Două feriboturi revoluționare, date în lucru la Șantierul Naval Damen Mangalia. Portofoliul de contracte al Șantierului Naval se mărește considerabil

0
717

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei: Două feri­bo­turi hibrid RoRo pen­tru Seas­pan Fer­ries urmea­ză să fie con­stru­i­te la Șan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia. Fie­ca­re din­tre cele două nave ino­va­toa­re are o lun­gi­me de 149 de metri, și a fost pro­iec­ta­tă ast­fel încât să per­mi­tă încăr­ca­rea și trans­por­tul pe culoa­re cu o lun­gi­me tota­lă de 1.034 metri.

Feri­bo­tu­ri­le vor fi dota­te cu bate­rii de 2 mega­wați, dar vor per­mi­te inclu­siv sto­ca­rea a pes­te 200 de metri cubi de Gaz Natu­ral Liche­fi­at. Cele două nave vor intra în ser­vi­ci­ul Seas­pan Fer­ries ca par­te a pro­gra­mu­lui de înlo­cu­i­re a flo­tei com­pa­niei. Nave­le vor fi cla­si­fi­ca­te de Bureau Veri­tas și vor intra în exploa­ta­re în 2021, con­struc­ția aces­to­ra înce­pând la San­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia încă de anul aces­ta.”

Șan­ti­e­re­le nava­le Damen au câști­gat ofer­ta de con­stru­i­re a noi­lor feri­bo­turi dato­ri­tă repu­ta­ți­ei exce­len­te, anga­ja­men­tu­lui față de cali­ta­te și dato­ri­tă infras­truc­tu­rii dove­di­te prin Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia. Cele două com­pa­nii au lucrat îndea­proa­pe pen­tru a se asi­gu­ra că noi­le nave înde­pli­nesc stan­dar­de­le stric­te de sigu­ran­ță, de per­for­man­ță și de func­țio­na­re nece­sa­re pen­tru a oferi ser­vi­cii opti­me cli­en­ți­lor com­pa­niei Seas­pan Fer­ries.

Dove­dim, o dată în plus, că par­te­ne­ri­a­tul din­tre Damen si Româ­nia este un suc­ces. Vor­bim des­pre încă un con­tract cu bene­fi­cii mul­ti­ple pen­tru cel mai mare șan­ti­er din Euro­pa și, impli­cit, pen­tru eco­no­mia Româ­ni­ei. Con­trac­tul con­fir­mă încă o dată capa­ci­tă­ți­le extra­or­di­na­re de care dis­pu­nem în Româ­nia, pre­cum și cali­ta­tea resur­sei uma­ne îna­lt cali­fi­ca­te de pe șan­ti­er. Prin spe­cia­liș­tii din Șan­ti­e­rul Naval de la Man­ga­lia avem capa­ci­ta­tea să con­struim în Româ­nia o gamă lar­gă de nave, com­ple­xe, de mare capa­ci­ta­te și foar­te avan­sa­te din punct de vede­re teh­no­lo­gic. Româ­nia rede­vi­ne ast­fel un lider în Euro­pa în con­struc­ția nava­lă”, a decla­rat Nicu­lae Bădă­lău, Minis­trul Eco­no­mi­ei.

Har­ly Pen­ner, Direc­tor Fle­et Engi­ne­e­ring & Ves­sel Deve­lo­p­ment de la Seas­pan Fer­ries, a afir­mat, la rân­dul său: “Damen a mun­cit foar­te mult pen­tru a câști­ga acest pro­iect, iar Seas­pan Fer­ries este încân­tat să se aso­cie­ze cu ei în noul lor san­ti­er din Man­ga­lia, Româ­nia. San­ti­e­rul are o bună repu­ta­ție pen­tru cali­ta­te și are for­ța de mun­că și infras­truc­tu­ra nece­sa­ră pen­tru a con­strui aces­te nave com­ple­xe pen­tru Seas­pan Fer­ries. Damen lucrea­ză îndea­proa­pe cu Seas­pan pen­tru a se asi­gu­ra că nave­le își ating capa­bi­li­tă­ți­le de top, iar Seas­pan Fer­ries așteap­tă cu nerăb­da­re să cola­bo­re­ze cu echi­pa Damen pe acest pro­iect inte­re­sant”.

Sun­tem foar­te entu­zi­as­mați să con­struim aces­te nave hibrid cu doua sis­te­me de pro­pul­sie pen­tru Seas­pan Fer­ries și sun­tem mân­dri că un ast­fel de ope­ra­tor de încre­de­re a decis sa alea­gă Damen pen­tru acest pro­iect. Con­si­de­răm că aces­ta este înce­pu­tul unui exce­lent par­te­ne­ri­at, cu un poten­ti­al imens pen­tru vii­tor”, a adă­u­gat Leo Post­ma, direc­tor de vân­zări al Damen.

Nave­le RoRo în cifre:

Lun­gi­me: 149m;
Culoa­re de ban­dă: 1034m;
Tip: Roll-on/Ro­ll-off;
Ali­men­ta­re cu ener­gie: 209 metri cubi sto­ca­re Gaz Natu­ral Liche­fi­at la bord, capa­ci­ta­te bate­rii 2MWh;
Motoa­re de pro­pul­sie, tablo­uri elec­tri­ce, depo­zi­ta­re ESS și GNL: fur­ni­za­te de MAN Ener­gy Solu­tions;
Eli­ce de pro­pul­sie: fur­ni­za­te de Schot­tel Inc.


Man­ga­lia News, 04.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.