Navele autonome devin realitate. Era computerizării totale a navigației bate la poarta istoriei

0
352

Vii­to­rul a apă­sat peda­la de acce­le­ra­ție în indus­tria shi­pping-ului, iar digi­ta­li­za­rea i‑a fixat direc­ția. Era com­pu­te­ri­ză­rii tota­le a navi­ga­ți­ei pare gră­bi­tă să intre pe sce­na isto­ri­ei mai repe­de decât și-au ima­gi­nat pro­mo­to­rii noii revo­lu­ții teh­ni­co-ști­in­ți­fi­ce a ome­ni­rii.

În 2016, se esti­ma că tes­te­le pen­tru pri­me­le nave cu echi­pa­je redu­se sau fără echi­pa­je vor înce­pe din anul 2022. Or, cu patru ani mai devre­me, în decem­brie 2018, a ple­cat într-un voiaj între Parai­nen și Nau­vo (Fin­lan­da) pri­mul feri­bot com­plet auto­nom din isto­rie, nava fiind cre­a­ția Rolls-Roy­ce. Gru­pul bri­ta­nic inten­țio­nea­ză să lanse­ze pe mări­le lumii, până în 2025, mai mul­te nave auto­no­me.

Trei luni mai târ­ziu, în mar­tie 2019, în Marea Nor­du­lui, în lar­gul coas­tei olan­de­ze, au avut loc mai mul­te ope­ra­țiuni auto­no­me în cadrul „The Dut­ch Joint Indus­try Pro­iect: Auto­no­mo­us Shi­pping”. Sco­pul aces­to­ra a fost ace­la de a tes­ta pro­ce­sul deci­zio­nal al unui sis­tem auto­nom de navi­ga­ție în sigu­ran­ță și de evi­ta­re a coli­ziu­ni­lor cu alte nave.

Între timp, con­struc­to­rul naval nor­ve­gian VARD s‑a apu­cat de con­struc­ția unui port­con­tai­ner elec­tric și auto­nom de mică dimen­siu­ne des­ti­nat pro­du­că­to­ru­lui de îngră­șă­min­te Yara. Lan­sa­rea este pla­ni­fi­ca­tă la înce­pu­tul anu­lui 2020, iar ope­ra­rea în regim auto­nom este pre­vă­zu­tă să aibă loc din 2022.

La rân­dul ei, Chi­na a sta­bi­lit o zonă de tes­ta­re de 225 de kilo­me­tri pătrați pen­tru nave­le auto­no­me la care lucrea­ză, iar mai mul­te com­pa­nii din trans­por­tul mari­tim japo­nez au for­mat un con­sor­țiu care va con­strui, până în 2025, nave comer­ci­a­le con­tro­la­te de la dis­tan­ță.

Totuși — spun spe­cia­liș­tii — uti­li­za­rea pe sca­ră lar­gă a nave­lor auto­no­me în lar­gul mări­lor este puțin pro­ba­bil să se întâm­ple prea curând, expe­ri­men­te­le actu­a­le fiind limi­ta­te la vase­le mici des­ti­na­te navi­ga­ți­ei cos­ti­e­re.

Pro­iec­tul euro­pean AUTOSHIP 

Pen­tru Uniu­nea Euro­pea­nă, pro­iec­tul nave­lor auto­no­me, AUTOSHIP, nu este doar o pro­vo­ca­re, ci și pri­le­jul de a relan­sa com­pe­ti­ția din indus­tria nava­lă. În pre­zent, aceas­ta este domi­na­tă de șan­ti­e­re­le chi­ne­ze și sud-core­e­ne, care pro­duc cu cos­turi mai redu­se și pri­mesc sub­ven­ții de la stat.

Pro­iec­tul AUTOSHIP ar urma să se spri­ji­ne pe doi mari pro­du­că­tori indus­triali ai UE și lideri în dome­ni­ul teh­no­lo­gic — Rolls Roy­ce și Kon­gs­berg. Vii­to­rul clus­ter euro­pean ar tre­bui să gene­re­ze o pia­ță de mili­ar­de din euro în urmă­to­rul dece­niu și locuri de mun­că de îna­l­tă cali­fi­ca­re.

În cadrul pro­iec­tu­lui, se vor con­strui și ope­ra două nave auto­no­me și infras­truc­tu­ra nece­sa­ră pen­tru con­tro­lul și exploa­ta­rea de la țărm. Tes­ta­rea ar urma să aibă loc în tim­pul a două cam­pa­nii pilot demon­stra­ti­ve, pe cori­do­rul Bal­tic, până la un mare port al UE.

Demon­stra­ția ar tre­bui să gră­beas­că naș­te­rea gene­ra­ți­ei de nave auto­no­me care vor servi pe dis­tan­țe scur­te și pe căi­le navi­ga­bi­le inte­ri­oa­re. Pache­tul teh­no­lo­gic va inclu­de navi­ga­rea com­plet auto­no­mă, auto­dia­gnos­ti­ca­rea, prog­no­za și pla­ni­fi­ca­rea ope­ra­țiu­ni­lor, pre­cum și teh­no­lo­gia de comu­ni­ca­re care per­mi­te un nivel pro­e­mi­nent de secu­ri­ta­te ciber­ne­ti­că și inte­gra­rea nave­lor în infras­truc­tu­ra e‑modernizată. În para­lel, se vor dezvol­ta instru­men­te și meto­de digi­ta­le de pro­iec­ta­re, simu­la­re și ana­li­ză a cos­tu­ri­lor pen­tru întrea­ga comu­ni­ta­te de nave auto­no­me.

 

De ce vor nave fără echi­pa­je 

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.