Participare românească la International Paris Air Show – Le Bourget 2019

0
405
Booking.com

Opt fir­me româ­nești din indus­tria aero­nau­ti­că îşi vor con­so­li­da coo­pe­ră­ri­le inter­națio­na­le în deru­la­re şi vor cău­ta noi par­te­neri de afa­ceri în cadrul celui mai impor­tant târg aero­nau­tic la nivel mondi­al, Inter­na­tio­nal Paris Air Show – Le Bour­get 2019, care se des­fă­șoa­ră în peri­oa­da 17–23 iunie a.c.

Antre­pre­no­rii români vor avea întâl­niri cu repre­zen­tanți ai com­pa­ni­i­lor de refe­rin­ță din dome­niu pre­zen­te la târg (Air­bus, Boe­ing, pre­cum si com­pa­nii din dome­ni­ul mili­tar  — Leo­nar­do, Loc­khe­ed Mar­tin, Pratt & Whi­t­ney, Ray­the­on etc.), în sco­pul creș­te­rii trans­fe­ru­lui teh­no­lo­gic.

Aero Care SRL, Aero­fi­na SA, Aeros­pa­ce Ser­vi­ces SRL, Aeros­tar SA, Alro SA, GM & T Inter­na­tio­nal 2000 SRL, Rom­teh­ni­ca SA şi Stra­e­ro SA îşi vor pre­zen­ta pro­du­se­le şi ser­vi­ci­i­le în pavi­li­o­nul naţio­nal al Româ­ni­ei, pe o supra­fa­ţă de 100 mp.

Româ­nia a fost pre­zen­tă cu Pavi­li­on Naţio­nal la Inter­na­tio­nal Paris Air Show – Le Bour­get încă din anii 1960, par­ti­ci­pând la toa­te edi­ți­i­le. Par­ti­ci­pă­ri­le con­stan­te ale repre­zen­tan­ți­lor indus­tri­ei aero­nau­ti­ce româ­ne la eve­ni­ment s‑au mate­ria­li­zat în trans­fe­ruri teh­no­lo­gi­ce către Româ­nia, cum ar fi: avi­oa­ne, eli­cop­te­re, motoa­re, echi­pa­men­te spe­ci­fi­ce. În pre­zent, indus­tria aero­nau­ti­că româ­nă are o cifră de afa­ceri de cir­ca 600 mili­oa­ne USD, cu o creș­te­re anu­a­lă de cir­ca 12%, din care 90% export.

Par­ti­ci­pa­rea româ­neas­că la Inter­na­tio­nal Paris Air­show a fost orga­ni­za­tă de Minis­te­rul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, Come­rţ şi Antre­pre­no­ri­at, prin Pro­gra­mul de pro­mo­va­re a expor­tu­lui, în cola­bo­ra­re cu Orga­ni­za­ția Patro­na­lă din Indus­tria Aero­nau­ti­că Româ­nă (OPIAR). Buge­tul alo­cat târ­gu­lui este de 586.267 lei.

La edi­ţia ante­ri­oa­ră a târ­gu­lui, au par­ti­ci­pat 2.381 expo­zanți din 48 de țări, care şi-au pre­zen­tat pro­du­se­le în faţa unui număr record de pes­te 350.000 vizi­ta­tori.


Man­ga­lia News, 16.06.2019.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.