La doar 150 kilometri de Constanţa, s‑a deschis unul dintre cele mai importante monumente istorice din Bulgaria: Mormântul pictat de la Silistra

0
417
https://www.mangalianews.ro/

La numai 150 kilo­me­tri de Con­stanţa, ora­şul Silis­tra, pe malul drept al Dună­rii, anu­nţă să devi­nă un impor­tant cen­tru turis­tic pen­tru Bul­ga­ria, o ţară care a adu­nat în 2018 aproa­pe 10 mili­oa­ne de vizi­ta­tori stră­ini.

Pos­tul naţio­nal de radio de la Sofia a anu­nţat la sfârşi­tul lunii mai că a intrat în cir­cu­i­tul turis­tic cel mai mare mor­mânt pic­tat din Bul­ga­ria, cel des­co­pe­rit la Silis­tra.

Monu­men­tul isto­ric a fost des­co­pe­rit de arhe­o­logi în 1942, la doi ani de la tre­ce­rea Silis­trei sub admi­nis­tra­ţia bul­ga­ră după ce, în peri­oa­da 1913–1916 şi 1918–1940, a fost în com­po­nenţa Româ­ni­ei, capi­ta­lă a judeţu­lui Duros­tor. Deşi a fost, de ase­me­nea, pri­mul monu­ment isto­ric tre­cut în Regis­trul Naţio­nal al Bul­ga­ri­ei, în 1948, monu­men­tul pic­tat din Silis­tra nu a fost des­chis nici­o­da­tă turis­mu­lui de masă, din moti­ve lega­te de pro­te­ja­rea fres­ce­lor şi de nece­si­ta­tea unei reno­vări şi moder­ni­zări care să per­mi­tă acce­sul publi­cu­lui.

Abia la sfârşi­tul lunii mai acest lucru este posi­bil, mor­mân­tul pic­tat fiind pus în cus­to­dia Muze­u­lui Regio­nal de Isto­rie din Silis­tra.

Este vor­ba des­pre unul din­tre cele mai impor­tan­te monu­men­te arhe­o­lo­gi­ce din Bal­cani, o con­stru­cţie cu fres­ce splen­di­de repre­zen­tând moti­ve geo­me­tri­ce, ani­ma­le, oameni, sce­ne de fami­lie sau de vână­toa­re. Mor­mân­tul a fost pro­iec­tat şi pic­tat pen­tru un îna­lt fun­cţio­nar al Impe­ri­u­lui Roman, repre­zen­tat şi el, ală­tu­ri de fami­lie şi de nouă din­tre scla­vii săi. El datea­ză din peri­oa­da pri­mu­lui împă­rat cre­ş­tin al Impe­ri­u­lui, Con­stan­tin cel Mare (306–337) şi a fost recon­di­ţio­nat după cele mai moder­ne teh­nici de res­ta­u­ra­re, pen­tru a face faţă atât dife­renţe­lor de tem­pe­ra­tu­ră cât şi, mai ales, aflu­xu­lui de turi­şti.

Muni­ci­pa­li­ta­tea din Silis­tra se aşteap­tă la o spo­ri­re con­si­de­ra­bi­lă a atrac­ti­vi­tă­ţii turis­ti­ce şi la o cre­ş­te­re expo­nenţi­a­lă a gru­pu­ri­lor de vizi­ta­tori, pla­nu­ri­le fiind de dezvol­ta­re inten­si­vă a turis­mu­lui cul­tu­ral. Acest lucru este posi­bil şi pen­tru că un „rival” al Mor­mân­tu­lui pic­tat din Silis­tra, Mor­mân­tul pic­tat Hypo­geu din Con­stanţa, încă nu poa­te fi vizi­tat. (Flo­rin Anghel, info-sud-est.ro).

Mor­mân­tul pic­tat Hypo­geu din Con­stanţa.

Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 16.06.2019.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.