Ionel Onofraș – Atelierul în care fotografia întâlnește pictura

0
265

Arta se ara­tă pri­vi­to­ru­lui în mul­te for­me, însă foto­gra­fia și pic­tu­ra sunt atât de ase­mă­nă­toa­re și influ­en­ța­te reci­proc, atât prin teh­nici de lumini și umbre, cât și de ima­gini com­ple­te. Iar cadre­le sur­prin­se de artis­tul foto­graf Ionel Ono­fraș punc­tea­ză fidel aceas­tă legă­tu­ră.

Dol­ce­Mag: Este ade­vă­rat că foto­gra­fia vine din pic­tu­ră?

Ionel Ono­fraș: Ter­me­nul de „foto­gra­fie“ vine din lim­ba grea­că și în tra­du­ce­re libe­ră înseam­nă „a pic­ta cu lumi­na“. Ar fi nedrept față de oame­nii de ști­in­ța ai tim­pu­lui să spu­nem că foto­gra­fia vine din pic­tu­ră. Por­nind de la Aris­to­tel care, în seco­lul al II-lea î.Hr., a des­co­pe­rit prin­ci­pi­ul came­rei obs­cu­re, obser­vând că dacă într‑o cutie se prac­ti­că o mică gau­ră, pe pere­te­le opus al aces­te­ia se va obser­va ima­gi­nea răs­tur­na­tă a obiec­tu­lui pus în fața sa, și până la Dagu­er­re care a sta­bi­lit anul „ofi­ci­al“ al naș­te­rii foto­gra­fi­ei 1839, foto­gra­fia a avut un par­curs spec­ta­cu­los. În schimb, tre­bu­ie să recu­noaș­tem des­chis că pic­tu­ra a jucat un rol deter­mi­nant în foto­gra­fie. Aceas­ta a pre­lu­at o mul­ți­me de reguli din pic­tu­ră, care se apli­că și în pre­zent în foto­gra­fie, reguli de com­po­zi­ție, ale per­spec­ti­vei, linii direc­toa­re, lumi­na, umbra, pla­nu­ri­le și mul­te alte­le, până la înca­dra­rea în anu­mi­te sti­luri care, la rân­dul lor, au con­dus la înca­dra­rea foto­gra­fi­ei în mai mul­te genuri.

În ima­gi­ni­le expu­se de dum­ne­a­voas­tră este evi­den­tă pasiu­nea pen­tru ambe­le. Ați încer­cat vreo­da­tă să și pic­tați, sau ați stu­di­at și pic­tu­ra îndea­proa­pe?

Cred că nu exis­tă copil care să nu se fi jucat cu cre­ioa­ne colo­ra­te aca­să, la gră­di­ni­ță, în parc. Via­ța este mai fru­moa­să atunci când încerci să o dese­nezi în culo­ri­le dori­te de tine. Indi­fe­rent de vâr­stă, copi­lă­ria este mar­ca­tă de cerul albas­tru cu soa­re­le cu raze gal­be­ne și copaci verzi lân­gă o casă care are inva­ri­a­bil o cuș­că și un câi­ne. Ima­gi­ni­le aces­tea ne înso­țesc către matu­ri­ta­te, când încep să apa­ră în dese­ne­le noas­tre deta­li­i­le, frun­ze­le rugi­ni­te, fetițe­le cu codi­te, părin­ții care se țin de mână, buni­cii cu fața bră­z­da­tă de riduri, buni­cul cu mus­ta­ță și buni­ca cu bas­ma pe cap, pri­e­te­nii pen­tru care ți-ai da și hai­na de pe tine și cu care ai împăr­ți mărul roșu dese­nat după mode­lul celui ade­vă­rat. Am pic­tat îna­in­te să foto­gra­fi­ez, am iubit pic­tu­ra atât de mult, încât lucrul aces­ta m‑a făcut să fiu curi­os să încep să citesc, să stu­diez pic­to­rii epo­ci­lor demult apu­se, fapt care s‑a reflec­tat mai târ­ziu în via­ța mea de foto­graf, cre­ân­du-mi un stil pro­priu de care mă bucur, fiind foar­te apre­ciat de mulți iubi­tori de artă.

Care sunt pic­to­rii care vă inspi­ră?

Mi‑a plă­cut din­tot­dea­u­na cla­robs­cu­rul, de la sim­bo­lis­tul Leo­nar­do da Vinci, care a intro­dus acel extra­or­di­nar efect sfu­ma­to prin care tonu­ri­le fac tre­ce­rea de la o culoa­re la alta, până la supra­re­a­lis­mul zile­lor noas­tre, mi‑a plă­cut să observ cum renaș­te­rea a făcut tranzi­ția între evul mediu și epo­ca moder­nă, trans­for­mând radi­cal curen­tul în pic­tu­ră, arhi­tec­tu­ră, sculp­tu­ră, punând omul în prim­pla­nul ope­rei sale. Omul devi­ne ele­men­tul prin­ci­pal în artă, i se stu­di­a­ză mult mai atent stă­ri­le, tră­să­tu­ri­le, expre­si­i­le, iar pen­tru mine, Miche­lan­ge­lo Buo­nar­ro­ti, Ver­me­er, Cara­va­ggio, Rem­bran­dt, Rafa­el, sunt nume cu care mi-am însu­fle­țit ado­les­cen­ța.

Cât de com­ple­xă este legă­tu­ra din­tre cele două arte și care sunt dife­ren­țe­le pe care le stă­pâ­neș­te mai ușor un foto­graf?

Sunt mul­te de spus. O par­te mai puțin opti­mis­tă a cri­ti­ci­lor vre­mii spu­nea că oda­tă cu foto­gra­fia, pic­tu­ra va dis­pă­rea. Era o teme­re nejus­ti­fi­ca­tă la acea vre­me, legă­tu­ra com­ple­xă din­tre cele două arte la va face să coe­xis­te toc­mai dato­ri­tă fap­tu­lui că au foar­te mul­te lucruri în comun. Dife­ren­ța majo­ră, însă, con­stă în modul de rea­li­za­re, teh­ni­ci­le sunt total dife­ri­te, de la oil on can­vas până la pho­to on can­vas a fost un salt de mul­te gene­ra­ții. Acum foto­gra­fia ne înso­țeș­te pre­tu­tin­deni. Prac­tic, ori­ce vedem este ima­gi­ne, ori­ce atin­gem este înso­țit de o ima­gi­ne, via­ța noas­tră este mar­ca­tă de ima­gini de când ne naș­tem și până în ulti­ma noas­tră cli­pă. În timp ce foto­gra­fia inva­dea­ză aproa­pe ori­ce dome­niu al acti­vi­tă­ții uma­ne, pic­tu­ra rămâ­ne regi­na de pe simeze a saloa­ne­lor de artă.

Vă invi­tăm să citiți con­ti­nu­a­rea în dolcemag.ro

Alte Albu­me Foto sem­na­te de Ionel Ono­fraș, puteți vedea AICI și AICI.


Man­ga­lia News, 28.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele