Istoria Veche a Dobrogei, tema de studiu a Taberei de arheologie de anul acesta cu studenții ruși, în România și Bulgaria

0
630

”A par­te edi­ție a tabe­rei de arhe­o­lo­gie orga­ni­za­tă pen­tru stu­den­ții ruși ai MGOU (Uni­ver­si­ta­tea Guver­na­men­ta­lă de Stat Mosco­va). Ini­ția­tor, prof. univ. dr. Ion Pâsla­ru. Repre­zen­tant MGOU, prof. univ. dr. Evgheni Iaro­voi. Acti­vi­tă­ți­le gru­pu­lui s‑au des­fă­șu­rat in peri­oa­da 6 — 16 iunie 2019, atât în Româ­nia (Man­ga­lia, Con­stan­ta, Adam­cli­si), cât și în Bul­ga­ria (Sha­bla, Var­na, Silis­tra, Kavar­na, Kali­a­kra, Bal­cik, Duran­ku­lak). Tema stu­di­u­lui prac­tic din acest an a fost Isto­ria Veche a Dobro­gei.

Stu­den­ții au fost foar­te bine pri­miți de gaz­de ospi­ta­li­ere și doresc sa mul­țu­mesc pen­tru aten­ția acor­da­tă Muze­u­lui Națio­nal de Isto­rie Var­na, Muze­u­lui de Isto­rie din Silis­tra, Muni­ci­pa­li­tă­ții Sha­bla și Silis­tra, Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și Direc­ți­ei de Cul­tu­ra Man­ga­lia (direc­tor, Lucian Nichi­ta, repre­zen­tat de dr. Tatia­na Odo­bes­cu), direc­to­ru­lui Com­ple­xu­lui “Alu­tus” Man­ga­lia, Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­la și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ta (direc­tor, dr. în Isto­rie Sorin Mar­cel Coles­niuc) și…, dacă am omis pe cine­va, sa-mi fie ier­tat! Au fost zile pli­ne și s‑au adu­nat amin­tiri plă­cu­te!”

Drum bun, tine­ri­lor și spe­răm să revi­nă la stu­diu, sau ca turiști!


Man­ga­lia News, Luni, 17 iunie 2019. (A trans­mis prof. Magda­le­na Iacob).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.