Pentru al doilea an la rând, Teatrul Elisabeta revine la Teatrul de Vară din Jupiter

0
396

Două din­tre cele mai bune pro­duc­ții mar­ca Tea­trul Eli­sa­be­ta, “Boe­ing, Boe­ing” și “Dez­bra­că-te, vreau să-ți vor­besc!”, vor oferi momen­te de neu­i­tat spec­ta­to­ri­lor care vor ale­ge să-și con­di­men­te­ze seju­rul cu râse­te și bună-dis­po­zi­ție.

Cea mai juca­tă come­die a Tea­tru­lui Eli­sa­be­ta, “Boe­ing, Boe­ing”, care de la pre­mie­ră și până în pre­zent a fost vizio­na­tă de pes­te 60.000 de spec­ta­tori, va ate­ri­za pe lito­ral în date­le de 19 iulie, ora 20:30 (cu Bogdan Sta­no­e­vici, Mari­us Gilea, Maria Buza, Ale­xan­dra Vel­ni­ciuc, Moni­ca Davi­des­cu, Anca Dini­cu, Iuli­an Bălan), res­pec­tiv 2 august, ora 20:30 (cu Aure­li­an Temi­șan, Lucian Ghi­mi­si, Anca Sigar­tău, Ralu­ca Gher­van, Moni­ca Davi­des­cu, Anca Dini­cu, Iuli­an Bălan).

Un arhi­tect are trei logod­ni­ce stewar­de­se, care nu știu una de cea­lal­tă. Pro­gra­mul este bine pus la punct, ast­fel încât feme­i­le își petrec feri­ci­te tim­pul cu logod­ni­cul lor. Însă apa­ri­ția unei aero­na­ve mai puter­ni­ce dă ora­re­le de zbor pes­te cap, iar cele trei sunt pe cale să se întâl­neas­că chiar în casă arhi­tec­tu­lui.

Dez­bra­că-te, vreau să-ți vor­besc!”, la fel de savu­roa­să pre­cum “Boe­ing, Boe­ing”, se întoar­ce pe lito­ral în date­le de 26 iulie, ora 20:30 (cu Bogdan Sta­no­e­vici, Mari­us Gilea, Maria Buza, Ale­xan­dra Vel­ni­ciuc, Anca Dini­cu și Mar­ce­lo Cob­za­riu), res­pec­tiv 9 august, ora 20:30 (cu Aure­li­an Temi­șan, Lucian Ghi­mi­si, Maria Buza, Moni­ca Davi­des­cu, Anca Dini­cu și Mar­ce­lo Cob­za­riu).

 

Soția lui Robert este pe cale să ple­ce pen­tru un wee­kend întreg, așa că el își invi­tă aman­ta în casă lor. Pro­ble­me­le încep să apa­ră când soția nu mai plea­că, dar aman­ta vine. Iden­ti­tăți se schim­bă, băr­bați se înșe­a­lă, femei se cear­tă – totul se întâm­plă cu mult umor, iar spec­ta­to­rii se vor întoar­ce aca­să cu zâm­be­tul pe buze. Totul se va des­fă­șu­ra în aer liber, la Tea­trul de Vară din Jupi­ter.

 

Bile­te­le sunt dis­po­ni­bi­le atât la Tea­trul de Vară, cât și onli­ne, pe www.TeatrulElisabeta.ro și pe www.Bilet.ro


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 23 iunie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply