In Asia trăiesc circa 80 de milioane de vorbitori de limba română arhaică! VIDEO

1
1126

Asia repre­zin­tă con­ti­nen­tul cel mai întins și cel mai popu­lat de pe Ter­ra. Aici locu­iesc rude vechi ale nea­mu­lui nos­tru. Sunt de pes­te 4 ori mai mulți decât româ­nii din țară. Lucian Cueş­dean afir­ma: „Lim­ba pun­ja­bi din India are 2.000 de cuvin­te curat româ­nești, iar mul­te alte­le sea­mă­nă foar­te mult cu ale noas­tre. Asta pen­tru că ei sunt urma­șii unui trib getic, ca şi noi, deşi dis­tan­ța din­tre români şi pun­ja­bi este de 4.500 de kilo­me­tri”.

La şcoa­lă se înva­ță că daco-geţii sunt o ramu­ră a nea­mu­lui tra­cic. Ei tră­iau în Dacia, pe actu­a­lul teri­to­riu al Româ­ni­ei şi vor­beau o lim­bă dife­ri­tă de lati­nă. Impe­ri­ul Roman a cuce­rit Dacia, iar daco-geţii ar fi renu­nţat parţi­al la lim­ba lor pen­tru a învă­ţa lim­ba lati­nă. Din com­bi­na­ţia aces­to­ra ar fi apă­rut, în timp, româ­na. După zeci de ani de cer­ce­tări dr. Lucian Cueş­dean ne ara­tă că aces­te infor­ma­ții sunt fal­se. El afir­ma că tri­bu­ri­le geti­ce ocu­pau teri­to­rii din Euro­pa Cen­tra­lă până în Asia, aproa­pe de Chi­na şi de India. Popu­la­ția pun­ja­bi din nor­dul Indi­ei este urma­șa unui trib de geţi loca­li­za­ţi în Asia Cen­tra­lă cu pes­te 2.500 de ani în urmă. Aceşti urmași ai geţi­lor vor­besc o lim­bă ase­mă­nă­toa­re cu lim­ba româ­nă.

Mul­te cuvin­te pun­ja­bi sunt comu­ne cu româ­na. Acum 2.500 de ani nu exis­ta Impe­ri­ul Roman deci, geţii, vor­beau o lim­bă “lati­nă” mult îna­in­te de expansiu­nea roma­nă.

Am por­nit de la infor­ma­ți­i­le lega­te de mare­le trib al masa­geţi­lor, ates­tat în cen­trul Asi­ei de către isto­ri­cii antici şi pome­ni­ţi în Eva­gri­us Scho­las­ti­cus, scris în seco­lul VI d.Hr. şi tra­dus în for­mu­la Eccle­si­as­ti­cal His­to­ry de către E. Wal­ford în 1846, din care citez: «Actu­a­la popu­la­ţie JAD din nor­dul Indi­ei este des­cen­den­ta masa­geţi­lor.

În lim­ba paha­lavi, mes­sa­ge­tae este tra­dus Marii Jats». Am ple­cat pe urme­le aces­tei popu­la­ţii, Marii Jats. Chi­ne­zii îi numeau Yueci, adi­că Geţi, con­sem­nând domi­na­ţia lor în Pun­ja­bi. Deci, geţii au tră­it cân­d­va în Pun­ja­bi. De reţi­nut: nea­mu­ri­le geto-daci­ce vor­beau ace­ea­şi lim­bă, după cum spu­ne geo­gra­ful antic Stra­bon (60 î.Hr.-26 d.Hr.), adi­că de la Car­pa­ţi până în cen­trul Asi­ei”, a rela­tat Lucian Cueş­dean. (vezi video mai jos).

Dacă geţii au stă­pâ­nit teri­to­rii din Euro­pa până în Asia, dacă popu­la­ţia pun­ja­bi este o urma­şă a aces­to­ra, iar româ­nii sunt, la rân­dul lor, urma­şi ai geţi­lor, dr. Cueş­dean a fost curi­os să vadă dacă exis­tă vreo legă­tu­ră ling­vis­ti­că între noi şi ei, com­pa­rând cuvin­te­le din cele două lim­bi.

După 20 de ani de stu­diu, am ajuns la con­clu­zia că cele 80 de mili­oa­ne de per­soa­ne ale comu­ni­tă­ţii pun­ja­bi vor­besc o româ­nă arhai­că. Au 2.000 de cuvin­te iden­ti­ce, mul­te din ele comu­ne şi cu lati­na. Dar dacă pun­ja­bi este o lim­bă vor­bi­tă cân­d­va de geţi, înseam­nă că nea­mu­ri­le geti­ce vor­beau o lim­bă «lati­nă» îna­in­te de apa­ri­ţia Impe­ri­u­lui Roman. De unde rezul­tă că lim­ba româ­nă e mai veche decât lati­na.

Con­clu­zia e că într-un tre­cut ime­mo­ri­al exis­ta o sin­gu­ră lim­bă euro­pea­nă, cel mai pro­ba­bil româ­na arhai­că, sau geto­da­ca, şi care printr‑o serie de migra­ţii şi modi­fi­cări a năs­cut toa­te lim­bi­le numi­te indo-euro­pe­ne, prin­tre care şi lati­na. Iar răz­bo­i­ul daco-roman a fost unul fra­tri­cid.

Până în ziua de azi se vor­beş­te româ­na sau aro­mâ­na din nor­dul Mării Adri­a­ti­ce, până la Vol­ga. Mai mult, în Kaza­hs­tan sunt acum, ofi­ci­al, 20.000 de vor­bi­tori de lim­bă româ­nă”, a spus Cueş­dean.

Lucian Cueş­dean a obți­nut titlul de doc­tor în şti­inţe medi­ca­le. Îna­in­te de 1989 a lucrat câţi­va ani în Libia. Aco­lo a înce­put să cau­te expli­ca­ţii pen­tru fap­tul că dacii au renu­nţat la lim­ba lor pen­tru lati­nă, iar libie­nii nu.

În 1990, stu­di­ind toa­tă isto­ri­o­gra­fia lega­tă de geţi, a ajuns la date­le des­pre masa­geţi, care l‑au con­dus la urma­şii lor, popu­la­ţia pun­ja­bi.

Teo­ria se veri­fi­că pe inter­net prin tra­du­ce­rea auto­ma­tă a unor cuvin­te din româ­nă în engle­ză și din engle­ză în pun­ja­bi. (sur­sa: identitatea.ro).

Citiți și: Cuvin­te comu­ne româ­nă-hin­di.


Man­ga­lia News, 14.06.2019. (Cu res­pect, pen­tru pri­e­te­nul nos­tru Pawan).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Comments are closed.