Festivalul Internațional de Teatru „Miturile cetății“ | Programul integral al evenimentului de la malul mării

0
531

Edi­ția din acest an a Fes­ti­va­lu­lui Inter­națio­nal  de Tea­tru „Mitu­ri­le cetă­ții“ înce­pe joi, 20 iunie și se înche­ie dumi­ni­că, 30 iunie. Orga­ni­za­to­rii anun­ță o edi­ție de excep­ție.

Vor fi pre­zen­te pie­se ale unor mari nume ale dra­ma­tur­gi­ei națio­na­le și uni­ver­sa­le pre­cum: „Rino­ce­rii“ de Eugen Ione­s­co,  „Flu­tu­rii sunt liberi”, de Leo­nard Ger­she, „A două­spre­ze­cea noap­te” de Wil­li­am Sha­kes­pea­re, regi­zori și actori cele­bri ai sce­nei româ­nești.

Redăm, mai jos, pro­gra­mul inte­gral al eve­ni­men­tu­lui:

JOI, 20 IUNIE

Sala TNOB „Oleg Dano­v­s­ki” (Stra­da Mir­cea cel Bătrân nr. 97), ora 19:00
CARNAVALUL” după I.L. Cara­gi­a­le, regia Ale­xa Visa­rion – Tea­trul Națio­nal „Mihai Emi­ne­scu” Chi­și­nău

Pia­ța Ovi­diu, ora 21:00
SILVIA” – ope­re­tă de Emme­ri­ch Kál­mán, regia Cris­ti­an Mihă­i­les­cu – Tea­trul Naţio­nal de Ope­ră şi Ope­re­tă „Nae Leo­nard” Galați

VINERI, 21 IUNIE

Sala Tea­tru­lui de copii și tine­ret „Călu­țul de mare” (Str. Aris­ti­de Karat­zali, Nr.16), ora 11.00
LEBEDELE”, Sce­na­ri­ul și regia: Cris­ti­an Mites­cu, Tea­trul de copii și tine­ret „Călu­țul de mare” – spec­ta­col pen­tru copii

Sala Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța (Bd.Ferdinand 11), ora 19:00
DISPUTA” de Pier­re de Mari­vaux, regia Vlad Mas­saci, o copro­duc­ție Tea­trul Not­ta­ra Bucu­rești și Tea­trul Cla­sic „Ioan Sla­vici” Arad

Pia­ța Ovi­diu, ora 21:30
„SĂFTIȚA”  – Spec­ta­col – con­cert cu Mari­us Miha­la­che, Tea­trul Națio­nal „I.L.Caragiale” Bucu­rești

SÂMBĂTĂ, 22 IUNIE

Sala Tea­tru­lui de copii și tine­ret „Călu­țul de mare” (Str.Aristide Karat­zali Nr.16), ora 11.00
RAPUNZEL”, de Fra­ții Gri­mm, regia Geor­ge­ta Lozin­că, Tea­trul de Păpuși „Cără­buș”, Brăi­la – spec­ta­col pen­tru copii

Sala Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța (Bd.Ferdinand 11), ora 19.00
FLUTURII SUNT LIBERI”, de Leo­nard Ger­she, regia Erwin Șim­șen­sohn, Tea­trul Excel­si­or Bucu­rești – spec­ta­col dedi­cat ado­les­cen­ți­lor și tine­ri­lor adulți

Sala TNOB „Oleg Dano­v­s­ki” (Stra­da Mir­cea cel Bătrân nr. 97), ora 19.00
RINOCERII” de Eugen Ione­scu, regia Iuli­an Bulan­cea, Tea­trul Muni­ci­pal Baia Mare

Pia­ța Ovi­diu, ora 21.30
VIVE LA VIE”, ope­ră-dans-tea­tru, Com­pa­nia Inter­fa­ce, Elve­ția

DUMINICĂ, 23 IUNIE

Sala Tea­tru­lui de copii și tine­ret „Călu­țul de mare” (Str.Aristide Karat­zali Nr.16), ora 19.00
ARLECHINO ȘI PIERDUTELE IUBIRI”, de Enri­co Bona­ve­ra, Tea­trul Excel­si­or Bucu­rești – spec­ta­col dedi­cat ado­les­cen­ți­lor și tine­ri­lor adulți

Sala Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța (Bd.Ferdinand 11), ora 19.00
MEDEA’S BOYS”, de Ionuț Sociu cu frag­men­te din „Mede­ea” de Euri­pi­de, regia: Andrei Măjeri, Tea­trul Apo­l­lo 111, Bucu­rești

Pia­ța Ovi­diu, ora 21.30
DON QUIJOTE” de Ludwig Min­kus, core­gra­fia Mihai Babu­ş­ka, Tea­trul Națio­nal de Ope­ră și Balet „Oleg Dano­v­s­ki”

LUNI, 24 IUNIE

Sala Tea­tru­lui de copii și tine­ret „Călu­țul de mare” (Str.Aristide Karat­zali Nr.16), ora 11.00
„PĂCALĂ” de Cris­ti­an Pepi­no, regia Ioan Bran­cu, Tea­trul Țăn­dă­ri­că – spec­ta­col pen­tru copii

Sala Tea­tru­lui de copii și tine­ret „Călu­țul de mare” (Str.Aristide Karat­zali Nr.16), ora 19.00
„PESCĂRUȘUL”, de A.P.Cehov, regia Andrei Șer­ban, UNTEATRU

Sala Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța (Bd.Ferdinand 11), ora 19.00
„ORAȘUL”, un spec­ta­col-con­cert de Bobo Bur­lă­cia­nu și Bobi Dumi­traș (tru­pa Fără zahăr), Tea­trul pen­tru Copii și Tine­ret „Lucea­fă­rul” Iași – spec­ta­col dedi­cat ado­les­cen­ți­lor și tine­ri­lor adulți

Sala TNOB „Oleg Dano­v­s­ki” (Stra­da Mir­cea cel Bătrân nr. 97), ora 19.00
JOCUL REGILOR” de Pavel Koho­ut, regia Felix Ale­xa, Tea­trul Evre­iesc de Stat

Pia­ța Ovi­diu, ora 21.30
CARMEN”, după Pros­per Méri­mée, regia: Suren Sha­h­ver­dyan, Tea­trul „Tony Bulan­dra” Târ­go­viș­te

MARȚI, 25 IUNIE

Sala Tea­tru­lui de copii și tine­ret „Călu­țul de mare” (Str.Aristide Karat­zali Nr.16), ora 11.00
MOTANUL ÎNCĂLȚAT” adap­ta­re de Cris­ti­an Pepi­no după Char­les Per­ra­ult, regia Cris­ti­an Pepi­no, Tea­trul Țăn­dă­ri­că – spec­ta­col pen­tru copii

Sala Tea­tru­lui de copii și tine­ret „Călu­țul de mare” (Str.Aristide Karat­zali Nr.16), ora 19.00
VÂRSTELE LUNII”, de Sam She­pard, regia Toma Dăni­lă, UNTEATRU

Sala Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța (Bd.Ferdinand 11), ora 19.00
TARTUFFE”, de Moli­ère, regia Ale­xan­dru Mâzgă­rea­nu, Tea­trul „Maria Filotti” Brăi­la

Sala TNOB „Oleg Dano­v­s­ki” (Stra­da Mir­cea cel Bătrân nr. 97), ora 19.00
„A FOST ODATĂ ÎN ROMÂNIA”, regia Dra­goș Hulu­ba, Tea­trul Națio­nal „I.L.Caragiale” Bucu­rești

Pia­ța Ovi­diu, ora 21.00
BOCITOARELE VESELE”, după Wil­li­am Sha­kes­pea­re, dra­ma­ti­za­re și regie artis­ti­că Ale­xan­dru Vasi­la­che, Tea­trul „Mihai Emi­ne­scu” Boto­șani

MIERCURI, 26 IUNIE

Sala Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța (Bd.Ferdinand 11), ora 19.00
„A DOUĂSPREZECEA NOAPTE”, de Sha­kes­pea­re, regia Vic­tor Ioan Frun­ză, Tea­trul Metro­po­lis Bucu­rești

