Îți mulțumim, Gică Hagi, pentru tot ce ai făcut pentru noi!

0
491

Acum mai bine de 20 de ani, ne-ai spus că gene­ra­ți­ei tale meri­tă să i se facă sta­tui! Unii te-au luat în derâ­de­re, alții te-au cri­ti­cat, puțini, însă, au înțe­les ce ai însem­nat pen­tru noi.

Cu tim­pul, ne-am dat sea­ma cât ade­văr era în vor­be­le tale, mai ales atunci când ne uitam la alte cam­pi­o­na­te, pen­tru că sta­di­oa­ne­le noas­tre înce­peau să se goleas­că. Spec­ta­to­rii abia dacă aveau ce să vadă.

Nu te-ai retras din fotbal și ai înce­put să antre­nezi, dar știm că nu ți‑a fost ușor pen­tru că nimeni nu mai inves­tea în copii. Ai expli­cat și lucrul aceas­ta, dar din nou nimeni nu te‑a crezut.

Poa­te atunci ți-ai dat sea­ma că cine­va tre­bu­ie să-și asu­me creș­te­rea unei noi gene­ra­ții de fotba­liști. L‑ai luat pe Ianis de mână, exact ca atunci la fina­lul meci­u­lui de retra­ge­re și ai ple­cat la Vii­to­rul Con­stan­ța, ca să con­stru­iești Echi­pa Națio­na­lă de Fotbal a României.

Mai ții min­te câți au cre­zut în tine? Cu sigu­ran­ță, au fost puțini.

Noi uita­sem deja de fotbal, mai găseam bucu­rie în han­d­bal, scri­mă sau la un meci al Simo­nei Halep. Tu ai mers îna­in­te, cu ambi­ția și seri­o­zi­ta­tea pe care le-ai avut întotdeauna.

Atunci când ne între­bam cine și ce se va mai juca pe Are­na Națio­na­lă, fotba­liș­tii tăi au înce­put să per­for­meze și să ne dea spe­ran­ța că vom ieși din nou din case ca să ne bucu­răm și să stri­găm “HAI, ROMÂNIA!”.

Îți mul­țu­mim, Gică Hagi, pen­tru tot ce ai făcut pen­tru noi!

Știm că nu tu antre­nezi echi­pa, dar sunt copi­ii tăi și te rugăm să le spui așa:
-HAGI, RADULE, COMANE…, SCOATEȚI-NE DIN CASE, DISEARĂ!
Bateți Ger­ma­nia!

HAI, ROMÂNIA!

Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne, Româ­nia, 27.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply