Eugen Teodorovici: Impozitul forfetar, indicat pentru mediul de afaceri și ANAF

0
381

Impo­zi­tul for­fe­tar ar putea fi mai indi­cat atât pen­tru medi­ul de afa­ceri cât şi pen­tru Agenţia Naţio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă, în con­di­ţi­i­le în care 45.000 de com­pa­nii din 1,2 mili­oa­ne aduc 98% din veni­tu­ri­le la buge­tul de stat, a afir­mat, marţi, minis­trul Finanţe­lor Publi­ce, Eugen Teo­do­ro­vici, la con­fe­rinţa “Poli­tici fis­ca­le pen­tru res­truc­tu­ra­rea finan­ci­a­ră şi susţi­ne­rea mediu­lui de afa­ceri”.

În Româ­nia astăzi sunt apro­xi­ma­tiv 1,2 mili­oa­ne de con­tri­bu­a­bili. Cam 45.000 aduc ca veni­turi 98%. Aces­ta înseam­nă o mare par­te din ceea ce înseam­nă ANAF, resur­se finan­ci­a­re, uma­ne, sunt ca să zic aşa alo­ca­te fără un temei logic. Pe de altă par­te, com­pa­ni­i­le sunt sufo­ca­te de foar­te mul­te veri­fi­cări pe care ANAF le desfă­şoa­ră. Şi atunci spun aşa: dacă un mili­on o sută şi ceva de fir­me aduc unde­va la 2%, atunci poa­te, o abor­da­re de acest tip, for­fe­tar (impo­zit for­fe­tar n.r.), ar fi mai indi­ca­tă pen­tru ambe­le părţi. Şi pen­tru medi­ul de afa­ceri şi pen­tru ANAF. Poa­te, o sumă fixă sta­bi­li­tă anu­al de către stat, în mod trans­pa­rent, ţinând cont de cifra de afa­ceri a ace­lei com­pa­nii, şi atunci ANAF nu face niciun fel de veri­fi­ca­re pe acel con­tri­bu­a­bil”, a spus Eugen Teo­do­ro­vici.

Minis­trul Finanţe­lor a decla­rat că se doreş­te o cre­ş­te­re a fis­ca­li­ză­rii. În cazul apli­că­rii impo­zi­tu­lui for­fe­tar, cei 45.000 de con­tri­bu­a­bili vor pri­mi o atenţie acor­da­tă în mod corect modu­lui în care se va face con­tro­lul asu­pra lor, iar pro­ce­se­le ver­ba­le pe care ANAF le va întocmi vor fi pre­zen­ta­te public, dar fără date de iden­ti­fi­ca­re, pen­tru ca res­tul com­pa­ni­i­lor să ştie exact în fie­ca­re speţă cum să acţio­ne­ze, în tim­pul pe care îl au la dis­po­zi­ţie până la con­trol.

Tema impo­zi­tu­lui for­fe­tar va intra în dez­ba­te­re publi­că şi va fi dis­cu­ta­tă cu medi­ul de afa­ceri, iar pe pagi­na de inter­net a Minis­te­ru­lui va fi publi­cat un docu­ment în acest sens.

Eugen Teo­do­ro­vici a mai spus că nu se pune pro­ble­ma reve­ni­rii la impo­zi­tul pro­gre­siv. (sur­sa: dcnews.ro. FOTO INQUAM Pho­tos / Geor­ge Calin).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele