Începe încălzirea pentru Festivalul de film Cinemascop: 28 iunie – 26 iulie, via Mangalia şi Constanţa

0
387
Booking.com

Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, prin Cen­trul Cul­tu­ral Jude­țean Teo­dor Bura­da și în cola­bo­ra­re cu Cen­trul Ceh Bucu­rești, îi invi­tă pe local­ni­cii şi turi­ş­tii din Man­ga­lia şi Con­stanţa la o sesiu­ne de pro­ie­cţii de film de încă­l­zi­re pen­tru Fes­ti­va­lul de film Cine­ma­scop, ce va avea loc în Gră­di­na de vară din Efo­rie Sud, între 1–7 august 2019. Dar până atunci, 5 alte pro­ie­cţii vă aşeap­tă pen­tru a vă aju­ta să intra­ţi în spi­ri­tul fes­ti­va­lu­lui şi a vă face să vă bucu­ra­ţi de seri de film în aer liber.

Ast­fel, pe 28 iunie şi 5 iulie, Gră­di­na de vară Farul din Man­ga­lia va găz­dui câte o mos­tră de Cine­ma­scop, iar pe 12, 19 şi 26 iulie, încă­l­zi­rea pen­tru fes­ti­val se mută pe Fale­za Cazi­no din Con­stanţa. Toa­te pro­ie­cţi­i­le încep la ora 21:30, iar intra­rea este libe­ră.

Fes­ti­va­lul Cine­ma­scop a debu­tat în 2018, când a adus pes­te 2500 de per­soa­ne în cine­ma­to­gra­ful în aer liber din Efo­rie Sud, pe par­cur­sul celor 5 zile pli­ne cu pro­ie­cţii de film şi ate­li­e­re cre­a­ti­ve pen­tru copii. A doua edi­ţie este în pre­gă­tiri, fiind puse la cale 7 zile, de data aceas­ta, cu mai mul­te sur­pri­ze ce vor fi dez­vă­lu­i­te la momen­tul potri­vit.

Sesiu­nea de Warm-up este meni­tă să adu­că atmosfe­ra Cine­ma­sco­pu­lui în alte două ora­şe – Man­ga­lia şi Con­stanţa și este orga­ni­za­tă de Cen­trul Ceh Bucu­reşti în cola­bo­ra­re cu Cen­trul Cul­tu­ral Judeţean Con­stanţa Teo­dor T. Bura­da, un pro­iect mar­ca EUNIC Româ­nia (prin par­ti­ci­pa­rea Amba­sa­dei Spa­niei la Bucu­reşti, Amba­sa­dei Sue­di­ei la Bucu­reşti, Insti­tu­tu­lui Fran­cez, Insti­tu­tu­lui Polo­nez şi al Goe­the Insti­tut) cu spri­ji­nul Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa şi Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa.

Pro­gra­mul debu­tea­ză la Man­ga­lia, în Gră­di­na de vară Farul. Aco­lo, spec­ta­to­rii vor avea oca­zia să vizio­ne­ze două fil­me. Pe 28 iunie, de la ora 21:30, poves­tea lui Jo se dez­vă­lu­ie în Supa Modo (Kenya / Ger­ma­nia, 2018, 74’). Ea este o feti­ță de 9 ani ce sufe­ră de o boa­lă ter­mi­na­lă. În momen­tul în care puți­ne mai pot fi făcu­te pen­tru ea, pără­seș­te spi­ta­lul și se întoar­ce aca­să, unde mama şi sora ei unesc micu­ţul sat kenyan pen­tru o cau­ză comu­nă – ace­ea de a o con­vin­ge pe Jo că are puteri spe­ci­a­le și că este de fapt o super-ero­i­nă.

Ziua de vineri, 5 iulie, adu­ce pe ecra­nul Gră­di­nii Farul un film mis­te­ri­os — Madame Hyde (Franţa, 2017, 95’). Doam­na pro­fe­soa­ră Géquil nu este toc­mai agre­a­tă de ele­vii şi cole­gii ei. Într‑o noap­te furt­u­noa­să, este lovi­tă de un ful­ger şi îşi pier­de cunoş­tinţa. Când se tre­zeş­te, aces­ta se sim­te dife­rit şi des­co­pe­ră că, mai nou, are un alter ego noc­turn peri­cu­los, pe care tre­bu­ie să şi‑l ţină în frâu.

Oda­tă cu data de 12 iulie, pro­ie­cţi­i­le se mută pe Fale­za Cazi­no din Con­stanţa. Atunci sun­teţi aştep­ta­ţi la fil­mul con­si­de­rat cel mai bun film euro­pean al anu­lui 2018 și pre­mi­at la Can­nes pen­tru regie. Cold War (Polo­nia / Franţa / UK, 2018, 89’) are în prim plan un băr­bat și o feme­ie care se cunosc în Polo­nia, după cel de-Al Doi­lea Răz­boi Mondi­al, deve­nind un cuplu sepa­rat de poli­ti­că, defec­te de carac­ter și jocuri ale des­ti­nu­lui – o poves­te de dra­gos­te impo­si­bi­lă, în vre­muri impo­si­bi­le.

Pe 19 iulie publi­cul face cunoş­tinţă cu Rober­to, pro­ta­go­nis­tul fil­mu­lui Chi­ne­se Take-Away (Spa­nia / Argen­ti­na, 2011, 93’). Aces­ta este pro­pri­e­ta­rul unui maga­zin de bri­co­laj şi pare că nu este în toa­te min­ți­le. Nu este răb­dă­tor cu cli­en­ții săi și este arță­gos cu dis­tri­bu­i­to­rii. Într‑o zi, Rober­to cunoaș­te un tânăr chi­nez care este pe cont pro­priu în Bue­nos Aires și inca­pa­bil să vor­beas­că o boa­bă de spa­ni­o­lă. Deci­zia sa de a‑l aju­ta pe tânăr repre­zin­tă înce­pu­tul unei stra­nii pri­e­te­nii care îi va schim­ba via­ța.

Încă­l­zi­rea se înche­ie pe 26 iulie, cu un film de aven­tu­ră şi come­die pe cin­ste — The 100 Year-Old Man Who Clim­bed Out the Win­dow and Disa­ppea­red (Sue­dia / Ger­ma­nia / Franţa, 2013, 112’). După o lun­gă și pal­pi­tan­tă via­ță de lucru cu muni­ții, după ce a fost impli­cat în Răz­bo­i­ul Civil Spa­ni­ol, în Pro­iec­tul Manhat­tan și în alte eve­ni­men­te sem­ni­fi­ca­ti­ve ale seco­lu­lui 20, Allan Karl­s­son se găseș­te blo­cat într-un azil de bătrâni. Hotă­rât să se sus­tra­gă de la pro­pria ani­ver­sa­re de 100 de ani, sare pe fereas­tră și apoi în pri­mul auto­buz, por­nind într‑o călă­to­rie neaș­tep­ta­tă care impli­că, pe lân­gă alte sur­pize, o vali­ză pli­nă cu bani, niș­te rău­fă­că­tori male­fici și un ele­fant numit Sonya.

Ast­fel, dacă sun­teţi în cele două loca­ţii în fie­ca­re vineri până la sfârşi­tul lunii iulie, nu tre­bu­ie să rata­ţi oca­zia de a vizio­na cele 5 fil­me din sele­cţia sesiu­nii de Warm-up Cine­ma­scop. Şi dacă tot veţi fi intrat în dis­po­zi­ţia de vizio­nat fil­me în aer liber, nu uita­ţi că pri­me­le 7 zile din august poar­tă, în calen­dar, nume­le de Cine­ma­scop!

Eve­ni­ment Face­bo­ok aici.

Eve­ni­ment orga­ni­zat de Cen­trul Cul­tu­ral Jude­tean Con­stan­ta Teo­dor T. Bura­da, Cen­trul Ceh (Cze­ch Cen­tre Bucha­rest), Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa, Pri­mă­ria Con­stan­ța, EUNIC Roma­nia, cu spri­ji­nul Emba­ja­da de Espa­ña en Buca­rest, Amba­sa­da Sue­di­ei din Bucu­reşti / Sve­ri­ges amba­s­sad i Buka­rest, Insti­tu­tul Fran­cez, Insti­tu­tul Polo­nez / Insty­tut Pol­s­ki w Buka­res­z­cie, Goe­the-Insti­tut Bucu­res­ti.


Man­ga­lia News, 27.06.2019.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele