Oficial, de la Primăria Limanu, despre amplasarea a 12 spații comerciale în zona falezei din Vama Veche

0
751

După apa­ri­ția unor infor­ma­ții refe­ri­toa­re la ampla­sa­rea a 12 spa­ții comer­ci­a­le în zona fale­zei din Vama Veche, repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei Lima­nu, jude­țul Con­stan­ța, fac urmă­toa­re­le pre­ci­zări:

1. Anul aces­ta au fost ampla­sa­te doar 6 noi spa­ții comer­ci­a­le care au fost pozi­țio­na­te  pe un teren care apar­ți­ne Pri­mă­ri­ei Lima­nu aflat într‑o zonă cen­tra­lă, cu poten­ți­al din punct de vede­re al agen­ți­lor eco­no­mici. Pre­ci­zăm că și în sezo­nul ante­ri­or, în ace­lași peri­me­tru, au func­țio­nat 6 spa­ții comer­ci­a­le de tip căsu­ță. Prac­tic, în acest sezon, a fost supli­men­tat numă­rul de spa­ții comer­ci­a­le, în total fiind acum 12 ast­fel de loca­ții. Deci­zia de a supli­men­ta numă­rul de spa­ții des­ti­na­te comer­țu­lui ambu­lant a venit ca urma­re a creș­te­rii sem­ni­fi­ca­ti­ve a soli­ci­tă­ri­lor de auto­ri­za­re pen­tru acest tip de acti­vi­ta­te.

2. S‑a dorit regle­men­ta­rea comer­țu­lui ambu­lant sub o for­mă lega­lă, ast­fel încât Pri­mă­ria Lima­nu să înca­se­ze veni­tu­ri­le cores­pun­ză­toa­re din acest tip de acti­vi­tăți.  Banii rezul­tați din închi­ri­e­rea celor 12 căsuțe vor fi uti­li­zați pen­tru finan­ța­rea pro­iec­te­lor loca­le, pri­o­ri­ta­re pen­tru comu­ni­ta­tea sate­lor Lima­nu, 2 Mai, Vama Veche și Hagieni. Valoa­rea înca­sa­tă din inchi­rie­ra aces­tor spa­ții comer­ci­a­le este de apro­xi­ma­tiv 154.500 lei, suma ce va fi redi­rec­țio­na­tă spre pro­iec­te­le de asfal­ta­re a stră­zi­lor din comu­nă.

3. Aces­te spa­ții comer­ci­a­le au fost cre­a­te în mod uni­tar, în con­cor­dan­ță cu regu­li­le de urba­nism ale comu­nei Lima­nu și sunt des­ti­na­te agen­ți­lor eco­no­mici care func­țio­nea­ză în mod legal. Sco­pul a fost ace­la de a crea un peri­me­tru bine defi­nit pen­tru  comer­țul ambu­lant, dar în care să res­pec­te ace­leași nor­me din punct de vede­re este­tic.

4. Lici­ta­ția pen­tru aces­te spa­ții comer­ci­a­le a fost orga­ni­za­tă în mod trans­pa­rent, în con­for­mi­ta­te cu legi­sla­ția în vigoa­re. În momen­tul în care a fost dema­ra­tă pro­ce­du­ra, per­soa­ne­le care se con­si­de­ră afec­ta­te de ini­ția­ti­va auto­ri­tă­ți­lor loca­le se puteau opu­ne aces­tui pro­iect. Până în pre­zent nu a exis­tat nicio opi­nie împo­tri­va aces­tui demers.

5. Con­si­de­răm că este anor­mal că în tim­pul sezo­nu­lui esti­val agen­ții eco­no­mici să poa­tă rea­li­za veni­turi con­sis­ten­te din acti­vi­tăți comer­ci­a­le, indi­fe­rent de natu­ră aces­to­ra, iar admi­nis­tra­ția loca­lă să fie atra­să într-un joc medi­a­tic, atunci când încear­că să valo­ri­fi­ce în mod legal resur­se­le pe care le are la dis­po­zi­ție. În plus, sume­le rezul­ta­te sunt uti­li­za­te tot pen­tru pro­iec­te pri­o­ri­ta­re comu­ni­tă­ții. 

6. Pri­mă­ria Comu­nei Lima­nu este direct res­pon­sa­bi­lă de admi­nis­tra­rea și între­ți­ne­rea satu­lui Vama Veche, dar toa­te aces­te cos­turi nu pot fi sus­ți­nu­te exclu­si­ve din veni­tu­ri­le loca­le înre­gis­tra­te în extra­se­zon. 

Sur­sa: ziuaconstanta.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.