NOILE TRASEE PENTRU SUSȚINEREA PROBEI PRACTICE DE OBȚINERE A PERMISULUI AUTO

0
1326
Booking.com

Poli­țiș­tii din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au actu­a­li­zat tra­se­e­le pe care se pot des­fă­șu­ra pre­gă­ti­rea prac­ti­că și sus­ți­ne­rea exa­me­nu­lui pen­tru obți­ne­rea per­mi­su­lui de con­du­ce­re în jude­țul Con­stan­ța.

Ast­fel, pre­gă­ti­rea prac­ti­că în vede­rea sus­ți­ne­rii exa­me­nu­lui pen­tru obți­ne­rea per­mi­su­lui de con­du­ce­re în muni­ci­pi­ul Con­stan­ța se poa­te des­fă­șu­ra pe toa­te stră­zi­le des­chi­se cir­cu­la­ți­ei ruti­e­re, cu urmă­toa­re­le excep­ții:

- stra­da Sove­ja (de la inter­sec­ția cu bule­var­dul Mama­ia, până la inter­sec­ția cu stra­da  Pri­mă­ve­rii), stra­da Chi­li­ei, stra­da Mara­mu­reș,  stra­da Ion Andre­es­cu și stra­da Răz­bo­ieni;

- peri­me­trul for­mat de stra­da Mihai Vitea­zu (de la inter­sec­ția cu bule­var­dul Fer­di­nand până la inter­sec­ția cu stra­da Tra­ian), stra­da Tra­ian (de la inter­sec­ția cu stra­da Mihai Vitea­zu, până la inter­sec­ția cu bule­var­dul Tomis), stra­da Ter­me­le Roma­ne (bule­var­dul Mari­na­ri­lor), bule­var­dul Regi­na Eli­sa­be­ta, stra­da Remus Oprea­nu, stra­da Lebe­dei, stra­da Mir­cea cel Bătrân (din Pia­ța Ovi­diu, până la inter­sec­ția cu bule­var­dul Fer­di­nand),    bule­var­dul Tomis (din Pia­ța Ovi­diu, până la inter­sec­ția cu bule­var­dul Fer­di­nand), stră­zi­le din inte­ri­o­rul peri­me­tru­lui (ex. stra­da Eca­te­ri­na Var­ga, stra­da Miha­il Kogăl­ni­cea­nu (de la inter­sec­ția cu bule­var­dul Fer­di­nand până la inter­sec­ția cu stra­da Dra­goș Vodă), stra­da Revo­lu­ți­ei din 22 Decem­brie 1989, stra­da Mar­cus Aure­li­us, stra­da Sul­mo­na, stra­da Arhi­e­pi­sco­pi­ei, fără ca enu­me­ra­rea să aibă carac­ter limi­ta­tiv) și par­ca­rea din veci­nă­ta­tea Por­ții de acces nr. 1 a Por­tu­lui Con­stan­ța.

În peri­oa­da 1 mai —  15 sep­tem­brie a.c. este inter­zis acce­sul pe bule­var­dul Mama­ia (de la inter­sec­ția cu stra­da Sove­ja până la inter­sec­ția cu stra­da Lotus), pe bule­var­dul Mama­ia Nord  (de la inter­sec­ția cu stra­da Lotus până la inter­sec­ția cu bule­var­dul Năvo­dari), pe bule­var­dul Tomis (din Pia­ța Ovi­diu până la inter­sec­ția cu bule­var­dul Aurel Vlai­cu).

Exa­mi­na­rea cur­san­ți­lor în vede­rea obți­ne­rii per­mi­su­lui de con­du­ce­re în muni­ci­pi­ul Con­stan­ța se poa­te des­fă­șu­ra pe toa­te stră­zi­le des­chi­se cir­cu­la­ți­ei ruti­e­re, cu urmă­toa­re­le excep­ții:

- în peri­oa­da 1 mai – 15.09 este inter­zis acce­sul pe bule­var­dul Mama­ia (de la inter­sec­ția cu stra­da Sove­ja până la inter­sec­ția cu stra­da Lotus), pe bule­var­dul Mama­ia Nord (de la inter­sec­ția cu stra­da Lotus până la inter­sec­ția cu bule­var­dul Năvo­dari).

- pre­gă­ti­rea prac­ti­că în vede­rea obți­ne­rii per­mi­su­lui de con­du­ce­re se va rea­li­za în jude­țul Con­stan­ța, pe toa­te dru­mu­ri­le des­chi­se cir­cu­la­ți­ei ruti­e­re (cu excep­ția A2 și A4).


Man­ga­lia News, Vineri, 07.06.2019.


piese-auto-mangalia.ro