Eveniment cultural, la Tuzla: Avanpremiera Festivalului Multietnic România — Diaspora 2019

0
745

In peri­oa­da 15 ‑16 iunie 2019, are loc actiu­nea Far, o avan­pre­mie­ra a Fes­ti­va­lu­lui Mul­ti­e­t­nic, par­te din Pro­iec­tul “Româ­nia — Dias­po­ra” 2019, care se des­fa­soa­ra pe par­cur­sul mai mul­tor date si in mai mul­te localitati/regiuni ale tarii.

Acest pro­iect dores­te sa puna in lumi­na arta, cul­tu­ra, isto­ria, tra­di­tia popo­ru­lui roman si a etni­i­lor, atat in tara cat si in afa­ra gra­ni­te­lor. El este un calei­do­scop al cul­tu­rii româ­nești u spec­ta­co­le de la ope­ra la arte­le stra­zii, con­fe­rin­țe isto­ri­ce, expo­zi­ții și mese rot­un­de, lan­sari de car­te. Mul­ti­cul­tu­ra­li­ta­tea, gas­tro­no­mia mino­ri­ta­ti­lor, tra­di­ti­i­le si etno­cul­tu­ra, pre­cum si acti­vi­tati artis­ti­ce si de cre­a­tie pen­tru copii. Eve­ni­men­tul din data din 15 iunie 2019 este un tri­but adus la come­mo­ra­rea poe­tu­lui natio­nal si uni­ver­sal Mihai Emi­ne­scu.

Eve­ni­men­tul va fi inclus si in seria de actiuni a Sezo­nu­lui Fran­ta Roma­nia — Pro­iect al Insti­tu­tu­lui Cul­tu­ral Roman si lan­sa­rea nou­lui Pro­iect “Roma­nia-Dias­po­ra” 2019. Vor pres­ta artisti din tara si din R.Moldova.

Din pro­gram:
* Lan­sa­re pro­za — Pro­fe­sor, scri­i­tor — mem­bru al Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor din Roma­nia, edi­tor, jur­na­list, pic­tor, Doi­na Iova­nel Spi­nea­nu — Timi­soa­ra;
* Reci­tal de poe­zie — Dr. Cos­tin Pod­go­rea­nu;
* Reci­tal de muzi­ca vocal-instru­men­ta­la — Lect.Univ.Dr.Mirela Voicu, Lect.Univ.Dr.Andreea Bra­tu, Lect.Univ.Dr.Daniela Cojo­ca­ru, Facul­ta­tea de Arte Uni­ver­si­ta­tea Ovi­di­us Con­stan­ta
* Reci­tal de muzi­ca instru­men­ta­la — flaut, Pro­fe­sor Magda Ghi­les­cu;
Pro­fe­sor core­pe­ti­tor Anca Simio­ne­scu, impre­u­na cu elevi ai Cole­gi­u­lui de Arta Regi­na Maria;
* Reci­tal de muzi­ca instru­men­ta­la tra­di­tio­na­la — elev Ber­kant Gemil, mem­bru al comu­ni­ta­tii tata­re din loca­li­ta­tea Tuz­la;
* Muzi­ca pop ope­ra — Pr. Daniel Petres­cu — Crai­o­va;
* Ver­ni­saj ‑Art­sit plas­tic, Miha­e­la Flo­res­cu-Tuz­la;
* Muzi­ca etno — Pre­zen­ta­tor — Repor­ter la Accent Tv, jur­na­list, Vlad Codrea­nu, invi­tat din R.Moldova.
#Insti­tu­tul­Cul­tu­ra­lRo­man
#TVRal­te­Mi­no­ri­tati
#Radi­o­Ro­ma­ni­a­Ol­te­nia-Crai­o­va
#Radi­o­Ro­ma­n­ia­Con­stan­ta
#Radi­o­Ro­ma­niaIn­ter­na­tio­nal
#Ori­zont­TV
#Cro­ni­ca­Zo­ne­i­Me­tro­po­li­ta­ne Con­stan­ta
pre­sa loca­la etc.

Am fi bucu­ro­si si ono­rati sa va avem ala­turi de noi la acest Eve­ni­ment, la Cen­trul pen­tru Tine­ret “Ion Cre­an­ga” Tuz­la.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 12 iunie 2019. (sur­sa: Maria Iris Pas­cal).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.