Garda de Coastă a participat la Operaţiunea Comună „Multipurpose Maritime Operation in the Black Sea — MMO Black Sea 2019” [Foto/VIDEO]

0
438

În peri­oa­da 07 mai-15 iunie 2019, Poli­ţia de Fron­ti­e­ră Româ­nă, prin Gar­da de Coas­tă, a par­ti­ci­pat la ope­ra­ţiu­nea mari­ti­mă „Mul­ti­pur­po­se Mari­ti­me Ope­ra­tion in the Bla­ck Sea — MMO Bla­ck Sea 2019”, orga­ni­za­tă de Agen­ția Euro­pea­nă pen­tru Poli­ția de Fron­ti­e­ră și Gar­da de Coas­tă (FRONTEX), desfă­şu­ra­tă la Marea Nea­gră.

Acţiu­nea s‑a desfă­şu­rat în cadrul Ope­ra­țiu­nii Comu­ne „Punc­te Foca­le Mari­ti­me 2019”, iar sco­pul aces­te­ia a fost de a asi­gu­ra un îna­lt nivel de secu­ri­ta­te a fron­ti­e­rei mari­ti­me exter­ne a Uniu­nii Euro­pe­ne, prin imple­men­ta­rea unor acti­vi­tăți ope­ra­țio­na­le cu scop mul­ti­plu — com­ba­te­rea migra­ți­ei ile­ga­le, infrac­țio­na­li­tă­ții trans­fron­ta­li­ere, pes­cu­i­tu­lui ile­gal și poluă­rii mari­ne, pre­cum şi cău­ta­rea și sal­va­rea per­soa­ne­lor afla­te în peri­col.

Ast­fel, FRONTEX, împre­u­nă cu EFCA (Agen­ția Euro­pea­nă de Con­trol al Pes­cu­i­tu­lui) și EMSA (Agen­ția Euro­pea­nă pen­tru Sigu­ran­ță Mari­ti­mă), a ofe­rit spri­jin auto­ri­tă­ți­lor națio­na­le din Româ­nia și Bul­ga­ria care înde­pli­nesc func­ții ale găr­zi­lor de coas­tă, prin fur­ni­za­rea de ser­vi­cii, infor­ma­ții, echi­pa­ment și pre­gă­ti­re, res­pec­tiv des­fă­șu­ra­rea de acti­vi­tăți comu­ne pen­tru îmbu­nă­tă­ți­rea capa­ci­tă­ții de con­ști­en­ti­za­re a situ­a­ți­ei ope­ra­ţio­na­le, pre­cum și a capa­bi­li­tă­ţii de reac­ție. Pe tim­pul deru­lă­rii ope­ra­ţiu­nii, un mij­loc de mobi­li­ta­te aeri­a­nă a asi­gu­rat supra­ve­ghe­rea spa­ți­u­lui mari­tim din Marea Nea­gră, fur­ni­zând ima­gini în timp real către Cen­tre­le de Coman­dă și Con­trol ale auto­ri­tă­ți­lor națio­na­le din Româ­nia și Bul­ga­ria, res­pec­tiv către cele ale agen­ți­i­lor euro­pe­ne par­ti­ci­pan­te.

De ase­me­nea, în cadrul ope­ra­ţiu­nii s‑a pus accent şi pe pre­gă­ti­rea per­so­na­lu­lui, fiind desfă­şu­ra­te acti­vi­tă­ţi teo­re­ti­ce şi prac­ti­ce, la care au par­ti­ci­pat repre­zen­tanţi din cadrul agenţi­i­lor euro­pe­ne şi ai sta­te­lor mem­bre (Româ­nia, Ita­lia, Gre­cia, Spa­nia), iar  în cali­ta­te de obser­va­tor un repre­zen­tant din Ucrai­na, care au efec­tu­at schimb de expe­rien­ță și bune prac­tici pen­tru îmbu­nă­tă­ți­rea modu­lui de coor­do­na­re și inter­venţie. Ast­fel, la Con­stan­ța, a avut loc pe 12 iunie 2019 un semi­nar orga­ni­zat în dome­ni­ul cău­tă­rii și sal­vă­rii per­soa­ne­lor afla­te în peri­col pe mare. Aces­ta a fost urmat pe data de 13 iunie de un exer­ci­ţiu de cău­ta­re şi sal­va­re.

Gar­da de Coas­tă din Româ­nia a par­ti­ci­pat la ope­ra­țiu­ne cu 11 mij­loa­ce de mobi­li­ta­te nava­lă, fiind efec­tu­a­te 39 misiuni (pes­te 1.000 ore patru­la­re), iar împre­u­nă cu repre­zen­tan­ții Agen­ți­ei Națio­na­le de Pes­cu­it și Acva­cul­tu­ră (ANPA) au moni­to­ri­zat 700 nave și ambar­ca­țiuni, fiind efec­tu­a­te 90 de acțiuni de abor­da­re și con­trol poli­ție­nesc și al pes­cu­i­tu­lui.

Rezul­ta­te­le au con­stat în iden­ti­fi­ca­rea şi reţi­ne­rea, cu spri­ji­nul unui mij­loc de mobi­li­ta­te aeri­a­nă, a echi­pa­ju­lui unui pes­ca­dor sub pavi­li­on Tur­cia, care desfă­şu­ra acti­vi­tă­ţi de pes­cu­it ile­gal în ape­le teri­to­ri­a­le româ­neşti, sal­va­rea unor per­soa­ne afla­te în peri­col în Marea Nea­gră, pre­cum şi mai mul­te acțiuni de pre­ve­ni­re şi com­ba­te­re a pes­cu­i­tu­lui ile­gal, nede­cla­rat și nere­gle­men­tat de către agen­ți­i­le națio­na­le care imple­men­tea­ză func­ți­i­le Găr­zi­lor de Coas­tă.

Men­țio­năm fap­tul că „Ope­ra­țiu­nea Comu­nă Punc­te Foca­le Mari­ti­me 2019”, la care au luat par­te poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră români, este finan­ța­tă de Uniu­nea Euro­pea­nă și coor­do­na­tă de Agen­ția Fron­tex, iar res­pon­sa­bi­li­ta­tea infor­ma­ți­i­lor din mate­ri­a­lul de pre­să apar­ți­ne Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră Româ­ne.


Man­ga­lia News, 19.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.