FACEBOOK: NU AM ÎNCĂLCAT INTIMITATEA UTILIZATORILOR, PENTRUNU EXISTĂ INTIMITATE PE REȚEAUA NOASTRĂ

0
316
Booking.com

1. Apă­ra­rea Face­bo­ok în pro­ce­sul inten­tat pen­tru încăl­ca­rea inti­mi­tă­ții uti­li­za­to­ri­lor în cazul Cam­bri­d­ge Ana­ly­ti­ca invo­că fap­tul că “nu exis­tă inti­mi­ta­te pe rețea­ua soci­a­lă”. “Nu exis­tă nici o încăl­ca­re a inti­mi­tă­ții, pen­tru că nu exis­tă așa ceva pe Face­bo­ok”. (Link)

2. Pri­ma­rul ora­şu­lui Volun­tari Flo­ren­tin Pan­de­le şi‑a anu­nţat asea­ră, la Româ­nia TV, intenţia de a can­di­da la Preşe­dinţie. Pri­ma­rul ora­şu­lui Volun­tari a pre­ci­zat că va can­di­da ca inde­pen­dent. “Am vor­bit cu Gabi (soţia sa, pri­ma­rul Capi­ta­lei Gabrie­la Firea – n.r.) şi i‑am spus că voi can­di­da la ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le. M‑a între­bat dacă sunt sigur că asta vreau şi i‑am spus că da. Vreau să can­di­dez”, a decla­rat Flo­ren­tin Pan­de­le. (News.ro)

3. Numă­rul cazu­ri­lor de vari­ce­la din Sta­te­le Uni­te a ajuns la aproa­pe 1000, un record pen­tru ulti­mii 25 de ani. În ulti­me­le 10 zile s‑au înre­gis­trat 91 de noi cazuri. (WSJ)

4. Uber și‑a anun­țat pri­me­le rezul­ta­te de când este lis­ta­tă pe bur­să, cele pe pri­mul tri­mes­tru. Veni­turi tota­le de $14,65 mili­ar­de, în creș­te­re cu 34% față de Q1 2018, veni­turi nete de $3,1 mili­ar­de, în creș­te­re cu 20%. Pier­de­rea pe pri­me­le trei luni ale anu­lui a fost de $1,01 mili­ar­de. (CNBC)

5. 4 din 10 com­pa­nii acti­ve în Româ­nia înre­gis­trea­ză pier­de­re. Cel mai mare pro­cent de fir­me pe minus se regă­seş­te în judeţul Tele­or­man. (Ade­va­rul)

6. Clu­jul con­du­ce în topul anga­ja­to­ri­lor care ofe­ră cele mai mari sala­rii din indus­tria de dezvol­ta­re softwa­re. 2.506 euro brut este sala­ri­ul mediu în aceas­tă indus­trie, in Cluj, urmat de Timiș, cu 2.173 euro brut. De 3 ori mai puțin (743 euro brut) au câști­gat anga­ja­ții din com­pa­ni­i­le de Pro­duc­ție, păs­trând ace­eași dis­tan­ță față de cei din dezvol­ta­re de soft, la fel ca anul tre­cut. (Profit.ro)

7. Bri­git­te Bier­le­in, prin­ci­pa­la jude­că­toa­re de la Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă, va deve­ni pri­ma feme­ie can­ce­lar din isto­ria Aus­tri­ei. Ea va tre­bui să for­meze un guvern inte­ri­mar până la ale­ge­ri­le anti­ci­pa­te din sep­tem­brie. (News.ro)

8. Argen­ti­na și Alge­ria au anun­țat că au eli­mi­nat ofi­ci­al mala­ria. Numă­rul țări­lor care au sca­păt de aceas­tă boa­lă a ajuns la 38. (CNN)

9. New Hamp­shi­re a deve­nit sta­tul ame­ri­can cu numă­rul 21 care a abo­lit pedeap­sa cu moar­tea. În ulti­mii 80 de ani în acest stat nu a avut loc nici o exe­cu­ție a vre­u­nui con­dam­nat. (AP)

10. Simo­na Halep a învins‑o, cu sco­rul de 6–4, 5–7, 6–3, pe polo­ne­za Magda Linet­te, locul 87 WTA, cali­fi­cân­du-se în turul al tre­i­lea al Fren­ch Open.

Pro­mo: STIREA DIMINETII DE LA iCEE.fest: UPGRADE 100. Cât de pre­gă­ti­te sunt băn­ci­le și sis­te­mul finan­ci­ar pen­tru trans­for­mă­ri­le majo­re pro­vo­ca­te de explo­zia teh­no­lo­gi­ei și a uti­li­ză­rii Inter­ne­tu­lui? 101 Blo­c­k­chain, Revo­lut, Geor­ge, Tran­fer­GO, Pay.UK, PayU + Salim Isma­il, co-foun­der “Sin­gu­la­ri­ty Uni­ver­si­ty” -> prin­tre cei care vor ana­li­za feno­me­nul. DETALII AICI (http://bit.ly/2JMv6dE). Aveți 15% disco­unt la ori­ce tip de bilet cu cod vou­cher 15Cronica – valid în pasul din Book Now. AMR 13 zile.

Foto­gra­fia dimi­ne­ții – Noi­le banc­no­te de 100 și 200 euro. Boris Roessler/Agence Fran­ce-Pres­se, Get­ty Ima­ges:

Ști­ri­le deta­li­a­te le puteți citi pe CRONICA.RO


 

piese-auto-mangalia.ro