Măsuri speciale pentru sezonul estival: Peste 1.000 de pompieri-salvatori vor acţiona pe litoral

0
581

Anul tre­cut, în peri­oa­da 15 iunie-20 sep­tem­brie, au fost desfă­şu­ra­te pe lito­ral 3.380 de misiuni, în urma căro­ra 3.258 de per­soa­ne, afla­te în difi­cul­ta­te, au fost asis­ta­te medi­cal.

Înce­pând cu 15 iunie, anul aces­ta, pes­te 1.000 de pom­pieri din 23 de judeţe ale ţării vor supli­men­ta efec­ti­ve­le de sal­va­tori de pe lito­ra­lul româ­nesc, pe întrea­ga peri­oa­dă a sezo­nu­lui esti­val.

Măsu­ri­le dis­pu­se la nive­lul Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă sunt meni­te să asi­gu­re ges­tio­na­rea efi­cien­tă a diver­se­lor tipuri de risc şi vizea­ză aco­pe­ri­rea pali­ere­lor pre­ven­tiv şi de inter­venţie, prin supli­men­ta­rea per­so­na­lu­lui şi teh­ni­cii exis­ten­te la nive­lul judeţu­lui Con­stanţa, cu efec­ti­ve şi mij­loa­ce spe­ci­fi­ce (ambar­ca­ţiuni, ambu­lanţe SMURD, autos­pe­ci­a­le de stin­ge­re a incen­di­i­lor, şeni­la­te, moto­ci­cle­te SMURD)”, trans­mi­te ISU Dobro­gea.

 

Pen­tru cre­ş­te­rea gra­du­lui de sigu­ranţă a con­stă­nţe­ni­lor şi a celor care aleg să-şi petrea­că vacanţa pe lito­ral, înce­pând cu acest sfârşit de săp­tămâ­nă, în zone­le intens cir­cu­la­te din judeţul Con­stanţa, au fost ope­ra­ţio­na­li­za­te 23 de punc­te de lucru tem­po­ra­re, repar­ti­za­te după cum urmea­ză:

✔ 10 punc­te de stin­ge­re a incen­di­i­lor, înca­dra­te fie­ca­re cu o autos­pe­cia­lă de stin­ge­re cu apă şi spu­mă, în loca­li­tă­ţi­le Coge­a­lac, Cru­cea, Adam­cli­si, Bănea­sa, Valea Daci­lor şi Miha­il Kogăl­ni­cea­nu / Raja Ovi­diu, pre­cum şi în sta­ţiu­ni­le Mama­ia, Techir­ghi­ol, Cos­ti­neşti şi Vama Veche;

✔ 8 punc­te de prim aju­tor, dota­te cu cor­turi, ambu­lanţe, şeni­la­te şi moto­ci­cle­te SMURD, în sta­ţiu­ni­le Cor­bu, Mama­ia Nord / Năvo­dari, Mama­ia, Efo­rie Nord, Techir­ghi­ol, Cos­ti­neşti, Saturn-Venus şi Vama Veche;

✔ 5 punc­te de sal­va­re acva­ti­că, înca­dra­te fie­ca­re cu o ambar­ca­ţiu­ne, în zone­le: Por­tul Turis­tic Tomis, Por­tul Belo­na, Por­tul turis­tic Man­ga­lia, Lacul Siu­tghi­ol şi Lacul Techir­ghi­ol.

O atenţie deo­se­bi­tă este acor­da­tă şi efi­cien­ti­ză­rii misiu­ni­lor de răs­puns la situ­a­ţii ce pot apă­rea pe autos­tră­zi­le A2 si A4, ast­fel că, în fie­ca­re wee­kend, în peri­oa­da sezo­nu­lui esti­val, mai mul­te echi­pa­je de pom­pieri asi­gu­ră inter­venţi­i­le în situ­a­ţii de urgenţă (inclu­siv cele medi­ca­le) pe tron­soa­ne pres­ta­bi­li­te, cu per­so­nal şi teh­ni­că din judeţe­le Călă­ra­şi, Con­stanţa, Ialo­mi­ţa şi Bucu­reşti-Ilfov.

Cites­te mai mult: adev.ro/pt4yu0


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.