Sala TNOB „Oleg Dano­v­s­ki” (Stra­da Mir­cea cel Bătrân nr. 97), ora 19.00
„AȘTEPTÂNDU‑L PE GODOT”, de Samu­el Bec­kett,  regia Sil­viu Pur­că­re­te, Tea­trul Națio­nal „Radu Stan­ca” Sibiu

Pia­ța Ovi­diu, ora 21.30
„COCOȘATUL DE LA NOTRE-DAME”, după Vic­tor Hugo, regia Danie­la Vit­cu, Facul­ta­tea de Arte a Uni­ver­si­tă­ții „Ovi­di­us“ din Con­stan­ța

JOI, 27 IUNIE

Sala Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța (Bd.Ferdinand 11), ora 19.00

SALBA DRACULUI”, după Vasi­le Alec­san­dri, regia Ale­xan­dru Dabi­ja, Tea­trul „Fani Tar­dini” Galați

Sala TNOB „Oleg Dano­v­s­ki” (Stra­da Mir­cea cel Bătrân nr. 97), ora 19.00
NAVIGATORUL”, de Conor McPher­son, regia Cris­ti­an Jun­cu , Tea­trul Națio­nal Târ­gu-Mureș

VINERI, 28 IUNIE

Sala Tea­tru­lui de copii și tine­ret „Călu­țul de mare” (Str.Aristide Karat­zali Nr.16), ora 11.00
AMINTIRI DIN COPILĂRIE” după Ion Cre­an­gă, regia Nico­lae Poghirc, Tea­trul „Jean Bart” Tul­cea – spec­ta­col pen­tru copii

Sala Tea­tru­lui de copii și tine­ret „Călu­țul de mare” (Str.Aristide Karat­zali Nr.16), ora 19.00
AMERICAN BUFFALO” de David Mamet, regia Vlad Cris­ta­che, Tea­trul „Jean Bart” Tul­cea

Sala Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța (Bd.Ferdinand 11), ora 19.00
ESCU”, de Tudor Mușa­tes­cu, regia Cla­u­diu Goga, Tea­trul „Regi­na Maria” Ora­dea

Muze­ul de Artă Con­stan­ța (Bd. Tomis nr. 82–84) ora 17.30
DOMNULE ȘI FRATE EMINESCU”, reci­tal de Con­stan­tin Chi­r­i­ac

SÂMBĂTĂ, 29 IUNIE

Sala Tea­tru­lui de copii și tine­ret „Călu­țul de mare” (Str.Aristide Karat­zali Nr.16), ora 19.00
AMERICAN BUFFALO” de David Mamet, regia Vlad Cris­ta­che, Tea­trul „Jean Bart” Tul­cea

Sala Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța (Bd.Ferdinand 11), ora 19.00
„LECȚIA”, de Eugen Ione­scu, regia Radu Iaco­ban, Tea­trul Mic, Bucu­rești

Sala TNOB „Oleg Dano­v­s­ki” (Stra­da Mir­cea cel Bătrân nr. 97), ora 19.00
EXPERIMENTUL P”, după Radu Dra­go­mi­res­cu, sce­na­ri­ul și regia Ale­xan­der Haus­va­ter, Tea­trul Ale­xan­dru Davi­la, Pitești

DUMINICĂ, 30 IUNIE

Sala Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța (Bd.Ferdinand 11), ora 19.00
BILLY ȘCHIOPUL”  de Mar­tin McDo­na­gh, regia Vlad Mas­saci, Tea­trul de Stat Con­stan­ța.

Sala TNOB „Oleg Dano­v­s­ki” (Stra­da Mir­cea cel Bătrân nr. 97), ora 19.00
ITINERARII. ÎNTR‑O ZI, LUMEA SE VA SCHIMBA”, de Yann Ver­bu­r­gh, regia Eugen Jebe­lea­nu, copro­duc­ție tea­tra­lă inter­națio­na­lă ARCUB – Cen­trul Cul­tu­ral al Muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti și Com­pag­nie des Ogres.


Mnga­lia News, Luni, 17 iunie 2019. (sur­sa: radioconstanta.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.