MOȚIUNEA INIȚIATĂ DE OPOZIȚIE ÎMPOTRIVA GUVERNULUI DĂNCILĂ A PICAT

0
284

CRONICA.RO: 1. Moțiu­nea ini­ția­tă de Opo­zi­ție împo­tri­va Guver­nu­lui Dăn­ci­lă a picat la votul de marți din Par­la­ment. 200 sena­tori și depu­tați au votat‑o, în timp ce pen­tru a fi vali­da­tă era nevo­ie de 233 voturi pen­tru. (News.ro)

2. ANAF dezvol­tă o apli­ca­ție care va ana­li­za situ­a­ția per­soa­ne­lor fizi­ce în func­ție de mai mul­te cri­te­rii de risc fis­cal, urmând ca, pe baza rezul­ta­tu­lui,  să deci­dă dacă tre­ce sau nu la o veri­fi­ca­re amă­nu­n­ți­tă. (Profit.ro)

3. Obli­ga­țiu­ni­le emi­se de Trez­o­re­ria ame­ri­ca­nă și deți­nu­te de Chi­na au ajuns, în apri­lie, la cel mai scă­zut nivel din Mai 2017. (Reu­ters)

4. Româ­nia a avut, pen­tru a cin­cea luna con­se­cu­ti­vă, cea mai mare infla­ție din Uniu­nea Euro­pea­nă, deși rata anu­a­lă a cobo­rât la 4% luna tre­cu­tă, potri­vit date­lor biro­u­lui euro­pean de sta­tis­ti­că, Euros­tat. (Profit.ro)

5. Valer Dor­nea­nu a fost rea­les în fun­cţia de preşe­din­te al Curţii Con­sti­tu­ţio­na­le a Româ­ni­ei (CCR) pen­tru un man­dat de trei ani. (News.ro)

6. Michel Pla­tini, fos­tul preşe­din­te al UEFA, a fost reţi­nut, fiind acu­zat de coru­pţie în acor­da­rea orga­ni­ză­rii Cupei Mondi­a­le din 2022 sta­tu­lui Qatar. Sophie Dion, con­si­li­er al fos­tu­lui preşe­din­te Nico­las Sar­ko­zy, a fost reţi­nu­tă ală­tu­ri de Pla­tini. (News.ro)

7. You­Tu­be Kids, apli­ca­ția care fil­trea­ză con­ți­nu­tul You­Tu­be spe­cial pen­tru copii, are 20 de mili­oa­ne de uti­li­za­tori pe săp­tămâ­nă, însă nu reu­șeș­te să păs­tre­ze pe ter­men lung copi­ii. Aceștia renun­ță la You­Tu­be Kids după câte­va uti­li­zări în favoa­rea apli­ca­ți­ei prin­ci­pa­le a ser­vi­ci­u­lui. (Blo­om­berg)

8. Hac­ke­rii au infil­trat în poli­ti­ca ame­ri­ca­nă, cu aju­to­rul inte­li­gen­ței arti­fi­ci­a­le, o per­soa­nă care nu exis­tă. Per­so­na­jul Katie Jones, care a fost cre­at de un AI ce gene­rea­ză figuri uma­ne, are un pro­fil onli­ne cre­di­bil, ce inclu­de legă­turi pe Lin­ke­dIn cu poli­ti­cieni reali. (AP)

9. Net­flix și Ama­zon dețin 80% din pia­ța ser­vi­ci­i­lor de strea­ming video din Euro­pa, o pia­ță care repre­zen­ta în 2017 10% din pei­sa­jul audio-vizu­al. (Advan­ced-Tele­vi­sion)

10. Echi­pe româ­nești care vor juca în cupe­le euro­pe­ne, în turul 1 pre­li­mi­nar, și-au aflat astăzi adver­sa­re­le. CFR Cluj va juca cu FC Asta­na, din Kaza­hs­tan, pri­mul meci în depla­sa­re, pe 9–10 iulie, retu­rul la Cluj, pe 16–17 iulie. FCSB va juca cu Mil­sami Orhei, din Repu­bli­ca Mol­do­va, pri­mul meci aca­să, pe 11 iulie, meci­ul retur pe 18 iulie. CSU Crai­o­va va juca împo­tri­va aze­ri­lor de la FK Saba­il, pri­mul meci în depla­sa­re, pe 11 iulie, retu­rul la Crai­o­va, pe 18 iulie.

Foto­gra­fia serii – Cli­ma­to­lo­gul danez Ste­ffen M. Olsen a foto­gra­fi­at, în urmă cu cinci zile, o misiu­ne de ruti­nă din Gol­ful Ingle­fi­eld, din nord-ves­tul Gro­en­lan­dei, iar în ima­gi­nea deve­ni­tă vira­lă poa­te fi obser­vat nive­lul la care a ajuns topi­rea gheţii:

Mai mult pe CRONICA.RO


Man­ga­lia News, 19.06.2019.


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.