Mădălina Mirea: ‘Când părintele tău a fost cadru militar și se prăpădește, copilul cel mai mare din familie primește drapelul…’

0
787

Ziua Dra­pe­lu­lui româ­nesc! Nu stiu câți cunosc însem­nă­ta­tea zilei de azi, dar impor­tant este cum ne sim­tim cand vedem dra­pe­lul nos­tru si ne aflăm în altă țară, cum ne sim­tim cand marii noș­tri spor­tivi câști­gă aurul si vedem dra­pe­lul româ­nesc.

Am citit în pre­să, azi, că la fes­ti­vi­ta­tea zilei dra­pe­lu­lui româ­nesc au fost mul­te ofi­ci­a­li­tăți, dar puțini cetă­țeni.

Si mi-am adus amin­te de un moment din via­ta mea… Când părin­te­le tau a fost cadru mili­tar și se pra­pa­deș­te, copi­lul cel mai mare din fami­lie pri­meș­te dra­pe­lul. Pes­te toa­tă dure­rea, supă­ra­rea, tris­te­țea, pen­tru mine a fost un moment de răs­cru­ce. I‑am pro­mis, în gând, tată­lui meu, ca nu‑l voi dez­a­măgi. Că, pes­te ani  dra­pe­lul pri­mit își va avea locul tot in casa unui ofi­țer. Sunt cli­pe in via­ta când stii ca asa va fi… Si eu atunci am ști­ut. Că, ori­un­de mă va tri­mi­te des­ti­nul, am să urmez calea dra­pe­lu­lui de atunci.

Iti mul­tu­mesc, tata, pen­tru că mi-ai dăru­it, pe lân­gă dra­gos­tea de părin­te, și patri­o­tis­mul. Indi­fe­rent de vre­muri si de locuri, indi­fe­rent de păreri și opi­nii, dru­mul meu a fost mar­cat de momen­tul de atunci. Sunt sigu­ră că aco­lo sus, esti mân­dru că dra­pe­lul a ajuns în sufle­tul si carie­ra unui ofi­țer.

La mulți ani, de Ziua Dra­pe­lu­lui româ­nesc!

Mădă­li­na Mirea.


Man­ga­lia News, 26 iunie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele