Despre situația Cinematografului Pescăruș

0
1435

În aten­ția locu­i­to­ri­lor muni­ci­pi­u­lui Mangalia!

”În ulti­me­le zile, în spa­ți­ul public au apă­rut une­le infor­ma­ții ine­xac­te des­pre situ­a­ția Cine­ma­to­gra­fu­lui Pes­că­ruș. Din păca­te, ști­ri­le fal­se sunt pro­mo­va­te chiar de unii con­si­li­eri locali PSD-ALDE, care ar putea mai întâi să se docu­men­te­ze și apoi să infor­meze corect popu­la­ția, în loc să încer­ce mani­pu­lări de genul zidu­lui de 7 metri de pe Ale­ea Tei­lor. Așa­dar, la Cine­ma­to­gra­ful Pes­că­ruș are loc acum o acțiu­ne de demo­la­re a unei ane­xe con­stru­i­te ile­gal în fața clă­di­rii prin­ci­pa­le, în urmă cu 15–20 de ani, atunci când pri­ma­rul de la vre­mea res­pec­ti­vă a ofe­rit cine­ma­to­gra­ful unor așa-ziși inves­ti­tori locali, care l‑au trans­for­mat în discotecă. 

Noi am depus la CNI cere­re de finan­ța­re pen­tru rea­bi­li­ta­rea clă­di­rii, însă dosa­rul nu poa­te intra în eva­lu­a­re, cu acea ane­xă lipi­tă ile­gal de clă­di­rea cine­ma­to­gra­fu­lui. Tot­o­da­tă, dorim să igie­ni­zăm zona și să creăm mai mult spa­țiu pen­tru par­cări și tra­fic pie­to­nal. Vă vom ține la curent cu demer­su­ri­le pri­vind finan­ța­rea pro­iec­tu­lui prin CNI, sau iden­ti­fi­ca­rea altor sur­se de finanțare.

Vă mul­țu­mim pen­tru înțe­le­ge­re și ne cerem scu­ze pen­tru discon­for­tul cre­at pe dura­ta lucră­ri­lor!” (Radu Cris­ti­an, pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Mangalia).


Man­ga­lia News, Joi, 13 iunie 2019. (sur­sa: Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.