 de minu­te până să-și poa­tă con­ti­nua călă­to­ria spre Bucu­rești Nord, unde urmea­ză să soseas­că la 17.41.

Con­cu­ren­ța pen­tru CFR Călă­tori pe ruta Con­stan­ța – Man­ga­lia este chiar bine­ve­ni­tă, din moment ce ope­ra­to­rul fero­vi­ar de stat duce o acu­tă lip­să de vagoa­ne (în par­cul cir­cu­lant mai sunt apro­xi­ma­tiv 800 de uni­tăți). Din aceas­tă cau­ză, anul tre­cut pro­gra­mul Tre­nu­ri­le Soa­re­lui a înce­put abia pe 30 iunie și nu îna­in­te de 15 iunie, cum se întâm­pla de obi­cei.

Sur­se: ziuaconstanta.ro și clubferoviar.ro


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.