Fraţii Pavăl, proprietarii Dedeman, au lansat un fond de investiţii pentru firme mici şi mijlocii

0
335
Booking.com

Fra­ţii Dra­goș și Adri­an Pavăl, pro­pri­e­ta­rii com­pa­niei Dede­man, eva­lu­a­tă la cir­ca 2 mili­ar­de de euro, lansea­ză ofi­ci­al un nou fond de pri­va­te equ­i­ty, Equi­li­ant Capi­tal, pen­tru a inves­ti în fir­me mici şi mij­lo­cii, scrie Medi­a­fax.

Fon­dul va fi finanţat inte­gral de Pavăl Hol­ding, com­pa­nie cu un capi­tal soci­al de un mili­ard de euro, cea mai mare deţi­ne­re direc­tă a unor antre­pre­nori români. Pavăl Hol­ding este cea mai mare com­pa­nie înfi­inţa­tă în 2018, după valoa­rea capi­ta­lu­lui soci­al şi este deţi­nu­tă de Dra­goş Pavăl în pro­porţie de 60% şi de Adri­an Pavăl, cu 40%.

Fon­dul a deve­nit ope­ra­țio­nal și este con­dus de Lau­ren­țiu Cio­cîr­lan, care a deți­nut ante­ri­or pozi­ția de Head of Invest­ment Ban­king la Rai­ffe­i­sen Bank. Dl. Cio­cîr­lan este unul din­tre cei mai expe­ri­men­tați ban­cheri de inves­ti­ții din Româ­nia, având la activ tranzac­ții de pes­te 1,7 mld euro, atât pe pia­ța pri­va­tă, cât și pe pia­ța de capi­tal.

Con­si­de­răm că este un moment potri­vit pen­tru a ne adre­sa aces­tui seg­ment de com­pa­nii, care au prea puți­ne opțiuni de finan­ța­re pen­tru dezvol­ta­re, în ciu­da fap­tu­lui că repre­zin­tă cate­go­ria cea mai dina­mi­că și pro­mi­ță­toa­re din eco­no­mia Româ­ni­ei. Sun­tem siguri că prin­tre aces­te fir­me se găsesc și cele care pes­te câți­va ani vor fi noi­le cam­pi­oa­ne ale busi­ne­s­su­lui româ­nesc. Este pri­mul fond de pri­va­te equ­i­ty cu capi­tal româ­nesc care își pro­pu­ne să spri­ji­ne fir­me­le loca­le, atât în con­so­li­da­rea pre­zen­ței pe pia­ța din Româ­nia, cât și în extin­de­rea lor regio­na­lă”, a decla­rat Dra­goș Pavăl. (sur­sa: startupcafe.ro).


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele