EMINESCU. BUCOVINA ȘI MAREA — Comemorare la 130 de ani de la moartea Poetului

0
545

Dorin Popes­cu: Pe lis­ta scur­tă a iubi­ri­lor devo­ra­toa­re ale lui Mihai Emi­ne­scu (de la moar­tea căru­ia come­mo­răm astăzi 130 de ani), două sunt cu ade­vă­rat cople­și­toa­re și com­ple­men­ta­re: BUCOVINA și MAREA

Pri­ma îi domi­nă publi­cisti­ca vita­lă, a doua — Uni­ver­sul poe­tic. Împre­u­nă, cele două iubiri îl expri­mă sin­te­tic, sin­cre­tic, para­dig­ma­tic, inte­gral. 

Buco­vi­na lui Emi­ne­scu res­pi­ra atunci în cur­tea lui Aron Pum­nul (Cer­nă­uți, foto), în anii de școa­lă de aici, în arti­co­le­le obse­si­ve dedi­ca­te aces­te­ia, în tonu­ri­le evo­ca­toa­re ale dul­cei Buco­vi­ne, în stră­du­in­țe­le Arbo­roa­sei de a cul­ti­va aici spi­ri­tul liber, în închi­soa­rea lui Porum­bes­cu, în ser­bă­ri­le de la Put­na etc. 

Buco­vi­na lui Emi­ne­scu res­pi­ră acum în sta­tui­le lui din nor­dul Buco­vi­nei (cele din Cer­nă­uți, de la cur­tea lui Aron Pum­nul ori din Pia­ța Cen­tra­lă și deo­po­tri­vă cele din Noua Suli­ță, Her­ta, Hli­bo­ca etc), în flo­ri­le care i se aduc per­ma­nent la picioa­re, în slo­va abe­ce­da­re­lor de lim­ba româ­nă (pros­cri­sa din nou), în școli și bise­rici.

La pes­te 500 de kilo­me­tri, cea de‑a doua iubi­re mare a lui se va scris par­ți­al la Tomis, la Hote­lul Intim (Hotel d’An­gli­ter­re, Con­stan­ța), a cărui tera­să s‑a redes­chis recent, par­că anu­me spre a‑l oma­gia. 

În iunie 1882, de aici îi va fi scris Vero­ni­căi scri­sori (două din­tre aces­tea figu­rea­ză în foto­gra­fi­i­le-ane­xă, sca­na­te din volu­mul “Dul­cea mea doam­nă, Emi­nul meu iubit”, Poli­rom, 2018). Aici va pri­vi nesfâr­și­rea, la picioa­re­le Vero­ni­căi, de pe fale­za ora­șu­lui.

Cu gân­dul la mare și la Tomis va fi scris cele mai fru­moa­se poe­zii mari­ne. Cu gân­dul la mare va fi scris și poe­mul-scri­soa­re către “înge­rul blond”, datat iunie 1882 (ane­xă, foto) — des­pre care Vero­ni­ca însăși ne spu­ne că “a plâns, scriind‑o” (măr­tu­ri­si­re olo­gra­fă).

Cele două iubiri, Buco­vi­na și marea, sunt nor­dul și sudul lui Emi­ne­scu. Sunt bor­ne­le lui emble­ma­ti­ce…

Gale­ria FOTO, aici:


Man­ga­lia News, Sâm­bă­tă, 15 iunie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.