Polițiștii de frontieră au intervenit, la Mangalia, pentru salvarea unor cetățeni români, aflați într‑o ambarcațiune în derivă pe Marea Neagră

0
743

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Gru­pu­lui de Nave Man­ga­lia au inter­ve­nit în spri­ji­nul a patru cetă­țeni români care se aflau la bor­dul unei ambar­ca­țiuni de agre­ment, răma­să în impo­si­bi­li­ta­te de mane­vră pe Marea Nea­gră.

În data de 15.06.2019, Sis­te­mul Inte­grat de Supra­ve­ghe­re Mari­ti­mă – SCOMAR a detec­tat o ambar­ca­ţiu­ne de agre­ment, care se îndrep­ta spre marea teri­to­ri­a­lă a Bul­ga­ri­ei. Poli­ția de Fron­ti­e­ră a inte­ro­gat ambar­ca­țiu­nea res­pec­ti­vă, ocu­pan­ții aces­te­ia comu­ni­când fap­tul că bar­ca plu­teș­te în deri­vă din cau­za unor defec­țiuni teh­ni­ce pe care încear­că să le reme­die­ze.

Ulte­ri­or per­soa­ne­le de la bord au comu­ni­cat că, deși au reme­di­at defec­țiu­nea, nu pot mane­vra ambar­ca­țiu­nea din cau­za con­di­ți­i­lor hidro­lo­gi­ce nefa­vo­ra­bi­le, sens în care Gar­da de Coas­tă a infor­mat MRCC Con­stan­ța, care a declan­șat acțiu­nea de sal­va­re a per­soa­ne­lor. Ast­fel, s‑a dis­pus efec­tu­a­rea unei misiuni cu o nava din cadrul  Gru­pu­lui de Nave Man­ga­lia, care a asi­gu­rat con­du­ce­rea ambar­ca­țiu­nii în sigu­ran­ță în Por­tul Man­ga­lia.

Cele patru per­soa­ne, cetă­țeni români cu vâr­ste cuprin­se între 32 și 44 de ani, nu au avut nevo­ie de asis­ten­ță medi­ca­lă. Per­soa­ne­le res­pec­ti­ve au decla­rat că în timp ce des­fă­șu­rau acti­vi­tăți de agre­ment, moto­rul ambar­ca­ţiu­nii s‑a defec­tat, iar din lip­sa altor mij­loa­ce de pro­pul­sie și din cau­za con­di­ți­i­lor hidro­lo­gi­ce nefa­vo­ra­bi­le, nu se mai puteau întoar­ce la mal.

Acțiu­nea s‑a des­fă­șu­rat prin coo­pe­ra­rea auto­ri­tă­ți­lor de fron­ti­e­ră din Româ­nia și Bul­ga­ria, sub coor­do­na­rea Cen­tru­lui Mari­tim de Coor­do­na­re Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 15.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.