Forum pe probleme de securitate ţinut la Constanţa. General american: „Marea Neagră nu e lac rusesc, nu e lacul nimănui!”

0
457

La Con­stanţa a înce­put cea de a tre­ia edi­ţie a „Bla­ck Sea and Bal­kans Secu­ri­ty Forum“. Timp de trei zile, zeci de spe­cia­li­şti în dome­niu mili­tar şi diplo­ma­tic dis­cu­tă des­pre pro­vo­că­ri­le la adre­sa secu­ri­tă­ţii în zona Mării negre şi Bal­ca­ni­lor.

Bla­ck Sea and Bal­kans Secu­ri­ty Forum 2019” a debu­tat mier­curi, 12 iunie, în pre­zenţa a zeci des­pe­cia­li­şti în dome­ni­ul secu­ri­tă­ţii şi geo­po­li­ti­cii. Eve­ni­men­tul se desfă­şoa­ră la Con­stanţa, fiind orga­ni­zat de soci­a­ţia New Stra­te­gy Cen­ter, în par­te­ne­ri­at cu Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa, Uni­ver­si­ta­tea Ovi­di­us din Con­stanţa şi Zona Metro­po­li­ta­nă Con­stanţa.

În des­chi­de­rea lucră­ri­lor, lt.generalul (ret.) Ben Hod­ges, fost coman­dant al forţe­lor mili­ta­re SUA în Euro­pa, a sub­li­ni­at impor­tanţa pozi­ţio­nă­rii NATO la Marea Nea­gră. „După ane­xa­rea Cri­me­ei de către Rusia, Marea Nea­gră ne‑a atras atenţia. Este chiar mai impor­tan­tă decât Marea Baltică”,spune Ben Hod­ges.

Fos­tul coman­dant al tru­pe­lor ame­ri­ca­ne din Euro­pa a atras atenţia că din zona Mării Negre, Rusia îşi poa­te pro­iec­ta pute­rea mari­ti­mă în zona Medi­te­ra­nei şi Tur­ci­ei. „Până în 1989, Rusia con­si­de­ra că tot ceea ce este în sfe­ra sa de influ­enţă îi apa­rţi­ne. În seco­lul 21, naţiu­ni­le iau sin­gu­re deci­zii, dar nu ştim unde sunt lini­i­le roşii de influ­enţă ale Rusi­ei”.

De ase­me­nea, gene­ra­lul în rezer­vă susţi­ne că „Marea Nea­gră nu e lac rusesc, nu e lacul nimă­nui, e o exten­sie a Ocea­nu­lui Atla­tic!”, iar pen­tru a putea răs­pun­de la pro­vo­că­ri­le Rusi­ei, SUA tre­bu­ie impli­ca­te în poli­ti­ca Uniu­nii Euro­pe­ne.

În con­ti­nu­a­re, în des­chi­de­rea Foru­mu­lui, Ben Hod­ges şi Oli­ver Gnad (fon­da­to­rul Biro­u­lui pen­tru Afa­ceri Curen­te de la Ber­lin) au pre­zen­tat un ches­tio­nar la care au răs­puns 110 expe­rţi din întrea­ga lume. Ches­tio­na­rul pri­veş­te vii­to­rul Mării Negre. 

Cites­te mai mult: adev.ro/pszr8q


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.