În premieră. Magia cucereşte România [VIDEO]

0
358

În pre­mie­ră. Magia cuce­reş­te Româ­nia. Magia, a doua cea mai veche mese­rie din lume. O fas­ci­na­ție, de mii de ani, pen­tru oameni de pe toa­tă pla­ne­ta. Și o veș­ni­că între­ba­re. Cât e spec­ta­col, și cât e păcă­lea­la pe faţă? Cât ade­văr, şi cât para­nor­mal e în magie? Dru­mul de la tri­șo­rii de bâlci până la show-uri­le impre­sio­nan­te de azi, pen­tru care  plă­tești un bilet de sute de euro, s‑a întâm­plat par­că, pes­te noap­te. Ca prin magie. Azi, feno­me­nul a luat o amploa­re incre­di­bi­lă. Inclu­siv în țara noas­tră. Nu mai e petre­ce­re la birou, nun­tă, botez sau reve­li­on care sa nu aibă măcar un număr de magie în pro­gram.

În spa­te­le feno­me­nu­lui este o indus­trie greu de ima­gi­nat, sume enor­me inves­ti­ție și niș­te oameni care și-au trans­for­mat o pasiu­ne din copi­lă­rie, în mese­rie inclu­să în nomen­cla­tor. Vom încer­ca să intrăm în acest uni­vers, fără a avea însă inten­ția de a afla secre­te bine secu­ri­za­te de mii de ani. E bine ca ele să rămâ­nă așa, de dra­gul show-lui și din res­pect pen­tru mese­ria aces­tor oameni. Până la urmă, și când mer­geți la tea­tru, şti­ţi că moar­tea unui per­so­naj e doar par­te din sce­na­riu. Exact aşa e şi cu magia. Ştii că vei fi păcă­lit, dar măcar vei fi păcă­lit fru­mos. Se spu­ne că n‑ai cum să înţe­legi bine feno­me­nul decât intrând, la pro­priu în joc.

Johan­nes este unul din­tre cei mai cunos­cu­ţi magi­cieni ai Româ­ni­ei.

Veş­ni­ca obse­sie, să demon­tezi ilu­zia, iţi tre­ce brusc după ce par­ti­cipi direct la un număr de magie. Eşti aco­lo, jumă­ta­te pe o masă, jumă­ta­te cu picioa­re­le în aer, simţi că te ridici, dar în sinea ta ştii sigur că asta nu are cum sa se întâm­ple. Şi totu­şi, se întâm­plă. Durea­ză mai puţin de un minut. Când revii cu picioa­re­le pe pământ crezi că a fost o ilu­zie. Dar exis­tă cel puţin trei mar­tori care te-au văzut levi­tând şi ima­gi­ni­le fil­ma­te. Vreo câte­va ore după ce ţi se întâm­plă asta rămâi aşa, năuc, fără nicio expli­ca­ţie logi­că.

Johan­nes, pe nume­le lui ade­vă­rat Ionuţ Sto­ian era un băi­at sim­plu, din Gala­ţi, fără visuri îndrăz­neţe ori pla­nuri mari de vii­tor, într‑o Româ­nie tris­tă, bana­lă, gri şi comu­nis­tă, a ani­lor 80. Până într‑o sea­ră de vară când ceva abso­lut nea­ş­tep­tat i‑a dat via­ţa pes­te cap.

Con­ti­nu­a­rea, AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.