O nouă Scrisoare deschisă a lui Codrin Ștefănescu, adresată ‘colegilor din PSD

0
308

Scri­soa­re des­chi­să către cole­gii din PSD.

Sunt foar­te îngri­jo­rat de ceea ce se întâm­plă, astăzi, în PSD.

Ni se impun direc­ții stră­i­ne de ceea ce am făcut și am spus până acum. Ni se cere să uităm tre­cu­tul și să ne rese­tăm. Ni se cere să uităm de cole­gii noș­tri aflați și azi la ana­ghie. Ceea ce eu nu pot să accept!

Nu vreau să uit de abu­zu­ri­le ini­ma­gi­na­bi­le la care au fost supuși cole­gii noș­tri din toa­tă țara. Nu vreau să șterg din memo­rie anii în care am fost vânați și hăi­tu­iți de sus și până jos. Par­la­men­tari, pri­mari, pre­șe­dinți de con­si­lii jude­țe­ne, con­si­li­eri jude­țeni și locali, miniș­trii, secre­tari de stat au fost vânați și umi­liți pen­tru că au avut curaj să se bată pen­tru români sau pur și sim­plu pen­tru că au fost mem­bri PSD.

Nu vreau să uit că mulți jur­na­liști de curaj au fost ală­tu­ri de noi în aces­te bătă­lii și că mulți din­tre ei au plătit scump pen­tru acest lucru.

Nu vreau să uit că am pro­mis cu toții, tutu­ror mem­bri­lor, sim­pa­ti­zan­ți­lor și mili­oa­ne­lor de români care ne-au votat că vom face drep­ta­te până la capăt! Și că nu vom mai tole­ra niciun fel de abuz în Româ­nia.

Nu vreau ca PSD să capi­tu­le­ze necon­di­țio­nat, așa cum își doresc unii, nu vreau ca PSD să fra­ter­ni­ze­ze cu adver­sa­rii nemi­loși, de ieri și de azi.

Nu vreau să mă dezic de cole­gii și pri­e­te­nii mei aflați în sufe­rin­ță astăzi, doar pen­tru că au fost buni patri­oți și și-au iubit țara.

Vreau un PSD unit, care să-și țină pro­mi­siu­ni­le făcu­te în fața elec­to­ra­tu­lui, vreau un PSD con­dus de oameni cura­joși și loiali unor prin­ci­pii și care refu­ză să facă pact cu Dia­vo­lul.

De ace­ea mi-am depus can­di­da­tu­ra, la Con­gres, pen­tru func­ția de Secre­tar Gene­ral. Pozi­ție din care mi-am făcut dato­ria pen­tru PSDrefu­zând ori­ce altă func­ție în stat. Pen­tru că nu am fost nici par­la­men­tar, nici minis­tru, nici secre­tar de stat.

Sunt con­vins că și voi îmi împăr­tă­șiți teme­ri­le și spe­ran­țe­le. Sunt con­vins că voi avea spi­ji­nul vos­tru, ca și până acum.

PSD este un par­tid puter­nic, un par­tid al româ­ni­lor, un par­tid for­mat din oameni cura­joși.

Codrin Ște­fă­ne­scu, 27.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply